Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 21.08.02

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 21.08.02

Møte om:

KOSTRA regnskapsgruppe

Saksnr.:

02/4018

Tilstede:

Hege Huus, Turid Ramdahl, Per Lund, Stein Kittelsen, Jon Løvmoen, Raymond Solaas, Anna Rømo, Anne Britt Thorud, Trond Christensen, Bent Devik, Birgit Uhlen

Dato:

21.08.2002

Møteleder:

Trond Christensen

Referent:

Birgit Uhlen

Kopi til:

mp__R]Rune Bye, Harald Tønseth, Steinar Risinggård

Sak 11/02 Regnskapsmessig behandling av konsernregnskap.
Eliminering av transaksjoner mellom kommuner og egne foretak/særbedrifter.

Kommunale foretak og særbedrifter er endel av kommunen som juridisk person, og en konsernrapportering bør dermed eliminere for interne transaksjoner mellom kommunen og disse enhetene. Erfaringer fra årets forsøk på konsernpublisering viser at kommuner og fylkeskommuner i dag ikke er konsekvente i bruk av de interne artene som er angitt for transaksjoner mellom kommunen/fylkeskommunen og ”egne særbedrifter”, 380,480 og 880.

Det er et klart ønske å kunne foreta en automatisk eliminering av disse interne transaksjonene på grunnlag av angitte arter. Regnskapsgruppa anbefaler at artene 380,480, 780 (ny art, jf sak 13) og 880 angis for interne transaksjoner av denne typen.

Konsekvent bruk av de aktuelle ”internarter” kan i enkelte tilfeller stride mot prinsippene i artsinndelingen, jf. skille mellom ”varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon” og ”kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon”. I tillegg kan momspliktig kjøp/salg skape noen utfordringer ved eliminering, jf. regnskapsgruppas behandling i sak 08/02. Regnskapsgruppa vil allikevel anbefale den angitte løsningen og peker på at det ved erfaring i håndteringen av slik eliminering, vil vise seg om dette er en god nok løsning. SSB vil se nærmere på om ”brutto korrigerte driftsutgifter” bør inneholde art 380 Kjøp fra foretak og bedrifter i egen kommune som fører særregnskap.

Representanten Huus pekte på problemet med publisering av nøkkeltall der deler av balansen er skilt ut i eget foretak (eks. eiendomsselskap som er registrert med kommunens langsiktige gjeld). I disse tilfellene kan nøkkeltall for kommunen isolert bli misvisende og dette viser viktigheten av at vi får til en realistisk konsernpublisering.

12/02 Regnskapsmessig behandling av konsernregnskap.
Eliminering av transaksjoner mellom kommuner og IKS

Interkommunale selskap er egne rettssubjekt, og disse skal fra 01.01.03 foreta KOSTRA-rapportering. Samordningsrådet og en rekke kommuner er opptatt av at KOSTRA skal vise helheten i kommunesektoren. Det vil derfor være et ønske å kunne rapportere kommunenes andeler i et IKS som en del av kommunens (konsernets) tjenesteproduksjon. Regnskapsgruppa mener imidlertid at det må settes en grense ved virksomhet som opptrer som egne juridiske enheter. Manuelle rutiner der selskapene må foreta en særskilt rapportering av den enkelte eierkommunes transaksjoner anbefales ikke. Man kan i første omgang ta sikte på å publisere KOSTRA-data for det enkelte interkommunale selskap. Erfaringer fra denne publiseringen vil gi et grunnlag for eventuelt å gå videre med å inkludere IKS i eierkommunenes regnskap som en del av konsernrapporteringen.

13/02 Forslag til endret artskontoplan for artsgruppe 3,4,7 og 8

Regnskapsgruppa sluttet seg i hovedsak til det foreliggende forslaget til artsgruppering med tilhørende veiledning. Forslag til justeringer fra regnskapsgruppas medlemmer sendes direkte til KRD.

Sak 14/02 Arbeidsgruppenes rapporter per 01.07.02

Grunnlag for behandlinger var utsendte rapporter fra SSB samt notat med sammendrag av forslåtte endringer i kontoplan og veiledningsmateriell fra KRD. Regnskapsgruppa sa seg fornøyd med årets utsending av dette grunnlagsmaterialet fra SSB og KRD.

Generelt
Regnskapsgruppa har merket seg at flere arbeidsgrupper kommenterer feil i regnskapsrapportene som går igjen for flere/mange kommuner. Dette indikerer at veiledningen, og særskilt endringer, ofte ikke når fram.

