Hva gjør du hvis du er bekymret?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og radikalisering

PST sin rolle i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

PST er en særskilt polititjeneste direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. PST er landsdekkende, med lokale enheter i politidistriktene.

Samarbeid mellom PST og ordinært politi.

Det er viktig for PST å skape bevissthet om radikalisering, slik at flere kan være oppmerksomme på situasjoner hvor det kan være nødvendig å gripe inn for å forebygge. Derfor gir PST informasjon og opplæring om radikalisering og voldelig ekstremisme både til sine egne ansatte og til politiet for øvrig. Hensikten er å bevisstgjøre politiet om ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til radikalisering, slik at de vet hva de kan se etter og hvilke tiltak som kan hjelpe. Dette gjelder radikalisering på alle områder, som høyre-og venstreekstremisme, separatistisk ekstremisme, ekstrem islamisme, ekstreme dyrevernere osv. Det er etablert gode samarbeidsrutiner med ordinært politi knyttet til radikalisering. Samarbeidet er særlig viktig fordi det nettopp er det ordinære politiet som har lokalkunnskap og nærhet til det som rører seg blant folk flest. Politiet er derfor i en unik posisjon til å fange opp signaler om radikalisering.

Du kan lese mer om PSTs arbeid på www.pst.no.

PSTs forebyggende arbeid

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal forebygge og motvirke politisk motivert vold fra enkeltpersoner eller grupper. Særlig viktig er arbeidet mot rekruttering, samt å forebygge at det blir gjennomført voldelige aksjoner. PST skal ha god oversikt over ekstreme miljøer og enkeltpersoner som kan være i stand til å bruke vold som virkemiddel for å nå sine mål.

En målsetting for PST er å hindre at unge rekrutteres til voldelige miljøer. I dette arbeidet er god kontakt og samarbeid med lokalt politi og andre offentlige instanser viktig. Disse har ofte lokalkunnskap som er nødvendig for å iverksette riktige forebyggende tiltak. Sentrale tiltak er oppsøkende virksomhet, forebyggende samtaler og bekymringssamtaler med ungdom og foresatte.