Historisk arkiv

Nyheter

Milliardpotensial i havet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen satser på havnæringene. Havet skal gi oss mange bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer.

Kystlandskap frå Svolvær

I dag jobber rundt 206 000 personer i en av de tre havnæringene olje, sjømat eller maritim næring, og her skapes det verdier for 680 milliarder kroner i året.

Store muligheter

Regjeringen har gitt milliarder av kroner til forskning og innovasjon i havnæringene, for det er i disse næringene vi finner morgendagens jobber.  

– Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. Vår kystlinje er en av verdens lengste og vi råder over havareal som er mer enn seks ganger større enn vårt landareal. Havet har alltid vært viktig for Norge, og havet kommer til å by på store muligheter for både arbeidsplasser og vekst i økonomien også i fremtiden, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Havministre

Regjeringen satser derfor stort på havnæringene, og har blant annet laget Norges første havstrategi og Norges første stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken .

I juni 2019 kom "Blå muligheter", en oppdatering av havstrategien. 

Havsatsing spenner fra utvikling av nye arter, grønn teknologi og digitale løsninger til internasjonalt diplomati og kamp mot plast og klimagasser. Mange departementer er involvert i dette arbeidet, blant annet Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet har den overordnede koordinerende rollen.  

Slik satser regjeringen på havnæringene:

Vi gir hvert år milliarder av kroner til forskning og innovasjon i havnæringene, gjennom programmer i Forskningsrådet og Innovasjon NorgeVi kartlegger oljeressurser og mineralforekomster på havbunnen. 

Vi kartlegge muligheter for oppdrett av nye arter og legge til rette for høsting av nye arter

Vi kartlegger havbunnen og driver miljøovervåkning til havs

Vi legger til rette for miljøvennlige skip

Vi har opprettet bistandsprogram mot marin forsøpling og plast i havet.

Vi har startet opp et internasjonalt havpanel (lenke)

Vi har trappet opp innsatsen mot fiskerikriminalitet (lenke)

Vi vil være en pådriver for mer internasjonalt samarbeid

Vi skal på forskningstokt til Antarktis for å øke kunnskapen om krill

Vi gir havnæringene muligheten til å teste ut nye ideer, ny teknologi og nye løsninger gjennom ordninger i Forskningsrådet

Vi øker kunnskapen om økosystemene i kystsonen for å legge til rette for videre vekst i oppdrettsnæringen

Vi vil ha mer kunnskap om hvordan havøkosystemene blir påvirket av klimaet globalt