Forsiden

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2013

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittslønn på 3,3 prosent fra 31. desember 2012 til 31. desember 2013.

Pr. 31. desember 2013 var det registrert 295 stillinger i lederlønnssystemet.

Gjennomsnittlig totallønn (ved beregningen av totallønnsmassen telles bare lønn for besatte stillinger pr 31.12. med) har økt med 3,3 prosent fra 1 129 419,- pr. 31. desember 2012 til 1 166 181,- pr. 31. desember 2013.

Justeringen pr 1. oktober 2013 ga en lønnsøkning av basislønnen på i gjennomsnitt 2 prosent. Den øvrige veksten skyldes endringer i hoved- og delkategorier og individuelle tillegg.

Gjennomsnittlig individuelle tillegg for topplederne pr. 31. desember 2012 var 174 155, mot 184 101 pr 31. desember 2013.

Årslønnsveksten for tarifflønnede var på 3,5 prosent fra 2012 til 2013.

 

Hovedkategorilønn pr. 01.10.2013:

KategoriLavesteHøyeste
A 773 000 850 000
B 876 000 954 000
C 976 000 1 055 000
D 1 078 000 1 164 000
E 1 192 000 1 278 000

 

Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):
 

Tabellen viser gjeldende departementsstruktur pr 31.12.13:

DepartementsområdeGjen.snittlig lønnFordeling kategoriHøyeste lønn
ABCDE
Arbeidsdepartementet 1 216 071 3 4 5 1 1 1 488 000
BLD 1 211 053 3 6 1 1   1 345 000
Finansdepartementet 1 313 563   5 5 4 2 1 562 000
Fiskeri- og kystdep. 1 198 500   7   1   1 400 000
Fornyings-, adm.- og kirkedep. 1 130 708 2 7 21 1   1 409 000
Forsvarsdepartementet  1 201 216   11 6 1 1 1 424 000
Helse- og omsorgsdep. 1 240 193   8 3 2   1 475 210
Justis- og beredskapsdep. 1 064 376 22 13 12 4 1 1 525 000
Kommunal- og regionaldep. 1 143 167 1 3 1 1   1 390 000
Kulturdepartementet 1 155 185 2 4 1 1   1 311 250
Kunnskapsdep. 1 180 072 1 10 4 3   1 506 600
Landbruks- og matdep. 1 116 125   6 1 1   1 264 000
Miljøverndepartementet 1 130 145 2 7 1 1   1 351 200
Nærings- og handelsdep. 1 149 192 2 8 2 1   1 355 000
Olje- og energidep. 1 294 643   3 2 2   1 449 000
Samferdselsdep. 1 246 588 1 5 8 2 1 1 653 000
Statsministerens kontor 1 314 887   2 5 2 1 1 616 872
Utenriksdepartementet 1 114 939 7 17 7 1 1 1 438 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2013.    

Oversikt pr departement 

DepartementsområdeGjen.snittlig lønnFordeling kategoriHøyeste
lønn
ABCDE
Arbeidsdepartementet 1 164 625 2 3 2 1   1 408 500
BLD 1 108 167 1 4   1   1 335 000
Finansdepartementet 1 367 250   2 3 2 1 1 562 000
Fiskeri- og kystdep. 1 197 750   4   1   1 400 000
Fornyings-, adm.- og kirkedep. 1 111 556 2 6       1 141 000
Forsvarsdepartementet  1 192 400   3 1 1   1 350 000
Helse- og omsorgsdep. 1 224 363   6 1 1   1 460 400
Justis- og beredskapsdep. 1 171 573 1 5 4 1   1 504 000
Kommunal- og regionaldep. 1 130 400 1 3   1   1 390 000
Kulturdepartementet 1 144 554 2 3 1 1   1 311 250
Kunnskapsdep. 1 216 500   6 1 1   1 477 000
Landbruks- og matdep. 1 095 500   5   1   1 264 000
Miljøverndepartementet 1 111 886 2 4   1   1 351 200
Nærings- og handelsdep. 1 158 100 2 5   1   1 289 000
Olje- og energidep. 1 216 100   3 1 1   1 439 000
Samferdselsdep. 1 169 833 1 4   1   1 289 000
Statsministerens kontor 1 369 636     3 1 1 1 616 872
Utenriksdepartementet 1 176 300   3 5 1 1 1 438 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2013.

Hovedvekten av stillingene er innplassert i hovedkategori B med 43 prosent. Utover en viss økning for kategori C har fordelingen mellom kategoriene ellers ikke endret seg vesentlig sammenlignet med 2012. Endringen i antall kontrakter pr kategori skyldes dels at noen stillinger har endret kategori, men også variasjoner fra år til år mht antallet stillinger på telletidspunktet.

   

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedkategori2012 2013  
 Antall kontrakterProsent Antall kontrakter Prosent
A 46 16 % 46 15 %
B 134 45 % 126 43 %
C 78 26 % 85 29 %
D 30 10 % 30 10 %
E 8 3 % 8 3 %
Sum 296 100 % 295 100 %