Om veilederen

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig samfunnsoppgave som må utføres på tvers av samfunnssektorer og fagområder.

Denne veilederen retter seg mot aktører i førstelinjen på tvers av sektor og nivå. Den bygger videre på veiledningsdelen i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, som ble lagt frem i juni 2014, og er en oppfølging av tiltak 6 i planen.

Hensikten er at veilederen skal gjøre det enklere for det enkelte lokalsamfunn å gi rask respons når utfordringer oppstår. Veilederen skal bidra til at førstelinjen kan møte fenomenet med god kunnskap, og den skal gi trygghet og grunnlag for forutsigbarhet mht. evne og kapasitet til å håndtere bekymringen når den oppstår.

Regjeringen vil gjennom denne veilederen tilgjengeliggjøre relevant informasjon slik at førstelinjen øker sin evne til tidlig å oppdage ulike tegn på negativ utvikling hos enkeltindivid, og samtidig øker evnen til å sette inn relevante tiltak.

Veilederen er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet med innspill fra følgende departementer med underliggende direktorater:
- Kunnskapsdepartementet,
- Helse- og omsorgsdepartementet,
- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Arbeids- og sosialdepartementet
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Kulturdepartementet