Etikkrådet

Tilrådning 26. august 2008 om utelukkelse av selskapet Textron Inc.

Selskapet tilrådes utelukket på grunnlag av produksjon av klasevåpen.

Se tilrådningen her.