Samarbeid og informasjonsutveksling

I arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er det spesielt viktig at det etableres gode strukturer for informasjonsflyt og samarbeid mellom aktuelle sektorer. Det anbefales at eksisterende strukturer for kriminalitetsforebyggende samarbeid benyttes.

Effektiv forebygging krever et godt samarbeid på tvers av samfunnssektorer. Det er viktig for å sikre tilstrekkelig kunnskap om de utfordringene man står overfor, for å kunne ta de riktige beslutningene, samt finne de rette tiltakene som virker.

Flere samfunnsaktører besitter kunnskap som er viktig i det forebyggende arbeidet. Det er derfor avgjørende å tenke på tvers av fag og sektorer i kunnskapsinnhentingen.

Forebyggingskontakter i politiet

Det er oppnevnt særskilte forebyggingskontakter på feltet radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene Oslo, Asker og Bærum, Romerike, Østfold, Hordaland, Søndre Buskerud og Telemark. Forebyggingskontaktene skal fra politiets side fungere som koordinator ved bekymring om radikalisering og voldelig ekstremisme, gi råd og videreformidle henvendelser til rette instans i samråd med lokalt PST.

Tilsvarende forebyggende ressurser, som skal fungere som kontaktpunkt, er etablert ved alle landets politidistrik.

Ring 02800 for å komme i kontakt med politiets kontaktpunkt lokalt.

Politiråd 

Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

Politirådene skal være strategiske organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeidet gjennom politiråd skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokalpolitikere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og samtidig støtte opp under målsetningen om et lokalt forankret politi.

Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet forpliktet til å ta initiativ til opprettelse av politiråd med den enkelte kommune. Ordningen er frivillig for kommunene.Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet forpliktet til å ta initiativ til opprettelse av politiråd med den enkelte kommune. Ordningen er frivillig for kommunene. Det er i dag etablert et politirådssamarbeid med de aller fleste av landets kommuner.

Det anbefales at man benytter politirådene til etablering av en felles problemforståelse, forankring av rutiner for samarbeid og ansvarsfordeling, samt utarbeidelse av strategier for hvordan bekymring for radikalisering kan håndteres i det enkelte lokalsamfunn.

Det ble gjennomført en evaluering av politirådene i 2014. Evalueringen viser at det er svært gode tilbakemeldinger på samarbeidet både fra politiet og fra kommunene.

Les mer om evaluering av politirådene 

Les rundskriv om politirådene fra Politidirektoratet (pdf)

SLT

Mange kommuner har et etablert forebyggende samarbeid overfor barn og unge gjennom SLT-modellen (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). I flere kommuner er det god erfaring med å arbeide forebyggende mot radikalisering og voldelig ekstremisme innenfor dette samarbeidet.

SLT ble introdusert tidlig på 1990-tallet. Målet var å styrke samarbeidet mellom ulike offentlige etater, profesjoner og frivillige organisasjoner i det forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Inspirasjonen ble hentet fra den danske modellen SSP (Skole, Social, Politi).

Det er i dag nærmere halvparten av kommunene i Norge som har organisert det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge i henhold til SLT-modellen. I flertallet av kommunene som har SLT er samarbeidet avgrenset til personer under 18 år. Enkelte steder er samarbeidet utvidet til å dekke opp til 23 år.

Les mer om hvordan SLT fungerer i praksis

Mobilisering og medvirkning i lokalsamfunnet

Det bør settes fokus på dialog og samarbeid mellom både offentlige, frivillige og private aktører gjennom medvirknings- og mobiliseringsprosesser.

Lokale veiledere for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Samspill med media:

Skole og fritidstilbud (ungdomsklubb, kirke, moskeer etc) er gode arenaer for primærforebygging. Her finner du forslag til aktiviteter:

Veiledningsmateriell fra IMDi:

Radikalisering gjennom internett og sosiale medier

 Veiledningsmateriell fra Danmark