Hva er interkommunalt samarbeid?

Interkommunalt samarbeid betyr at to eller flere kommuner samarbeider om å løse felles oppgaver eller utfordringer. Dette til forskjell fra situasjoner hvor kommuner løser oppgavene sine på egen hånd.

Interkommunalt samarbeid kan bestå av

  • To eller flere kommuner
  • To eller flere fylkeskommuner
  • En eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner
  • En eller flere kommuner/fylkeskommuner og ett eller flere interkommunale selskap (IKS)

Interkommunalt samarbeid brukes ikke om tilfeller hvor statlige, private eller frivillige aktører er med i et samarbeid med kommuner eller fylkeskommuner.

Kommuneloven har regler om interkommunalt samarbeid, som i utgangspunktet gjelder for all organisering av virksomhet gjennom et interkommunalt samarbeid. Loven slår tydelig fast at kommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid. Det er ingen generelle begrensninger om hva kommuner kan samarbeide om. Det kan være tjenester, ulike administrative oppgaver eller rent politisk samarbeid. Men det kan finnes bestemmelser i lov og forskrift som sier at visse oppgaver må løses innenfor kommunens egne driftsorganisasjon.

Kommuneloven § 17-1 lister opp de ulike samarbeidsmodellene for interkommunalt samarbeid. Når kommuner skal utføre felles oppgaver, har kommunene stor frihet til å velge hvordan de skal organisere samarbeidet, så lenge de er innenfor alternativene som nevnes i bestemmelsen.

Kommunen er ansvarlig for at innbyggerne får de tjenester de har krav på, både når det er kommunen som selv løser oppgavene, og når oppgaveløsningen er lagt til interkommunale samarbeidsorganer eller til en vertskommune.

Denne figuren over gir en oversikt over lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid. Samarbeidsmodellene er plassert ut fra hvor tett tilknytning de har til kommunen.
Denne figuren over gir en oversikt over lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid. Samarbeidsmodellene er plassert ut fra hvor tett tilknytning de har til kommunen.

For mer informasjon om hva interkommunalt samarbeid er og hva som kjennetegner de ulike samarbeidsformene, se kapittel 2 og kapittel 3 i veilederen.