Forsiden

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2012

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittslønn på 3,6 prosent fra 31.12.2011 til 31.12.2012. Det er nå 296 ledere tilknyttet statens lederlønnssystem.

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittslønn på 3,6 prosent fra 31.12.2011 til 31.12.2012. Det er nå 296 ledere tilknyttet statens lederlønnssystem.

Gjennomsnittlig totallønn* har økt med 3,6 prosent fra 1 090 651,- pr. 31.12.2011 til 1 129 419,- pr. 31.12.2012.

Årslønnsveksten for tarifflønnede var på 4,1 prosent fra 2011 til 2012.

Pr. 31.12.2012 er det registrert 296 stillinger i lederlønnssystemet.

Justeringen pr 1. oktober 2012 ga en lønnsøkning av basislønnen på i gjennomsnitt 3,4 prosent. Den øvrige veksten skyldes endringer i hoved- og delkategorier og individuelle tillegg**.
Gjennomsnittlig individuelle tillegg for topplederne pr. 31.12.2011 var 166 997,- mot 174 155,- pr 31.12.2012.

 

Hovedkategorilønn pr. 01.10.2012:

Kategori Laveste Høyeste
A   758 000   833 000
B   859 000   935 000
C   957 000 1 034 000
D 1 057 000 1 141 000
E 1 169 000 1 253 000

  

Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):
 

DepartementsområdeGjen.snittlig lønnFordeling kategoriHøyeste
lønn
ABCDE
Arbeidsdepartementet 1 186 486 3 4 5 1 1 1 453 000
BLD 1 102000 3 6 1 1   1 313 000
Finansdepartementet 1 272 938   5 5 4 2 1 522 000
Fiskeri- og kystdep. 1 169 571   7   1   1 362 000
Fornyingdep. 1 099 281 2 7 22 1   1 371 000
Forsvarsdepartementet 1 173 495   11 6 1 1 1 544 000
Helse- og omsorgsdep. 1 182 058   8 3 2   1 375 000
Justis- og politidep. 1 027 468 22 15 9 4 1 1 466 000
Kommunal- og regionaldep. 1 103 143 1 5 1 1   1 330 000
Kulturdepartementet 1 118 360 2 4 1 1   1 273 000
Kunnskapsdep. 1 129 588 1 10 3 3   1 384 000
Landbruks- og matdep. 1 078 000   6 1 1   1 241 000
Miljøverndepartementet 1 106 846 2 10   1   1 317 000
Nærings- og handelsdep. 1 122 115 2 9 1 1   1 334 000
Olje- og energidep. 1 249 786   3 2 2   1 396 000
Samferdselsdep. 1 218 588 1 5 8 2 1 1 616 500
Statsministerens kontor 1 283 643   2 4 2 1 1 540 800
Utenriksdepartementet 1 085 030 7 17 7 1 1 1 373 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2012.  

 

Oversikt pr departement 

DepartementsområdeGjen.snittlig lønnFordeling kategoriHøyeste
lønn
ABCDE
Arbeidsdepartementet 1 135 625 2 3 2 1   1 375 500
BLD 1 099 667 1 4   1   1 313 000
Finansdepartementet 1 315 125   2 3 2 1 1 522 000
Fiskeri- og kystdep. 1 177 750   4   1   1 362 000
Fornyingdep. 1 107 667 2 6   1   1 371 000
Forsvarsdepartementet 1 152 667   4 1 1   1 308 000
Helse- og omsorgsdep. 1 193 538   6 1 1   1 375 000
Justis- ogberedskapsdep. *** 1 163 857 1 7 2 1   1 466 000
Kommunal- og regionaldep. 1 099 000 1 4   1   1 330 000
Kulturdepartementet 1 105 269 2 3 1 1   1 273 000
Kunnskapsdep. 1 149 571   6   1   1 384 000
Landbruks- og matdep. 1 051 333   5   1   1 241 000
Miljøverndepartementet 1 077 375 2 5   1   1 317 000
Nærings- og handelsdep. 1 103 563 2 5   1   1 266 000
Olje- og energidep. 1 216 100   3 1 1   1 386 000
Samferdselsdep. 1 138 833 1 4   1   1 266 000
Statsministerens kontor 1 310 880   1 2 1 1 1 540 800
Utenriksdepartementet 1 136 900   3 5 1 1 1373 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2012.

Hovedvekten av stillingene er innplassert i hovedkategori B med 45 prosent. Fordelingen mellom kategoriene har ikke endret seg vesentlig sammenlignet med 2011. Endringen i antall kontrakter pr kategori skyldes dels at noen stillinger har endret kategori, men også variasjoner fra år til år mht antallet stillinger på telletidspunktet.

  

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedkategori20112012
 Antall kontrakterProsentAntall kontrakterProsent
A 45 15 % 46 16 %
B 134 46 % 134 45 %
C 76 26 % 78 26 %
D 30 10 % 30 10 %
E 7 2 % 8 3 %
Sum 292 100 % 296 100 %

 

Noter:
* Ved beregningen av totallønnsmassen telles bare lønn for besatte stillinger pr 31.12. med.
** Staten inngår individuelle ledelønnskontrakter med alle lederne tilknyttet lederlønnssystemet. Systemet består av fem hovedkategorier (A-E). Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør innplasseringen. Lønnen består av to hovedelementer: basislønn og individuelle tillegg. Det individuelle tillegget kan maksimalt utgjøre 30 prosent av basislønnen. Basislønnen reguleres 1. oktober hvert år.
*** I Justis- og beredskapsdepartementet var tre ekspedisjonssjefer under tilsetting pr 31.12.12. Lønn til disse inngår derfor ikke i den lønnsmassen som snittet er regnet ut fra.