Begreper, ord og uttrykk i arbeidet mot radikalisering og ekstremisme

Hva betyr radikalisering, voldelig ekstremisme og radikaliseringsprosess?

Det er viktig å skille mellom radikalisering og det å være radikal. Begrepet radikal brukes om det som er omveltende og ytterliggående. Radikale holdninger og handlinger kan gjøre seg gjeldende innenfor både politikk, religion, etikk, kunst og kultur og så videre.

Det er ikke ulovlig å være radikal. Ofte brukes begrepet med et positivt ladet fortegn. Store endringer i samfunnet har blitt oppnådd på grunn av at radikale personer har drevet frem en sak eller endring. Her kan nevnes for eksempel mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela og Gloria Steinem.

Radikalisering derimot viser til en prosess der en person eller gruppe i økende grad aksepterer bruk av vold som virkemiddel for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål, og hvor voldelig ekstremisme kan bli en følge.

Voldelig ekstremisme betyr i denne kontekst aktiviteten til personer og grupperinger som er villig til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. Med ekstremisme menes her at man a) kun aksepterer egne meninger og b) mener det er legitimt å ty til vold for å få gjennomslag for sine meninger (politiske mål). Noen forstår ekstremisme som ekstreme meninger, meninger som skiller seg veldig mye fra flertallets meninger. Demokratisk sett er det imidlertid viktig å skille skarpt ved legitimering av vold.

Radikaliseringsprosesser kan variere fra person til person og fra gruppe til gruppe, og kan skje innen alle typer av livssyn, kulturell bakgrunn og politiske retninger. Prosessen kan skje gradvis over lengre eller kortere tid, men også fremstå som en akutt endring hos en person.
 

RadikaliseringstunnellenRadikaliseringstunnelen

Radikaliseringsprosessen kan sammenlignes med å være i en tunnel. I radikaliseringstunnelen vil et individ bli eksponert for et snevert og ensidig syn på verden. Radikalisering kan foregå både gjennom fysiske og virtuelle møter. 

Les mer om radikaliseringstunnelen her 

Det er ikke et entydig svar på hva som skjer med en person i en radikaliseringsprosess. Det vi vet er mangel på sosial tilhørighet ofte har vesentlig betydning for prosessen. Noen sentrale faktorer kan være mangel på identitetsfølelse, endring av vennekrets og tilbaketrekking fra samfunnet. Å ha begått kriminelle handlinger eller personlige egenskaper som å være lett påvirkelig, er også viktige momenter.

Prosessen karakteriseres gjerne ved utvikling av:

  • et ensidig verdensbilde
  • en oppfatning av å eie den objektive sannheten
  • en oppfatning av at hensikten helliger midlene
  • et fiendebilde med «vi-og-de andre» forestillinger, som kan brukes for å rettferdiggjøre og berettige bruk av vold
  • en aksept for bruk av vold for å nå politiske mål
  • en opplevelse av at situasjonen er så akutt og alvorlig at drastiske handlinger rettferdiggjøres som nødvendige