Forsiden

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2006

300 toppledere er tilknyttet statens lederlønnssystem. De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittlig totallønn på 5,4% fra 31. desember 2005 til 31. desember 2006.

300 toppledere er tilknyttet statens lederlønnssystem. De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittlig totallønn på 5,4% fra 31. desember 2005 til 31. desember 2006. 

Pr 31.12.06 er det registrert 300 lederlønnskontrakter*, en reduksjon på 5 kontrakter fra 2005. Dette skyldes ulike omorganiseringer som bl a NAV-reformen.

Hovedvekten av stillinger er innplassert i kategori B (42%), kategori C (27%) og kategori A (26%). Det har vært marginale endringer fra 2005.

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedkategori 2006 2005
  Antall kontrakter Prosent Antall kontrakter Prosent
A 79 26,3 82 26,9
B 125 41,7 127 41,6
C 82 27,3 81 26,6
D 10 3,3 11 3,6
E 4 1,3 4 1,3
Sum 300 100 305 100

Kilde: FADs  oversikt over lederlønnskontrakter pr 31.12.06

Gjennomsnittlig totallønn har økt med 5,4% fra kr 813.000 pr 31.12.05 til kr 858.000 pr 31.12.06.

Den årlige reguleringen av basislønn pr 1. oktober (sist 01.10.06) som innebærer regulering av lønnskategoriene (basislønn ekskl. individuelle tillegg), medførte en lønnsøkning på 4,9% pr. dato for ledere på lederlønnskontrakt.

Lønnsutviklingen for ansatte i det statlige tariffområdet har i perioden 01.10.05 til 01.10.06 vært på 5%**. Dette betyr at statens toppledere har hatt en noe bedre lønnsutvikling enn denne gruppen dersom en ser på gjennomsnittlig totallønnsvekst for lederne. Ser en imidlertid bare på kategorireguleringene, har lederne hatt marginalt lavere lønnsutvikling enn de tarifflønnede.

Gjennomsnittlig individuelt tillegg, var kr 113.000 pr 31.12.06 mot kr 103.000 pr 31.12.05.

Oversikt pr departement

Departement Gjen.snittlig lønn Fordeling kategori Høyeste lønn
E D C B A
Arbeids- og inkluderingsdep. 837 458  0 0 1 6 5 1 002 000
Barne- og likestillingsdep. 783 400  0 0 1 2 2 854 000
Finansdepartementet 957 889  0 1 5 3 0 1 112 000
Fiskeri- og kystdep. 891 400  0 0 1 4 0 1 052 000
Fornyings- og admin.dep.  841 375  0 0 1 7 0 1 027 000
Forsvarsdepartementet  913 667  0 0 1 8 0 1 065 000
Helse- og omsorgsdep. 897 278  0 0 1 6 2 1 039 500
Justis- og politidep. 869 111  0 0 3 3 3 1 032 000
Kommunal- og regionaldep. 854 600  0 0 1 1 3 977 000
Kultur- og kirkedep. 814 700  0 0 1 1 4 885 200
Kunnskapsdep. 829 375  0 0 1 6 1 1 007 000
Landbruks- og matdep. 790 167  0 0 1 2 3 927 000
Miljøverndepartementet 816 714  0 0 1 1 5 1 007 000
Nærings- og handelsdep. 873 438  0 0 1 3 4 1 007 000
Olje- og energidep. 963 460  0 0 2 3 0 1 062 000
Samferdselsdep. 866 400  0 0 1 4 0 1 041 000
Statsministerens kontor 1 010 800  0 1 2 2 0 1 115 000
Utenriksdepartementet 806 600 0 1 0 5 4 1 073 000

Kilde: FADs oversikt pr 31.12.06       

Hovedkategorilønn pr. 01.10.06:
A: kr 612.000
B: kr 699.000
C: kr 781.000
D: kr 863.000
E: kr 946.000

Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):

Departementsområde Gjen.snittlig lønn Fordeling kategori Høyeste lønn
E D C B A
Arbeids- og inkluderingsdep. 890 354  1 0 5 8 7 1 188 500
Barne- og likestillingsdep. 750 700   0 0 1 2 5 854 000
Finansdepartementet 949 566  1 1 9 8 1 1 238 000
Fiskeri- og kystdep. 887 535  0 0 1 7 0 1 052 000
Fornyings- og admin.dep.  857 753  0 0 21 10 0 1 230 000
Forsvarsdepartementet  914 033  1 0 3 14 1 1 121 000
Helse- og omsorgsdep. 926 964 0 0 4 8 2 1 065 000
Justis- og politidep. 826 687 0 2 8 13 24 1 063 000
Kommunal- og regionaldep. 864 800  0 0 1 2 3 977 000
Kultur- og kirkedep. 856 350 0 0 1 1 5 898 000
Kunnskapsdep. 836 738 0 2 3 11 2 1 023 000
Landbruks- og matdep. 823 833 0 0 2 2 4 1 007 000
Miljøverndepartementet 812 657  0 0 1 6 5 1 007 000
Nærings- og handelsdep. 869 719  0 0 1 7 5 1 007 000
Olje- og energidep. 956 780 0 0 4 3 0 1 062 000
Samferdselsdep. 877 879 1 1 12 5 0 1 041 000
Statsministerens kontor 971 500 0 2 3 5 0 1 115 000
Utenriksdepartementet 808 863 0 1 2 13 15 1 073 000

Kilde: FADs oversikt pr 31.12.06       

Hovedkategorilønn pr. 01.10.06:
A: kr 612.000
B: kr 699.000
C: kr 781.000
D: kr 863.000
E: kr 946.000


Noter:

* Staten inngår individuelle lederlønnskontrakter med alle lederene tilknyttet lederlønnssystemet. Systemet består av 5 hovedkategorier (A-E), og stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør innplasseringen. Lønnen består av to elementer; basislønn (grunnlønn) og individuelt tillegg. Det individuelle tillegget kan maksimalt utgjøre 30% av basislønnen. Basislønnen reguleres årlig pr 01.10.
**  Ulik dato skyldes ulike innrapporteringstidspunkter. Beregningsmåten er lik – for begge gruppene er gjennomsnittslønnen i hhv 2005 og 2006 brukt for å beregne %-vis økning. Imidlertid vil beregning av årslønnsvekst (fra 01.01.06 til 31.12.06) for ansatte i det statlige tariffområdet differere. Dette fordi beregning av årslønnsvekst tar hensyn til tarifftillegg, overheng og glidning og korrigerer for virkningstidspunktet for disse elementene. Årslønnsveksten har vært på 4,5%. Se TBUs rapport for inntektsoppgjøret for 2007.