Taushetsplikt og ansvar i NAV

Regelverket for taushetsplikt og ansvar i NAV er fastsatt i rundskriv hovednr. 35 til lov om sosiale tjenester i NAV.

På denne siden finner du viktige utdrag fra rundskrivet.

5.44.2.5 Unntak fra taushetsplikten

Hovedregelen er at NAV-ansatte har taushetsplikt om tjenestemottakers personlige forhold. Det er imidlertid behov for visse unntak i taushetsplikten av hensyn til tjenestemottaker som part i saken, sakens behandling og utredning, driften av NAV-kontoret, og behovet for samarbeid innad i NAV-kontoret og mellom forvaltningsorganer.

For å kunne gi taushetsbelagte opplysninger må det foreligge en lovhjemmel eller et samtykke som tillater det. I § 45 er det gitt unntak fra taushetsplikten for opplysninger til barneverntjenesten. Forvaltningsloven §§ 13 a og 13 b inneholder også aktuelle unntaksbestemmelser. Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for formidling av taushetsbelagte opplysninger at den som får opplysningene selv har taushetsplikt.

Unntak fra taushetsplikten medfører ikke automatisk opplysningsplikt. Det må vurderes i det enkelte tilfelle om det gjelder en opplysningsplikt eller en opplysningsrett.

5.44.2.6.7 Opplysninger til andre forvaltningsorganer

Om et forvaltningsorgan har anledning til å etterspørre opplysninger reguleres av bestemmelsene som gjelder for dette organet, og tilsvarende er det reglene for avgiverorganet som bestemmer om opplysningene kan, eventuelt må, gis og i hvilket omfang.

Taushetsbelagte opplysninger, som hvorvidt en person mottar tjenester etter loven eller om avgjørelser som er truffet, kan bare gis til andre forvaltningsorganer når dette er nødvendig for å fremme oppgavene til kommunen i NAV, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Tilsvarende gjelder for å gi opplysninger om, og eventuelt anmelde, lovbrudd til politiet. Dette er et snevrere unntak enn det som følger av forvaltningsloven, og er begrunnet i behovet for å kunne etablere og beholde et åpent tillitsforhold mellom kommunen i NAV og tjenestemottaker.

Det er kommunen i NAV som selv bestemmer om spredning av taushetsbelagte opplysninger til et annet forvaltningsorgan fremmer dens oppgaver. Det må være en klar og direkte sammenheng mellom det å gi opplysningene og ivaretakelse av interessene til kommunen i NAV.

Kommunen i NAV kan alltid gi opplysninger til andre forvaltningsorganer, herunder anmeldelse til politiet, når dette vurderes som nødvendig for å beskytte en persons liv og helse. Dette gjelder uavhengig av om personen er tjenestemottaker eller på annen måte har forbindelse til kommunen i NAV.

Det er kommunen i NAV, ved ansatte som konkret er tildelt slik myndigheten, som kan gi opplysningene, og ikke den enkelte ansatte.

Opplysningsplikt til andre forvaltningsorganer
I enkelte tilfeller er kommunen i NAV pålagt å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer. For at det skal foreligge en plikt til å gi taushetsbelagte opplysninger må det foreligge en klar lovhjemmel. § 45 hjemler opplysningsplikt til barnevernstjenesten. Andre hjemler finnes i lovgivningen som gjelder for andre forvaltningsorganer, som i likningsloven og forskrift til utlendingsloven.

Selv om det foreligger en opplysningsplikt, er det kommunen i NAV som avgjør om de innehar opplysninger som omfattes av plikten, samt omfanget av opplysningene som eventuelt skal gis. De taushetsbelagte opplysningene som gis skal være begrenset til det som omfattes av opplysningsplikten. Det er for eksempel ikke anledning til å gi forvaltningsorganet som pålegger avgivelse av opplysninger tilgang til en tjenestemottakers saksdokumenter slik at organet selv kan finne frem til opplysningene de trenger.

Se også:

§ 41 anvendelse av forvaltningsloven ‘særlig om samtykke’, § 45 opplysningsplikt til barnevernstjenesten, forvaltningsloven § 13 taushetsplikt, § 13a begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse, § 13b begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser, § 13c informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt, § 13d opplysninger til bruk for forsking og § 13e forskeres taushetsplikt, NAV-loven § 7 taushetsplikt, § 8 gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten, § 16 behandling av personopplysninger ved det felles lokale kontoret.