Forsiden

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 13.06.02

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 13.06.02

Møte om:

KOSTRA regnskapsgruppe

Saksnr.:

99/2989

Tilstede:

Trond Christensen, Hege Huus, Kari Johannsen, Turid Ramdahl, Per Lund, Stein Kittelsen, Harald Tønseth, Bent Devik , Birgit Uhlen, Bård Humberset (sak 06/02), Randi Kvarme (sak 06/02)

Dato:

25.06.2002

Møteleder:

Trond Christensen

Referent:

BIU

Kopi til:

Jon Løvmoen, Anne Britt Thorud, Anna Rømo, Ottar Kleppe, Raymond Solaas, Rune Bye

Sak 06/02 Workshop med Cap Gemini Ernst & Young

Som er ledd i arbeidet med evalueringen av KOSTRA- prosjektet organiserte Bård Humberset og Randi Kvarme fra Cap Gemini Ernst & Young workshop med gruppen.

Sak 07/02 Forslag til endret artskontoplan for artsgruppe 3,4,7 og 8.

Bakgrunnen for en gjennomgang av disse artene var behovet for en klargjøring av hvordan transaksjoner mellom kommunene og de nye organisasjonsformene skal behandles i regnskapet. KRD’s forslag til ny tekst og presiseringer for de aktuelle artene ble gjennomgått. Det ble foreslått enkelte justeringer i teksten. I tillegg ønsker gruppen at det taes inn en oversikt tilsvarende sektortabellen til balansen som et supplement til veiledningen til artsgruppe 3,4,7 og 8.

En ny art er foreslått, 780 Refusjon fra foretak og særbedrifter (For foretak/særbedrifter: refusjon fra egen kommune). Ved eliminering av transaksjoner mellom kommuner og egne foretak/særbedrifter skal dermed artene 380,480,780 og 880 benyttes. Representanten Huus ba om at regnskapsgruppen behandler løsninger for regnskapssmessig håndtering av foretak og konsernregnskap som egen sak. Ved bruk av art 380/780 for kjøp av deltjenester fra egne foretak brytes prinsippet om at artsgruppe 3 kun skal benyttes for ”hele” tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Regnskapsgruppen tar dette opp til behandling i neste møte. For eliminering av kjøp/salg mellom kommunen og IKS har SSB i eget notat meldt behov en vurdering av at dette forholdet behandles i samme sak.

Sak 08/02 Moms og interne tjenester – bruk av art

KRD har angitt bruk av art 690 Fordelte utgifter ved intern fakturering av kommunale avgifter i kommunene. Det oppstår imidlertid noen problemer ved bruk av art 690 for interne avgiftspliktig gebyrinntekter innenfor VAR-området. I KOSTRA-publiseringen benyttes art 640 Avgiftspliktige gebyrer som grunnlag for beregninger av nøkkeltall på dette området. Bruk av 690 for deler av gebyrinntektene vil dermed forstyrre publiseringen. I tillegg kommer behovet for å kunne dokumentere momspliktig salg ovenfor ligningsmyndighetene.

Regnskapsgruppen pekte på at praksisen i kommunene har vært å benytte arter for “eksternt salg” også for den interne faktureringen av de kommunale avgiftene innenfor VAR-området. Som følge av selvkostprinsippet, må kommunen fakturere for VAR-gebyrer også til egne kommunale virksomheter. Regnskapsgruppen finner det mest hensiktsmessig å videreføre praksisen med bruk av art 640 også for interne avgiftspliktige gebyrer innenfor VAR-området.

Når det gjelder bruk av art for annet momspliktig internsalg, vil regnskapsgruppen behandle dette når momsutvalget’s innstilling er avgitt og behandlet.

Sak 09/02 Arbeid med samordnet veiledning og regelverk for “selvkost” innenfor VAR-området.

KRD orienterte om det pågående arbeidet med å samordne regelverket for beregning av selvkost. En egen arbeidsgruppe med representanter fra SFT, MD, SSB og KRD skal sammen gjennomgå regelverket og foreta nødvendige justeringer i de aktuelle publikasjoner innen 01.10.02.

Sak 10/02 Eventuelt

Kommunerepresentantene i regnskapsgruppen pekte på noen forhold rundt arten 105 Undervisningsmateriell. Arten bryter med prinsippet om ”rene” arter, men ble inkludert i kontoplanen som en følge av UFD’s behov for informasjon om utviklingen i utgifter til undervisningsmateriell spesielt. Nøkkeltall som viser kommuners utgifter til undervisningsmateriell per elev er ofte framhevet i KOSTRA-analyser. Regnskapsgruppen pekte på de feilkildene som oppstår når en skole kjøper inn kontormateriell, forbruksmateriell og skolemateriell. Det er ofte svært vanskelig å vurdere hva som kan defineres som undervisningsmateriell. Ved innføring av e-handel i kommunene, vil behovet for ”rene” arter forsterkes som følge av at hver varegruppe må kobles til en bestemt art. Gruppen ber derfor KRD ta opp denne problemstillingen med UFD. Hvis art 105 fjernes fra kontoplanen, kan nøkkeltall for dette området presenteres på grunnlag av artene 100 Kontormateriell, 120 Annet forbruksmateriell.

Neste møte i KOSTRA - regnskapsgruppe blir onsdag 21.august 2002. Behandlingen av arbeidsgruppenes rapporter med forslag til endringer i kontoplan for 2003 blir hovedtema for møtet. KRD vil be SSB sende arbeidsgruppenes rapporter direkte til regnskapsgruppes medlemmer, slik at disse får noe bedre tid til forberedelser enn tidligere.