Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8881-8900 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 08.11.2006
  Celexnr.: 32006L0030

  Kommisjonsdirektiv 2006/30/EF av 13. mars 2006 som endrer vedleggene til rådsdirektivene 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for benomylgruppen....

 • Ekspertgruppe for elektronisk handel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 07.11.2006
  Celexnr.: 32005D0752

  Kommisjonens beslutning av 24. oktober 2005 om opprettelse av en ekspertgruppe for elektronisk handel (2005/752/EF)...

 • Handlingsplan miljøteknologi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 31.10.2006
  KOM-nr.: KOM(2004)038

  Utvikling av en handlingsplan for miljøteknologi...

 • EUs handlingsplan for miljøteknologi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 31.10.2006
  KOM-nr.: KOM(2005)016

  Rapport om implementeringen av EUs handlingsplan for miljøteknologi i 2004...

 • VOC i maling og lakk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 31.10.2006
  Celexnr.: 32004L0042 KOM-nr.: KOM(2002)750 Basis rettsaktnr.: 1999/13/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske komponenter fra bruk av løsemidler i interiørmaling, lakk og billakkeringsprodukter og endring av direktiv 1999/13/EF...

 • Utvidelse av innsynsdirektivets virkeområde

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 31.10.2006
  Celexnr.: 32005L0081

  Endring av innsynsdirektivet til også å gjelde kompensasjon av tjenester av allmenn økonomisk betydning der kompensasjonen ikke er å anse som statsstøtte...

 • Statsstøtte til FoU og innovasjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 31.10.2006

  Statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon. Hovedtrekk i Kommisjonens utkast til nytt regelverk...

 • gjensidig godkjenning av sertifikater

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 31.10.2006
  Celexnr.: 32005L0045 KOM-nr.: KOM(2004)311 Basis rettsaktnr.: 2001/025/EF

  Direktiv 2005/45 av 7. september 2005 om gjensidig godkjenning av maritime sertifikater...

 • Eksisterende programmet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 31.10.2006
  Celexnr.: 32006H0283 Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF

  Kommisjonsrekommandasjon 2006/283 av 11. april 2006 om risikoforanstaltninger for visse stoffer...

 • Kosmetikk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 30.10.2006
  Celexnr.: 32006D0257

  Kommisjonsvedtak 257/2006 av 9. februar 2006 om endring av vedtak 96/335/EF om opprettelse av en fortegnelse og en felles nomenklatur for ingredienser i kosmetiske produkter...

 • Inspeksjonsforordningen

  EØS-posisjonsnotat 30.10.2006
  Celexnr.: 32005R0884 KOM-nr.: KOM(2005)884

  Kommisjonsforordning 884/2005 av 10. juni 2006 om etablering av prosedyrer for Kommisjonens gjennomføring av inspeksjoner innen maritim sikkerhet og terrorberedskap...

 • Vin - endringer av 1622/2000 og 884/2001

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 27.10.2006
  Celexnr.: 32006R0643 Basis rettsaktnr.: 1622/2000

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2006 av 27. april 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for implementeringen av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og fastsettelse av Fellesskapets bestemmelser for ønologisk praksis og...

 • Endring av ansettelsesvilkår for ledelsen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.10.2006
  KOM-nr.: KOM(2005)190 - 15 Basis rettsaktnr.: 1406/2002

  Forslag til Europaparlaments-og rådsforordning om endring av forordning nr. 1406/2002 vedrørende ansettelsesvilkår for ledelsen i EMSA...

 • Såvarer - sortskjennetegn grønnsaker

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 27.10.2006
  Celexnr.: 32003L0091

  Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av sorter av arter av grønnsaker ...

 • Såvarer - sortskjennetegn jordbruksarter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 26.10.2006
  Celexnr.: 32003L0090

  Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av sorter av plantearter til jordbruksformål...

 • Kontroll av kjøre- og hviletidsreglene

  EØS-posisjonsnotat 25.10.2006
  Celexnr.: 32006L0022 KOM-nr.: KOM(2003)628 Basis rettsaktnr.: 1988/599/EØF

  Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF av 15. mars 2006 om minimumsbetingelser for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sosiale bestemmelser innenfor vegtransport og om opphevelse av Rådets direktiv 88/599/EØF...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.10.2006
  Celexnr.: 32006D0236

  Kommisjonsvedtak 2006/236/EF av 21. mars 2006 om spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Indonesia som er beregnet for humant konsum...

 • Strategi for bymiljø

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 06.10.2006
  KOM-nr.: KOM(2005)718 final

  Tematisk strategi for bymiljø...

 • EUs regionalstøtteretningslinjer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 06.10.2006

  Rammenotat om EU-kommisjonens regionalstøtteretningslinjer 2007-2013...

 • Vet - eksport fra frilager

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2006
  Celexnr.: 32005D0755 Basis rettsaktnr.: 1997/78/EF

  Kommisjonsvedtak 2005/755/EF av 25. oktober 2005 om endring av vedtakene 2005/92/EF og 2005/93/EF angående eksport til tredjestater av visse produkter...