Regnskapsgruppa foreslår at det ved årsslutt gis ut et notat/huskeliste til kommunene som skal inneholde vedtatte endringer i kontoplan for neste år med kommentarer samt øvrige endringer/presiseringer som kommer i veilederen. Notatet bør også inneholde en ”OBS-liste” med oversikt over områder der feilføring er utbredt (eks regnskapsmessig håndtering av statstilskudd og formidling av statstilskudd).

Kommunerepresentantene legger vekt på at dette notatet må foreligge så tidlig som mulig før budsjettåret (helst innen 01.10). KRD vil prioritere dette arbeidet, men pekte imidlertid på at det i noen tilfeller tar tid å avklare endelig utfall av arbeidsgruppenes forslag til endringer i kontoplan. I disse sakene er man avhengig av dialog og avklaringer med bl.annet øvrige fagdepartementer. Endelig avklaring på alle forslag til endringer innen 01.10 vil ikke være realistisk.

Barnhager
Regnskapsgruppa ser det er behov for å gjenta veiledning (jf. ”generelt”) til kommunene for behandling av mottatt statstilskudd og videreformidling av statstilskudd.

En referansegruppe oppnevnt av BFD med representanter fra bl.annet BFD, KRD, SSB og kommunene har som følge av at behovet for informasjon om finansiering og ressursbruken i barnehagesektoren er spesiell aktuell, anbefalt at regnskapsgruppa behandlet enkelte forslag til endringer i kontoplan fra 2003. I tillegg til noen ønsker om presisering av veiledningen, foreslo referansegruppen at barneparker flyttes fra Funksjon 201 Førskole til funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge. Regnskapsgruppa har ingen innvendinger mot dette forslaget.

Referansegruppa foreslo til slutt at kommunenes regnskap må synliggjøre de tilfeller der det ytes betydelig støtte til private barnehager, men som i dag ikke gis som økonomisk ”tilskudd” (eks. gratis lokaler, kurstilbud m.v). Det ble anbefalt en løsning der de aktuelle private barnehagene belastes med de aktuelle kostnadene (inntektsføring i kommunens regnskap på art 770). Samtidig skulle kommunen yte et ”tilskudd” til barnehagen på tilsvarende beløp. Regnskapsgruppa mener dette spørsmålet må vurderes prinsipielt og i tilfelle nyttes for alle tjenesteområder. Gruppen kan på det nåværende tidspunkt derfor ikke anbefale at denne rutinen angis innenfor barnehageområdet isolert.

Grunnskole
Arbeidsgruppas ønske om å splitte Funksjon 213 Voksenopplæringen i 2-3 funksjoner anses som lite hensiktsmessig. Regnskapsgruppa er av den oppfatning at en oppsplitting vil være vanskelig å praktisere for kommunen, og at dette vil føre til upålitelige data. I tillegg henviste regnskapsgruppa til den beslutning som er tatt for grunnskole, der det ikke skilles på spesialundervisning eller undervisning av fremmedspråklige elever fra ordinær grunnskoleundervisning. Arbeidsgruppa oppfordres til å finne løsninger innenfor tjenesterapporteringen (GSI) som fanger opp informasjonsbehovet.

Sosialtjeneste
Regnskapsgruppa anbefaler ikke opprettelse av egen funksjon eller egne arter for introduksjonsstøtte for innvandrere. Spørsmålet om egen funksjon kan behandles på nytt når lov om introduksjonsstøtte eventuelt er vedtatt av Stortinget. Regnskapsgruppen peker på at denne type støtte som inngår under økonomisk sosialhjelp må regnes som en ”overføring” i likhet med annen sosialhjelp. Bruk av lønnsart skal dermed ikke være aktuelt.

VAR
Regnskapsgruppa vil ikke anbefale tilpasninger i den obligatoriske regnskapsrapporteringen i KOSTRA med sikte på at selvkostregnskapet kan leses direkte ut av regnskapet. KOSTRA-regnskapet må utnyttes så langt det er mulig i selvkostberegningene, men selvkostregnskapet er og blir en beregningsmodell og behandles som et ”skyggeregnskap” i kommunene.

Arbeidsgrupperapporten pekte på ulik praktisering og tolkning av regelverk for selvkost i kommunene. Regnskapsgruppa viser i den forbindelse til det arbeidet som er satt i gang for å klargjøre regelverket og mente at dagens problemer med KOSTRA-rapporteringen innenfor VAR-området bærer preg av å være startproblematikk.

