Hurtiginfo kommuneøkonomi: Nysaldert budsjett 2020 og Saldert budsjett 2021

Stortinget har nå vedtatt rammetilskuddet for kommuner og fylkeskommuner for 2021, og endringer i rammetilskuddet for 2020. Under omtales de siste justeringene i rammetilskuddet for 2020 og endringene i rammetilskuddet for 2021 sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Stortingets vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2020

Stortinget vedtok 17. desember 2020 nysaldert budsjett for 2020, jf. Innst.172 S (2020-2021).Vedtaket er i tråd med regjeringens forslag i Prop. 48 S (2020-2021) (Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og Innst. 172 S (2020-2021). Bevilgningsøkningene utbetales 22. desember 2020.

Følgende vedtak berører rammetilskuddet:

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd:

Kommunene skal sørge for at gjeldende regler og smitteverntiltak blir fulgt. Kommunenes inntekter styrkes derfor med 107 millioner kroner i 2020.  Bevilgningen legger til rette for at kommunene kan tilsette ekstra personell som skal kontrollere at reglene for arrangement, serveringssteder og utenlandske arbeidstakere blir etterlevd. Midlene er fordelt etter satser per kommune, som øker med innbyggertallet.

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 64 Skjønnstilskudd:

Skjønnsmidlene til kommunene økes med 700 millioner kroner. I tillegg fordeles 100 millioner kroner av departementets ubrukte midler. Samlet er 800 millioner kroner fordelt fra fylkesmennene til kommunene med de høyeste utgiftene per innbygger, knyttet til smittevern og oppfølging av TISK-strategien, som følge av utbrudd av covid-19.

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 64 Skjønnstilskudd:

Skjønnsmidlene til fylkeskommunene økes med 100 millioner kroner for å dekke merutgifter som følge av covid-19 innen videregående opplæring, f.eks. knyttet til vikarer, renhold, smittevernutstyr og ekstra lokaler. Halvparten av midlene er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring og halvparten etter andel meldte smittetilfeller per 11. desember.

Den 19. desember 2020 vedtok Stortinget Prop. 56 S (2020-2021) Ny saldering av statsbudsjettet 2020 (Finansdepartementet), jf. Innst. 180 S (2020-2021).

Følgende vedtak berører rammetilskuddet:

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd:

Det bevilges 250 millioner kroner fordelt til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Bevilgningen skal gi de verst rammede kommunene et økonomisk handlingsrom til å kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien og lokale smittevernstiltak.

Stortingets budsjettvedtak for 2021

Stortinget vedtok 15. desember 2020 inntektsrammene for kommunesektoren i 2021, herunder rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner i 2021, jf. Innst. 16 S (2020–2021) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Regjeringens forslag ble fremmet i Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021). Regjeringen foreslo i tilleggsnummeret en tilleggsbevilgning på om lag 6,2 milliarder kroner til kommunene. Tilleggsbevilgningen ble foreslått fordelt med 4,7 milliarder kroner i økt innbyggertilskudd og 1,5 milliarder kroner i økt skjønnstilskudd.  Av økningen i innbyggertilskuddet ble det foreslått at 4,4 milliarder kroner fordeles etter antall innbyggere i kommunene. 321 millioner til kontrolltiltak med smittevern ble foreslått fordelt slik at alle kommuner får minimum 0,5 millioner kroner for 1. halvår 2021. Tilskuddet øker med innbyggertallet.

Regjeringen foreslo en tilleggsbevilgning til fylkeskommunene på i alt 1 050 millioner kroner. 950 millioner kroner ble forslått gitt som økte skjønnsmidler knyttet i hovedsak til tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring. I tillegg foreslo regjeringen 100 millioner kroner i økt innbyggertilskudd begrunnet med at flere benytter voksenretten til videregående opplæring som følge av lavkonjunkturen etter pandemien. Økningen i innbyggertilskudd er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring.

Regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2021 ble vedtatt med følgende endringer, jf. komiteens innstilling Innst.16 S (2020–2021):

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd:

  • Regjeringens forslag om å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager med 215,8 millioner reverseres, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Økningen i rammetilskudd er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.
  • Forslaget om ny kommunal skjermingsordning på egenandelområdet på 50 millioner kroner reverseres etter forslag om reduserte egenandeler generelt. Rammetilskuddet reduseres med 50 mill. kroner. Uttrekket gjøres etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.
  • Kapitaltilskuddet til private barnehager videreføres på 2020-nivå for første halvår 2021, og kapitaltilskuddet for andre halvår fastsettes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021. Rammetilskuddet økes med 135 millioner kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.
  • Forslaget om økt formuesskatt på bolig og fritidsbolig reverseres. Det innebærer en reduksjon i kommunenes skatteinntekter på 65 millioner kroner, som kompenseres med en tilsvarende økning i rammetilskuddet. Økningen er fordelt etter kommunenes andel av skatteinntektene (inkl. inntektsutjevning) i 2019.

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 60 Innbyggertilskudd:

  • 200 millioner kroner bevilges til reasfaltering av fylkesveier, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for fylkesvei.

Andre endringer:

  • Grensen for å få tilleggskompensasjon for små kommuner med spesielt høye utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester økes fra 3 000 til 3 200 innbyggere. Rammen økes fra 30 millioner til 55 millioner kroner finansiert gjennom skjønnsmidlene.
  • Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at 100 millioner kroner av veksten i de frie inntektene skulle fordeles særskilt til båt- og ferjefylkene, slik at fylkeskommunene kan prioritere lav- og nullutslippsløsninger for ferjer og hurtigbåter i nye anbud. Det er vedtatt at en større del av midlene skal fordeles til fylkeskommuner som allerede har innført el-ferjer på sine samband. Fordelingen er justert slik at 2/3 av beløpet fordeles etter antall ferjesamband med el-ferje per 2020, og 1/3 fordeles etter ferjekriteriene i kostnadsnøkkelen.

Midler til karriereveiledning (korrigering):

Midler til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning ble i 2020 innlemmet i rammetilskuddet til fylkeskommunene, med en særskilt fordeling. Det ble samtidig varslet at midlene skulle fordeles etter ordinære kriterier i inntektssystemet fra og med 2021. Ved en feil fikk disse midlene en særskilt fordeling i Grønt hefte 2021. Dette er rettet til fordeling etter ordinære kriterier.

Utbetaling av tidligere vedtatte bevilgninger for 2020

Stortinget har tidligere i år ved flere anledninger vedtatt å øke rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for å kompensere for merutgifter i forbindelse med pandemien. En del av rammetilskuddet som utbetales 22. desember er knyttet til disse tidligere vedtakene.

En av disse sakene gjelder kompensasjon for bortfall av billettinntekter i fylkeskommunal kollektivtransport, bevilget over kap. 572 post 64 Skjønnstilskudd (jf. Prop. 142 S (2019–2020), Innst. 19 S (2020–2021)). I proposisjonen ble det lagt til grunn at eventuelle ubenyttede midler skulle tilbakeføres til statskassen ved årsslutt. Departementet gjør oppmerksom på at bevilgningen er større enn det anslåtte kompensasjonsbehovet, og 714,817 mill. kroner vil være ubenyttet ved årsslutt.

Vedlegg: