Taushetsplikt og ansvar

Taushetsreglene skal følges, og i dette ligger det rom for tolkning. Det er viktig at reglene tolkes slik at de fremmer det forebyggende arbeidet gjennom godt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, og alikevel ivaretar både personvern og barnets beste.

Ved utveksling og annen håndtering av informasjon om unge mennesker som er i radikaliseringsprosess, gjelder de samme regler for håndtering av personopplysninger som ellers gjelder for tjenestene.

Offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for det offentlige har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. I tillegg er ulike profesjonsgrupper og ansatte i bestemte deler av tjenesteapparatet underlagt særskilte taushetspliktsregler som kan være strengere enn reglene i forvaltningsloven.

Regler for sensitive personopplysninger kan være relevant. Bl.a. er unges politiske eller religiøse oppfatning å anse som en sensitiv personopplysning, jf Personsopplysningsloven § 2, 8) a) (lov nr. 32/2000).

Avvergeplikten

Alle har en plikt til å avverge nærmere angitte straffbare handlinger. Dette følger av straffeloven § 196. Plikte til å avverge et straffbart forhold inntrer når man holder det for sikkert eller mest sannsynlig at den aktuelle straffbare handlingen vil bli eller er begått. I slike tilfeller opphever avvergingsplikten en eventuell taushetsplikt. Det er også straffbart å medvirke til brudd på avvergeplikten, for eksempel ved å overtale noen til ikke å melde fra til politiet.

Straffelovens § 196 (Lovdata)

Barnevernet

Barnevernets primære oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For å kunne utføre denne oppgaven på en best mulig måte er barnevernet på den ene siden avhengig av å kunne innhente, motta og videreformidle opplysninger. På den andre siden er opplysninger i barnevernsaker ofte av personlig og sensitiv karakter. Det er derfor viktig å sikre at disse opplysningene ikke videreformidles i større grad enn nødvendig, og at de håndteres på en slik måte at hensynet til personlig integritet, personvern og tillit til barnevernet ivaretas. Bestemmelsene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som gjelder for barnevernet bidrar til å sikre at disse til dels motstridende hensynene blir avveid og ivaretatt.

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger (pdf)

NAV

Taushetsbelagte opplysninger, som hvorvidt en person mottar tjenester etter loven eller om avgjørelser som er truffet, kan bare gis til andre forvaltningsorganer når dette er nødvendig for å fremme oppgavene til kommunen i NAV, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Tilsvarende gjelder for å gi opplysninger om, og eventuelt anmelde, lovbrudd til politiet. Dette er et snevrere unntak enn det som følger av forvaltningsloven, og er begrunnet i behovet for å kunne etablere og beholde et åpent tillitsforhold mellom kommunen i NAV og tjenestemottaker.

Skole

Skolene har et ansvar for å ha kompetent personell som ivaretar, følger opp og melder fra om bekymringer. Tidlig involvering er et sentralt grunnprinsipp. Skolene skal arbeide med forebyggende tiltak, og krav til skolen om elevers rett til et godt psykososialt læringsmiljø skal følges. Dette er nedfelt i Opplæringsloven § 9a-1

Lover og regelverk for samarbeid, informasjon og lagring av informasjon m.m. gjelder. Regler for sensitive personopplysninger kan være relevant, det vil si at unges politiske eller religiøse oppfatning er å anse som en sensitiv personopplysning, jf. Personopplysningslovens § 2. Et samarbeid bør bygge på samtykke fra den unge, eventuelt dennes foreldre eller foresatte.

Helse

Offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for det offentlige har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. I tillegg er ulike profesjonsgrupper og ansatte i bestemte deler av tjenesteapparatet underlagt særskilte taushetspliktsregler som kan være strengere enn reglene i forvaltningsloven. Det gjelder for eksempel for helsepersonell, som er underlagt en omfattende taushetsplikt i helsepersonelloven § 21. Helsepersonell har adgang til å utveksle informasjon med annet helsepersonell når de samarbeider om helsehjelp (helsepersonelloven §§25 og 45). Under visse omstendigheter har helsepersonell plikt til å gi opplysninger videre til barnevernet (helsepersonelloven § 33) og politi og andre nødetater (helsepersonelloven § 31).

Taushetsplikten kan også oppheves ved at den som opplysningene gjelder (eller foreldrene til mindreårige), samtykker til at opplysningene gis videre til andre.

Politi

Politiets fremste oppgave er å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette krever godt samarbeid med ulike aktører, og politiets taushetsplikt og opplysningsplikt er godt regulert.

Politiets taushetsplikt:
Politiets taushetsplikt er regulert i politiregisterloven kapittel 5 og 6 , se spesielt
politiregisterloven § 27 . Se også politiregisterforskriften kapittel 58  - politiregisterforskriften § 58-7, som omhandler spesielt opplysninger ifm bekymringssamtaler. Se også politiloven § 24.

Politiets plikt til samarbeid:
Politiets plikt til samarbeid med andre etater er regulert i politiloven § 2 nr. 6 
og politiinstruksen § 15-1.

Politiets opplysningsplikt:
Politiets ansvar for å melde i fra til andre etater er hjemlet i
barnevernloven § 6-4 ,  politiloven § 12-4.