Forsiden

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 31.03.00

KOSTRA

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 31.03.00

Tilstede:

Trond Ø. Christensen, KRD
Anna Rømo, SSB
Irene Arnesen, SSB (for Torhild Fløysvik)
Kari Johansen, Fredrikstad kommune
Stein Kittelsen, Bjerkrheim kommune
Raymond Solaas, Kristiansand kommune
Jon Løvmoen, Søndre Land kommune
Per Lund, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Ole Kristian Rogndokken, NKRF
Ottar Kleppe, Midt/Øst Telemark kommunerevisjon, Bø
Rune Bye, Kommunenes Sentralforbund
Jan Ole Westermoen, Buskerud fylkeskommune (for Trond Julin)
Kjelrun Espedal, KRD
Svein Abrahamsen KRD
Kjetil Heen, KRD (siste del av møtet)

Forfall:

Hege Huus, Bergen kommune
Claude Corbat, SHD
Camilla B. Strand, SSB
Harald Tønseth, SSB

Dagsorden:

A) Møteplanen for 2000

B) Orientering om lønnsfordelingsprosjektet

C) Orientering fra Selvkostgruppe

D) Forslag fra Enebakk kommune

E) Forespørsel fra TBU om terminstatistikk

F) Avskrivning – metode

G) Mail av 15.03.00 fra Kari B. Johansen, Fredrikstad kommune

A) Møteplanen for 2000

Datoer for videre møter: onsdag 5.juli, tirsdag 22.august og fredag 22.september

B) Orientering om lønnsfordelingsprosjektet

Vedtak fra KOSTRA-regnskapsgruppe av 9.9.98 er ansett som delprosjektets mandat.

Lønnsprosjektet er organisert i tre delprosjekter der hver fagsystemleverandør - Unique, Ephorma og IBM er ansvarlig for sitt delprosjekt med bistand fra Statistisk sentralbyrå og departementet. Fagsystemleverandørene involverer sine respektive kunder.

Delprosjektene utvikler konkrete løsninger utfra de enkelte systemleverandørers lønns- og personalsystemer, samt krav til rutiner ved kommunenes forvaltning av de foreslåtte tekniske løsninger. Løsningene testes ut i et begrenset antall kommuner i andre tertial 2000. Avklaring og presisering av hovedprinsippene for fordeling av lønn er ivaretatt av KRD og SSB i fellesskap etter innspill fra systemleverandørene og deres kunder. Evaluering av prosjektet vil skje høsten 2000.

Konklusjon: Regnskapsgruppen sluttet seg til de prinsipper og det opplegg som er valgt for uttesting.

C) Orientering fra selvkostgruppe

Selvkostgruppen ble opprettet høsten 1999. Formålet med denne arbeidsgruppen var å etablere en oppstilling over beregning av selvkost innenfor KOSTRA . Målet var at en slik oppstilling i størst mulig grad skal bruke KOSTRA - data og at minst mulig tilleggsberegninger må utføres. Spesielt på VAR-området ble det ansett som viktig å komme frem til en god praktisk løsning som minimerer arbeidet med beregningene.

Selvkostgruppens forslag ble lagt frem på møtet. Regnskapsgruppa foreslo noen endringer på arbeidsgruppas forslag. Det må først og fremst ryddes i begrepsbruken. Det må i tillegg utarbeides klarere regler og standardisering for hvordan føringene skal foretas. Avskrivningsperioder må også bedre presiseres.

Konklusjon: Regnskapsgruppen ser på dette som et bra forslag som vil gjøre det mer enhetlig for kommunene. At flere kommuner blir med i KOSTRA vil gjøre det enklere å føre og sammenligne etterhvert. Selvkostgruppens forslag oversendes fagarbeidsgruppen for VAR.

D) Forslag fra Enebakk kommune

Enebakk kommune har i brev av 20.09.99 og 08.02.00 gitt innspill til nye hovedartsdefinisjoner og sifferbruk i artsinndelingen.

Konklusjon: Regnskapsgruppen tok innspillene til etterretning, men mener at de ikke er aktuelt med innføring av ny artsstruktur nå. En eventuell vurdering av endringer bør skje ved sluttevalueringen av prosjektet.

E) Forespørsel fra TBU om terminstatistikk

I møtet ble gjennomgått et notat fra TBU om behov for delårsrapportering av regnskapsdata fra kommunene SSB stiller spørsmål ved kvaliteten på dagens tertialrapportering fra kommunene på grunn av størrelsen og representativiteten ved utvalget denne er basert på. Det ble stilt spørsmål ved hvilke regnskapsdata SSB har behov for gjennom året, hvor ofte disse må innrapporteres og hvor detaljert innrapporteringen skal være. Det er ønskelig fra SSBs side at det rapporteres hvert kvartal heller enn hvert tertial i og med at nasjonalregnskapet for øvrig er basert på kvartalsdata. SSB antok at rapportering av regnskapsdata i henhold til funksjonene og artene i KOSTRA vil kunne ivareta SSB sitt behov. Det ble også gitt uttrykk for at det er enklere for kommunene å rapportere i henhold til KOSTRA-malen, enn dersom en etablerer et særskilt rapporteringsopplegg for terminstatistikken. SSB krever ikke et fullt ut periodisert delårsregnskap, men forventer at kommunenes løpende regnskapsføring er tilfredsstillende ajour på innrapporteringstidspunktet. Det ble for øvrig påpekt at de nøkkeltallene som brukes i nasjonalregnskapet, som eksempelvis underskudd før lånetransaksjoner, ofte er lite brukt i kommunene.

F) Avskrivning – metode

Regnskapsgruppen var enig i at dagens regler for håndtering av påkostninger bør forbedres. Det er viktig å velge en metode som er mer reell i forhold til kostnadene. Gruppen gikk igjennom fire foreslåtte alternativer.

Konklusjon: KRD jobber videre med to alternative løsninger til neste møte i regnskapsgruppen. Hvordan påkostninger håndteres i det private etter regnskapsloven bør omtales.

G) Mail av 15.03.00 fra Kari B. Johansen, Fredrikstad kommune

Problemstillingen angående ulikt antall posisjoner på kapitler i balansen. Det at inndelingen hopper fra tre til fem kan føre til feilrapportering. Kan eventuelt omgå problemet ved å bruke to siffer der ikke annet er obligatorisk og fem andre steder.

Konklusjon: Eventuelle justeringer fordrer endringer i forskriften. KRD vurderer saken i samarbeid med SSB.