Havnasjonen Norge

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner.  Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over havareal som er mer enn fem ganger større enn vårt landareal. Hver dag går mange tusen nordmenn på jobb i en av havnæringene innen olje og gass, maritim eller sjømat.

Disse næringene er så store at de står for nesten 70 prosent av våre eksportinntekter. 

  • Norge er en av verdens største produsenter av olje og gass.
  • Vi er en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner.
  • Vi er verdens nest største eksportør av fisk og sjømat.
  • Dessuten har vi en leverandørindustri som er helt i verdensklasse.
  • Norge er også helt i front når det gjelder havforskning og ansvarlig forvaltning av havets ressurser.

HAV GIR PENGER

Havnæringene gir Norge store inntekter.

Total verdiskaping (2019): 694 milliarder

  • Olje og gass: 543 milliarder
  • Maritim: 156 milliarder
  • Sjømat: 85 milliarder
  • 225 000 personer var sysselsatt i havnæringene i 2019.

Gjennom generasjoner levde våre forfedre av rike forekomster av fisk langs Norgeskysten. Redskapene ble hele tiden bedre, kunnskapen om havet stadig større. Et yrende Lofotfiske var fra Hansatiden avgjørende for fremveksten av både Bergen og Trondheim, som byer og handelssenter. Jektefarten fra Nord-Norge til Vestlandet varte i århundrer, og førte til nye næringer og muligheter. Seilskutene ble bedre i takt med den teknologiske utviklingen. Dette skapte en bro til den stolte seilskutetiden på 1800-tallet, da Norge ble verdens tredje største skipsfartsnasjon.

Vi gikk fra seil til damp, og videre til en moderne maritim industri som igjen la grunnlaget for det norske oljeeventyret. I dag ser vi at nye broer er i ferd med å bygges. Petroleumsteknologien står sentralt i utviklingen av offshore havbruk og havbasert fornybar energi. 

Samlet sett har de tradisjonelle havnæringene stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne, høyteknologiske Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre. Målet er at Norge skal bli best på hav.

Vi vet ikke alt om fremtiden.  Det vi vet med sikkerhet er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er havet under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling.

Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv.  Vi skal satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å utvikle nye.