Forsiden

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 09.09.98

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 09.09.98

1. Prinsipp for fordeling av lønn

I regnskapsgruppens møte 27.05.98 ble følgende forslag lagt frem av flertallet i gruppen:

«Fastlønn skal fordeles etter en hensiktsmessig fordelingsnøkkel og det anbefales å bruke maksinelle løsninger». På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommuner og notat fra KRD av 31.08.98 “Valg av prinsipp for fordeling av lønnsutgifter i KOSTRA” ble valg av prinsipp diskutert.

Flertallet av kommunene mente at plassering av lønn er avgjørende for sammenlignbarhet og trovedighet. Praktiske problemer med å henføre lønn til riktig funksjon kan forekomme. Gruppen antar likevel at slike problemer kan bli løst teknisk innenfor lønnssystemene. Lønnsfordelinger blir foretatt allerede i dag på f.eks. VAR og helse området og dette bør i prinsippet gjelde alle sektorer. Viktig at kvaliteten må være allment akseptert. Og nivået man legger seg på må være akseptabelt både for store og små kommuner.

Det ble også hevdet at holdningen til lønnsfordelingen vil variere med kommunestørrelse. De minste kommunene i gruppen var pådrivere for lønnsfordeling så raskt som mulig, mens større kommuner uttrykte større skepsis med hensyn til hvor raskt et slikt prinsipp rent praktisk kan gjennomføres.

Synspunkter:

Fredrikstad fremholdt at store kommuner vil få vesentlige praktiske problemer med utvidet lønnsfordeling. Begrunnet i høy turnover, deltidsstillinger, mange ansatte og krevende vedlikehold av fordelingene og ville ikke anbefale verken maskinell eller annen fordeling. Viktig med praktiske råd til de som skal inn og anbefaling på hvor langt de skal gå.

Sør-Trøndelag mente at fylkeskommunene ville trenge mer tid for å sammenligne seg med andre fylker og pekte også på de praktiske problemene som ville oppstå for store organisasjoner. Hovedpoenget må være å fordele så langt man ser nytte av det.

Søndre Land ønsket at det ble innhentet en evaluering fra de kommuner som i dag fordeler lønn og videre at departementet burde få med en større kommune i utprøvingen.

Tønseth, SSB sa at manglende presisjon er et problem for statistikken og var skeptisk til hvor langt man kan gå med fordelingen. Dette på bakgrunn av SSBs erfaringer med kommunene i dag.

Kristiansand fremholdt at de praktiske problemene ville man ha uansett og så ikke de store utfordringene i dette. Det viktigste er at resultatet er korrekt. Må velge enkle løsninger men ikke for stort presisjonsnivå. Uten fordeling vil blir presisjonen for dårlig.

Kviteseid fordelte lønn allerede i dag etter en automatikk som fungerer.

Bergen støttet synspunktet om at det bør være begrensninger i fordelingen men at lønn ideelt sett bør fordeles.

Fredrikstad henførte at de var mot den konklusjon gruppen valgte og mente det ikke burde foretas ytterligere fordeling av lønn, utover hva som gjelder i dag.

Konklusjon: Det foreslås ikke innført ytterligere krav om lønnsfordeling for regnskapene for 1999. Flertallet gikk inn for at maskinell fordeling av lønn innenfor nærmere rammer skal gjennomføres. Dette kan likevel ikke gjøres obligatorisk før de tekniske og praktiske problemer med maskinell fordeling er avklart.

Det foreslås utprøving av maskinell fordeling av lønnsutgifter på funksjoner i et begrenset antall kommuner for å avgjøre om dette teknisk og organisatorisk lar seg gjennomføre. KRD har ansvar for et slikt prosjekt.

Gjeldende prinsipp i KOSTRA opprettholdes imidlertid inntil videre. De kommuner som ikke omfattes av prøveprosjektet skal derfor ikke fordele lønn.

2. Gjennomgang av arbeidsgruppenes forslag til justeringer i funksjons- og artsinndelingen

Gruppen hadde ingen merknader til områdene barnehager, voksenopplæring, kommunehelsetjeneste, pleie og omsorg, sosialkontortjeneste, barnevern, videregående opplæring.

Gruppen sluttet seg til opprettelse av ny funksjon for musikk- og kulturskoler.

På Natur- og nærmiljø, VAR-området og kultur var gruppen skeptisk til en videre oppsplitting av funksjonene. Gruppen innvendte at inndelingen ble for detaljert både sett i forhold til den økonomiske størrelsen på området og muligheten for å lage menigsfulle nøkkeltall. Dersom det er behov for oppsplittingen kan dette ordnes internt i kommunen. Bergen var mest positiv til forslagene, men henførte at det sannsynligvis var mest relevant for større kommuner, og at disse kommunene burde kunne løse dette gjennom internt samarbeid.

Konklusjon funksjoner: Teknisk lar inndelingen seg gjennomføre, men den er prinsipielt å fraråde. Dersom større kommuner ønsker videre inndeling kan dette ordnes i nettverk.

Konklusjon arter: Gruppen er prinsipielt mot forslagene om nye arter. Prinsippene som er lagt i KOSTRA- artskontoplan med bruk av rene arter bør håndheves strengt. Dersom kommuner har behov for videre oppdeling bør dette håndteres internt.

3. Balanse

Bakgrunn for diskusjonen var notat utarbeidet av SSB.

Gruppen var generelt positiv til notatet, men det ble ikke tid til noen endelig behandling. Gruppens medlemmer skulle gi sine kommentarer direkte til Anne Hege Tangen i SSB, og saken vil bli tatt opp på nytt i et senere møte.

Lagt inn 15. september 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen