Forsiden

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2011

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittslønn på 4,1 prosent fra 31.12.2010 til 31.12.2011. Det er nå 292 ledere tilknyttet statens lederlønnssystem.

Den årlige lønnsreguleringen for topplederne pr. 1.oktober utgjorde 2,2 prosent i gjennomsnitt for kategorilønnen.

Årslønnsveksten for tarifflønnede var på 4,2 prosent fra 2010 til 2011.

Pr. 31.12.2011 er det registrert 292 lederlønnskontrakter*. Hovedvekten av stillingene er innplassert i hovedkategori B med 46 prosent. Sammenlignet med 2010 er det blitt færre stillinger i hovedkategori A, mens fordelingen i de øvrige kategoriene ikke har endret seg vesentlig.

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedkategori20112010
 Antall kontrakterProsentAntall kontrakterProsent
A 45 15 % 59 19 %
B 134 46 % 138 45 %
C 76 26 % 78 25 %
D 30 10 % 26 8 %
E 7 2 % 7 2 %
Sum 292 100 % 308 100 %

 

Gjennomsnittlig totallønn har økt med 4,1 prosent fra 1 047 266,- pr. 31.12.2010 til 1 090 651,- pr. 31.12.2011.

Den årlige reguleringen av basislønnen pr. 1. oktober (sist 1.10.2011) som innebærer regulering av lønnskategoriene (delkategorilønn utenom individuelle tillegg), medførte en lønnsøkning på i gjennomsnitt 2,2 prosent for ledere i lederlønnssystemet. Den øvrige veksten skyldes endringer i hoved- og delkategorier og individuelle tillegg.

Gjennomsnittlig individuelle tillegg for topplederne var 147 041,- pr. 31.12.2010 mot 162 406,- pr. 31.12.2011.

Hovedkategorilønn pr. 1.10.2011
A: 733 000 – 806 000
B: 831 000 – 904 000
C: 926 000 – 1 000 000
D: 1 022 000 – 1 103 000
E: 1 131 000 – 1 212 000

Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):
 

DepartementsområdeGjen.snittlig lønnFordeling kategoriHøyeste
lønn
ABCDE
Arbeidsdepartementet 1 142 957 3 4 5 1 1 1 412 000
BLD 1 046 636 3 6 1 1   1 260 000
Finansdepartementet 1 204 000 1 4 6 3 2 1 451 000
Fiskeri- og kystdep. 1 115 875   7   1   1 324 000
Fornyingdep. 1 068 223 2 6 22 1   1 333 000
Forsvarsdepartementet 1 134 022   11 5 1 1 1 484 000
Helse- og omsorgsdep. 1 174 208   8 2 2   1 399 400
Justis- og politidep. 1 012 176 22 16 7 5   1 426 700
Kommunal- og regionaldep. 1 079 400 1 3   1   1 292 000
Kulturdepartementet 1 071 360 2 4 1 1   1 216 000
Kunnskapsdep. 1 087 833 1 11 3 3   1 331 000
Landbruks- og matdep. 1 024 000   6 1 1   1 203 000
Miljøverndepartementet 1 051 692 2 10   1   1 254 000
Nærings- og handelsdep. 1 060 346 2 9 1 1   1 287 000
Olje- og energidep. 1 188 500   3 2 2   1 328 000
Samferdselsdep. 1 174 583 2 4 9 2 1 1 567 000
Statsministerens kontor 1 245 865   2 4 2 1 1 481 600
Utenriksdepartementet 1 050 485 4 20 7 1 1 1 262 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2011.

Oversikt pr departement:

DepartementGjen.snittlig lønnFordeling kategoriHøyeste
lønn
ABCDE
Arbeids- og inkluderingsdep. 1 092 875 2 3 2 1   1 324 000
BLD 1 030 500 1 4   1   1 126 000
Finansdepartementet 1 237 750   2 4 1 1 1 451 000
Fiskeri- og kystdep. 1 112 000   4   1   1 324 000
Fornyingsdep. 1 091 738 2 5   1   1 333 000
Forsvarsdepartementet 1 125 400   3 1 1   1 256 000
Helse- og omsorgsdep. 1 154 500   6   1   1 337 000
Justis- og politidep. 1 104 500 1 6 2 1   1 333 000
Kommunal- og regionaldep. 1 069 500 1 2   1   1 292 000
Kulturdepartementet 1 062 554 2 3 1 1   1 216 000
Kunnskapsdep. 1 102 875   6 1 1   1 331 000
Landbruks- og matdep. 998 500   5   1   1 203 000
Miljøverndepartementet 1 015 250 2 5   1   1 254 000
Nærings- og handelsdep. 1 043 188 2 5   1   1 188 000
Olje- og energidep. 1 156 300   3 1 1   1 318 000
Samferdselsdep. 1 086 417 1 4   1   1 228 000
Statsministerens kontor 1 278 140   1 2 1 1 1 481 600
Utenriksdepartementet 1 067 700   3 5 1 1 1 262 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2011.

Noter:

* Staten inngår individuelle ledelønnskontrakter med alle lederne tilknyttet lederlønnssystemet. Systemet består av fem hovedkategorier (A-E). Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør innplasseringen. Lønnen består av to hovedelementer: basislønn og individuelle tillegg. Det individuelle tillegget kan maksimalt utgjøre 30 prosent av basislønnen. Basislønnen reguleres 1. oktober hvert år.