Har du spørsmål om interkommunalt samarbeid?

Statsforvalterne kan gi veiledning om reglene i kommuneloven og IKS-loven.

Statsforvalteren har i oppgave å veilede om muligheter og begrensninger i reglene for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven og IKS-loven. Dersom du ikke finner svar i denne veilederen eller i regelverket, kan du derfor ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke for å få råd og veiledning.

Dersom du har spørsmål om aksjeselskap, samvirkeforetak, anskaffelsesregler eller regler om offentlig støtte, er det Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for disse områdene. Det er DFØ som har fått i oppdrag å veilede om anskaffelsesreglene. Se fagsider om offentlige anskaffelser på Anskaffelser.no.

KS er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for kommuner og fylkeskommuner. KS gir råd og veiledning om interkommunalt samarbeid, uansett samarbeidsmodell, både gjennom medlemsservice og gjennom advokatoppdrag for fylkeskommuner, kommuner og selskaper som eies av disse. KS har også kurs og foredrag, og gir ut veiledning og bestiller utredninger.

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for små og mellomstore kommunalt eide selskaper, og organiserer mange interkommunale selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak og foreninger, samt flere interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap. Samfunnsbedriftene kan gi generell veiledning om organisering av interkommunalt samarbeid.