Regnskapsgruppa ser at det kan være behov for en oppdatering av hjelpeskjema for beregning av finansiell dekningsgrad i veiledningen til tjenesterapporteringen innenfor VAR-området. Det er blant annet behov for å utvide antall arter som kan inkluderes i oppstillingen, og det vil løse problemet med avgiftsfritt tilknytningsgebyr. Regnskapsgruppen vil bidra i dette arbeidet.

Kulturminne, natur og nærmiljø
Arbeidsgruppen foreslo å knytte arbeidet med arealdelen i kommuneplanen til funksjon 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging. Arbeidsgrupperapporten inneholdt i tillegg forslag til endret veiledningstekst på de øvrige funksjonene innenfor kulturminne, natur- og nærmiljø både for kommune og fylkeskommune. Forslagene går blant annet ut på å presisere at planarbeid innenfor de enkelte områder skal henføres til de aktuelle tjenesteytende funksjoner.

Regnskapsgruppa har i utgangspunktet ikke vesentlige innvendinger mot de foreslåtte flyttinger/presiseringer, særlig dersom dette vil øke datakvaliteten. Gruppa kan imidlertid ikke se at aktiviteter knyttet til planarbeid for disse funksjoner bør behandles annerledes enn øvrige funksjoner. Det bør derfor først vurderes om planarbeid ikke lenger skal defineres som støttefunksjoner, og dermed løftes ut av ”administrasjon”.

Øvrige forslag til presiseringer i veiledningen anbefales av regnskapsgruppa. Det anbefales imidlertid at uttrykket ”utgifter” erstattes med ”aktiviteter” i veiledningen til arter/funksjoner.

Samferdsel

Regnskapsgruppa slutter seg til forlagene fra arbeidsgruppa vedr presiseringer i veiledningen til dagens funksjoner.

Tannhelse

Arbeidsgruppa peker på behov for forbedringer i veiledningen knyttet til skille mellom funksjon 660 Tannhelsetjeneste – Fellesfunksjoner og 665-Tannhelsetjeneste-Pasientbehandling. Regnskapsgruppa slutter seg i hovedsak til det mottatte forslaget til presisering i veiledningen på dette området. Regnskapsgruppa foreslår imidlertid en liten justering i forslaget vedr funksjon 665 ( merket kursiv): ….” Aktiviteter ved tannklinikkene som i stor grad påvirkes av omfanget av pasientbehandling: lønn inkl sosiale utgifter, kurs, reiseutgifter, etc. og lønnsrefusjoner for klinisk personell….”

Eiendomsforvaltning
Regnskapsgruppa anbefaler ikke opprettelse av nye arter/funksjoner som foreslått av arbeidsgruppa på dette tidspunkt. Regnskapsgruppa peker i den forbindelse på faren for ”utvanning ” av kontoplanen og økt kompleksitet. Tilpasning til NS3454 ”livssykluskostnader for byggverk” må etter regnskapsgruppas vurdering skje på frivillig basis lokalt i kommunenes interne kontoplaner. Regnskapsgruppas representanter fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Kristiansand kommune kan vise til positive erfaringer med slike tilpasninger lokalt.

Når det gjelder forslag om utvidelse av funksjonskontoplanen for å ivareta ønsket om å skille ut bygg/infrastruktur innenfor alle typer tjenester i kommune og fylkeskommune, mener regnskapsgruppa at det må jobbes videre med disse forslagene. Det kan virke hensiktsmessig å opprette infrastrukturfunksjoner innenfor de områder der dette ikke finnes i dag. Regnskapsgruppa ønsker imidlertid en vurdering av konsekvenser for nøkkeltallene innenfor disse tjenesteområdene som følge av at infrastruktur taes ut og samles i felles funksjoner.

Det bør jobbes videre med å knytte informasjon fra GAB-register til dagens KOSTRA-funksjoner med tanke på å trekke ut relevante nøkkeltall for eiendomforvaltningen. Regnskapsgruppa anbefaler at man avventer eventuelle endringer i kontoplan til det foreligger erfaringer fra dette arbeidet.

Annet
Regnskapsgruppen slutter seg til forlag fra KRD om opprettelse av ny funksjon 460 (for fylkeskommune) ”Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde”.

Funksjonene tilknyttet spesialisthelsetjenesten, funksjon 600-655, 670-673 utgår fra 2003.

Sak 15/02 Eventuelt

Ingen saker

Neste møte settes til tirsdag 26.11.02