Forsiden

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 01.09.2008

Møte om: KOSTRA regnskapsgruppe
Saksnr:
Tilstede Bent Devik, KRD
Even Vaboen, KRD
Jostein Birkelund, SSB
Anne Brit Thorud, SSB
Børre Stolp, KS
Turid Ramdahl, Råde kommune
Rolf Arnesen, Møre og Romsdal fylke
Unni Lystad, Hedmark fylkeskommune
Steinar Risinggård, Setesdal revisjonsdistrikt IKS
Aud Steinsland, Time kommune
Eli Marit Fuglesteg, Vestre Slidre kommune
Svein Kvammen, Bergen kommune
Forfall: Arild Bergstrøm, Sykkylven kommune
Møteleder: Bent Devik
Referent: Even Vaboen

 

07/08        Endringer i kontoplanen 2009

Arbeidsgruppenes forslag til endringer i arter og funksjoner ble gjennomgått. I tillegg hadde departementet i utkastet til ny kontoplan for 2009 innarbeidet utvalgte svar på enkelthenvendelser fra perioden 2001 til 2008 om bruk av arter og funksjoner, som ikke har vært presisert i veilederen tidligere.


Funksjonskontoplanen:
De ulike forslagene til endringer ble gjennomgått. Departementet følger opp regnskapsgruppas tilrådninger i den endelige veilederen.

KRD orienterte om at en ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet om art 290/790 skal fjernes. Spørsmålet ble drøftet i regnskapsgruppa møte i juni 2008, der flertallet i regnskapsgruppa fremholdt at artene bør avvikles. Oslo kommune har siden orientert departementet om at avvikling av art 290/790 vil være problematisk. Departementet vil ta stilling til dette i løpet av høsten.

Det ble også nevnt at det innledningsvis under hver funksjon kunne være hensiktsmessig med en kortere, generell del og deretter eventuelt en kommentardel med spesifiseringene/eksemplene. KRD tok innspillet til etterretning.


Artskontoplanen:

De ulike forslagene til endringer ble gjennomgått. KRD følger opp regnskapsgruppas tilrådninger i den endelige veilederen.

 

Arbeidsgruppenes forslag til endringer

Forslagene finnes i sin helhet i arbeidsgruppenes rapporter til Samordningsrådet i KOSTRA med vedlegg.

 

Arbeidsgruppenes forslag til endringer fikk tilslutning av regnskapsgruppa, med unntak av følgende:

  • Forslaget fra arbeidsgruppa for brann- og ulykkesvern om å innføre nye funksjoner for hhv. bygg innenfor tjenesteområdet og alarmsentraler. Det ble anført at utgangspunktet er at det bør foreligge tjenestedata om dette som kan kombineres med regnskapsdata før det opprettes en egen funksjon. I tillegg til at det er snakk om relativt små beløp, vil nye funksjoner ikke bidra til nye nøkkeltall. Det er ikke lagt opp til at det skal rapporteres areal/tilstandsdata på denne type bygg eller andre tjenestedata, og en vil dermed kun sitte igjen med regnskapsdata.
  • Forslaget fra arbeidsgruppa for kultur og barne- og ungdomstiltak om å opprette en egen funksjon for den kulturelle skolesekken. Det er planlagt at det skal registreres data om den kulturelle skolesekken i GSI. Dette kan på sikt gi grunnlag for å ta inn tjenestedata i KOSTRA. Regnskapsgruppa tilrår å avvente opprettelsen av en ny funksjon for dette før det avklart om tjenestedata skal registrere i GSI og overføres til KOSTRA, og det foreligger forslag om nøkkeltall som kan publiseres i KOSTRA.

SSB anførte at det var ønskelig å innføre nye artsnumre i forbindelse med endringen av artene for eiendomsskatt for å unngå brudd i tidsserien på de opprinnelige artsnumrene. KRD vil i samråd med SSB og arbeidsgruppa for eiendommer vurdere dette i løpet av høsten.