Evaluering av politirådene

Rapport fra Rambøll Management Consulting.

Evalueringen er gjennomført av Rambøll Management Consulting i perioden januar-juni 2014, på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet.

Evalueringen har til hensikt å gi økt kunnskap om:

  • Samarbeidet mellom politi og kommune gjennom politirådene
  • Suksessfaktorer i det kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom politi og kommune
  • Forholdet mellom politiråd og SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) for de kommunene som har begge samarbeidsstrukturer

Evalueringen har fokus på deltakernes opplevelse av politirådssamarbeidet, herunder nytteverdi og oppnådde resultater. Det er utenfor evalueringens mandat å vurdere i hvilken grad politirådene har bidratt til konkrete resultater i form av redusert kriminalitet.

Evalueringen er gjennomført ved en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder, inkludert dokumentanalyse, eksplorative intervjuer, spørreundersøkelse og casestudier/kvalitative intervjuer.

Les hele evalueringen (pdf)