Litteratur

Utvalgte artikler, bøker og rapporter som kan være nyttige i arbeidet med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kommunikasjon og samtaleteknikk

Barth, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013) Motiverende intervju: Samtaler om endring. Oslo:  Gyldendal akademiske

Klyve, M., Kristiansen, J. G. & Riis, P. (2005) Coaching i skolen - Hvordan endre innenfra? Oslo: Pedlex

Langballe, Å., Gamst, K. T., & Jacobsen, M. (2010): Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernarbeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse. NKVTS.

Pettersen, R.C. & Løkke, J.A. (2004) Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter Oslo: Universitetsforlaget (Hefte)

Raundalen, M. og H. Schultz (2008): Kan vi snakke med barn om alt? Pedagogisk forum.

Røkenes, O. H. & Hanssen, P., H.(2006). Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Oslo: Fagbokforlaget

Øvreeide, H. (2009) Samtaler med barn: Metodisk samtale med barn i vanskelige situasjoner. Oslo: Høyskoleforlaget.

Se også: veiledere om samtaleteknikk.

Mekanismer innen tema ekstremisme, vold og forebygging

Bjørgo, T. & Carlson, Y. (1999). Vold, rasisme og ungdomsgjenger. Oslo: Universitetsforlaget

Bjørgo, T., Myhrer, T-G (2011) Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet. Oslo: Politihøgskolen, Forskningsavdelingen                Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet (pdf)

Bjørgo, T. (2015) Forebygging av kriminalitet. Oslo: Universitetsforlaget

Gule, L.(2012) Ekstremismens kjennetegn. Oslo: Spartacus Forlag AS

Rapport fra OSSE: Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Community-Policing Approach 

Høyskolen i Oslo og Akershus:
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering

Kulturforståelse og mangfold

Kultur og kulturgrenser

Eriksen, T Hylland. 1997. Kultur, kommunikasjon og makt. I: Flerkulturell forståelse. Tano Aschehoug. Oslo s. 53-66 (13 s )

Gule, L (2008). ”Profesjon og flerkulturalitet”. I: Anders Molander og Lars Inge Terum (red.) profesjonsstudier. Universitetsforlaget.

Stereotypifisering, fremmedfrykt og rasisme

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om hatytringer og hatkriminalitet

Gullestad, Marianne: 2001. Det norske sett med nye øyne. Kritisk analyse av norsk innvandringspolitikk. Universitetsforlaget.

Ytrehus, Line Alice. 2001. Innledning: Forestillinger om ”Den andre”. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Simonsen, Dag F (2008): ”Finn”, ”lapp” og ”neger” – litt om sensitive ords liv og  død. I Språknytt, 36 (2008) nr. 2

Mangfold og identitet

Eriksen, T Hylland. 1997: Identitet. I: Flerkulturell forståelse. Oslo:Tano Aschehoug.

Gressgård, R & Jacobsen, C. (2008) ” Krevende toleranse: Islam og homoseksualitet”. I tidsskrift for kjønnsforskning 32 (2) (30 s.)

Tajik, H. (2004). Når den andre er en av oss. I: Samtiden, nr. 2.

Mehmed Kaya. 2001. Innvandrerungdom og en tredje alternativ identitet? Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning nr. 1

Sosialisering i et flerkulturelt samfunn: Oppvekst og livsløp

Bredal, A. (1998). Arrangert ekteskap og tvangsekteskap blant ungdom med  innvandrerbakgrun. Oslo: Kompetansesenter for likestilling

Eriksen T. Hylland. (1997). Tilhørighet og integrasjon i komplekse samfunn. I: Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug

Melhuus, M. (2001): Hvilken skam uten ære? Eller: finnes den skamløse æren? I: Trygve Wyller (red.) Skam: Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Fagbokforlaget, Bergen.

Prieur, Annick. 2004. Kriminalitet og broderskap. I: Balansekunstnere. Betydning av innvandrerbakgrunn i Norge. Oslo: Pax forlag

Øia, T. & Torgersen, L. 2004: Innvandrerungdom og marginalisering, I: Øivind Fuglerud (red.) Andre bilder av ”de andre” – Transnasjonal liv i Norge. Oslo: Pax Forlaget

Pionerer i Norge: Ung, svart og norsk. OMOD-rapport 2006/2008

Skolen er fra mars, elevene er fra Venus - utdanning i et multietnisk samfunn. OMOD-rapport 2010 

Religion og etikk

Jacobsen, K.A. 2001. ”En flerreligiøs verden og religionsmangfoldet i Norge. I:  Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Jakobsen, Chr. 2002. Islam, kjønn og makt og religiøs forståelse og praksis i  endring. I:Tilhørighetens mange former. Oslo: Universitetsforlaget. 

Politiet og det flerkulturelle samfunn

Anthony, A.-H & Jespersen, S. Branner. (2003) Konflikt på gadeplan –  når etnisk minoritetsungdom og politi mødes. Center for ungdomsforskning. Institutt for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter

Rowe, M. (2004) Policing diversity, I: Policing, Race and Racism. Devon: Willan Publishing

Migrasjon og globalisering

Fangen, K. (2006) Assimilert, hybrid eller inkorporerte i det etniske?  Tilpasning og identifikasjon blant somaliere i Norge. Sosiologisk tidsskrift nr. 14 (1) UiO.

Fuglerud, Øivind. 2001: Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Innvandringspolitikk og menneskerettigheter

Brekke, Jan-Paul. 2012. «Hvorfor kommer asylsøkere til Norge? I: Marko Valenta & Berg, B. (red.) Asylsøker i velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget

Karlsen, G.M. (2004) “Hva er menneskerettigheter I: Menneskerettigheter: En innføring, red. Knut V. Bergem, Gunnar Karlsen og Beate Slydal. Oslo: Humanist forlag

Om terrorisme

Bok-om-islamistisk-terror-i-Europa.aspx Peter Nesser, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt

http://www.norli.Trusselen fra IS Mah Rukh Ali, journalist og forfatter