Sammenkobling av europeiske foretaksregistre

Europaparlaments- og rådets direktiv om endringer i 1., 3. og 11. selskapsrettsdirektiv om sammenkobling av foretaksregistre...

Directive 2012/17/EU of the European Parliament and the Council of 13 June 2012 amendig Council Directive 89/666/EEC and Directives 2005/56/EC and 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council as regards the interconnection of central, commercial and companies registers....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2013

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt 13. juni 2012 og publisert i OJ 16. juni 2012.  Kommisjonen ønsker et tett samarbeid med alle medlemsstatene i forbindelse med utformingen av de tekniske elementene i registersammenkoblingssystemet. Brønnøysundregistrene skal delta i dette arbeidet.

Sammendrag av innhold

Foretak ekspanderer i økende omfang utover landegrensene og utnytter de mulighetene det indre markedet byr på. Som følge av dette er det økende etterspørsel etter foretaksopplysninger i forbindelse med grenseoverskridende virksomhet. Offisielle foretaksopplysninger er imidlertid ikke alltid umiddelbart tilgjengelige på tvers av landegrensene. Formålet med direktivet er å bedre tilgangen til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger. Dette skal bidra til å styrke det indre marked og skape et konkurransedyktig Europa. Det skal bli færre administrative byrder for næringslivet, og offentlig administrasjon skal styrkes ved å øke samarbeidet mellom europeiske foretaksregistre. Direktivet skal komme til anvendelse ved grenseoverskridende fusjoner, flytting av et foretaks hovedkontor/sete og ved oppdatering av opplysninger om utenlandske filialer. Formålet med direktivet er ikke å opprette en sentralisert registerdatabase over viktige opplysninger om foretak eller å harmonisere de nasjonale systemene for foretaksregistrering. For å gjennomføre formålet med direktivet skal Kommisjonen opprette, utvikle og drifte en plattform (registersammenkoblingssystem) gjennom e-justiceportalen. De nasjonale foretaksregistrene skal koble seg til plattformen og dele foretaksopplysninger elektronisk gjennom plattformen. For at foretaksregistrene skal kunne kommunisere med hverandre gjennom plattformen, skal det utvikles en unik identifikator som identifiserer foretaket eller filialen, hvilket land det ligger i og som viser filialenes forbindelse til hovedforetaket. Direktivet gir videre regler om offentliggjøring og distribusjon av endrede og oppdaterte foretaksopplysninger gjennom registersammenkoblingssystemet. Direktivet gir også regler som sikrer at à jourførte foretaksopplysinger stilles til rådighet, og at opplysningene og dokumentene gjøres tilgjengelige i portalen i elektronisk form. Registrenes utveksling av foretaksopplysninger skal være gebyrfri for registrene. Kommisjonen er gitt fullmakt til å fastsette gebyrer for brukerne etter selvkostprinsippet. Dette skal imidlertid ikke berøre de nasjonale gebyrene for foretaksopplysninger. Det gis også regler om hvilke foretaksopplysninger som skal være gratis. Kommisjonen avgjør om den skal utvikle og/eller drive plattformen selv eller gjennom en tredjepart. Kommisjonen er gitt fullmakt til å gi gjennomføringsrettsakter knyttet til den tekniske utformingen av plattformen innen 7. juli 2015. Behandling av persondata skal være i samsvar med direktiv 95/46/EF. Frist for implementering av direktivet er 7. juli 2014. 


Merknader

Direktivet er gitt med hjemmel i traktat om Den europeiske unions virkemåte artikkel 50. Implementeringen av direktivet vil kreve endring i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven). Opprettelsen og den fremtidige utviklingen av plattformen og de tilpasninger i portalen som følger av direktivet, skal finansieres over unionens alminnelige budsjett. Plattformens vedlikehold og funksjon skal også finansieres over unionens alminnelige budsjett, men kan samfinansieres ved hjelp av gebyrer for tilgang til registersammenkoblingssystemet. Kommisjonen har fullmakt til å vedta samfinansiering ved bruk av gebyrer. Hver medlemsstat skal dekke utgiftene til tilpasning av sine nasjonale registre samt vedlikehold og funksjon som følger av direktivet. Direktivet vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Staten v/Brønnøysunregistrene i forbindelse med behov for systemtekniske endringer i Foretaksregisteret. Det må tas forbehold om Stortingets etterfølgende samtykke ved innlemmelse i EØS-avtalen, jf. Grunnloven § 26 annet ledd og EØS-avtalen artikkel 103.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet behandles i Spesialutvalget for selskapsrett. Forslag til endringer i foretaksregisterloven som følge av implementeringen vil bli sendt til offentlig høring og legges ut på Nærings- og handelsdepartementets nettsider.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt. Direktivet vil kreve lovendringer i foretaksregisterloven og systemtekniske endringer i Foretaksregisteret.  Direktivet er positivt for næringslivet, myndigheter og andre som har behov for oppdaterte foretaksopplysninger. Direktivet vil gjøre det enklere å utveksle foretaksinformasjon mellom foretaksregistrene i EØS-området og vil således kunne bidra til at næringslivet, kreditorer, forretningsforbindelser, myndigheter og andre kan få raskere og enklere tilgang til oppdaterte opplysninger om hovedforetak og filialer i andre land. Opplysninger om grensekryssende fusjoner mellom foretak og flytting av hovedsete vil også bli raskere og enklere tilgjengelig.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)079
Rettsaktnr.: 2012/17/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012L0017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2012
Frist returnering standardskjema: 30.07.2012
Dato returnert standardskjema: 15.03.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2014