Regelverk om rapportering i KOSTRA

Kommuner og fylkeskommuner plikter etter kommuneloven å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer.

Kommuner og fylkeskommuner plikter etter kommuneloven å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer. I KOSTRA-forskriften er det gitt nærmere regler om hvordan informasjonen skal frembringes, stilles opp og avgis. Nedenfor er det lenker til regelverket departementet forvalter på dette området.

Kommunalt rapporteringsregister skal gi en elektronisk oversikt over de samlede rapporteringsplikter rettet mot kommuner og fylkeskommuner som følger av lov eller vedtak truffet av statlige organer. Registeret skal være et virkemiddel for samordning og forenkling. Registeret skal holdes løpende oppdatert og inneholde en fullstendig oversikt over og informasjon om rapporteringsplikter som nevnt i første punktum.

Lover

Forskrifter

Veiledere