Etikkrådet

Tilrådning 15. november 2007 om utelukkelse av selskapet GenCorp Inc.

Selskapet tilrådes utelukket fordi det produserer sentrale komponenter til kjernevåpen.

Åpne tilrådningen som pdf