Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 27.05.98

Referat fra KOSTRA- regnskapsgruppe 27.05.98

1. Begrepsavklaring

Gruppas medlemmer påpekte den usikkerhet som var knyttet til begrepsbruken i KOSTRA og behov for klargjøring av begrepene «KOSTRA-regnskapet, «intern-regnskapet og «ekstern- regnskapet».

KOSTRA-rapportering, som angir ressursbruk pr funksjon kvitterer ut, etter gruppas oppfatning, eksternes behov for økonomiske data om tjenesteproduksjonen. Det var etter gruppas oppfatning behov for data om den finansielle status for regnskapet, og status ved utløpet av året.

Gruppas så for seg følgende oppstilling:

Hovedoversikt drift Hovedoversikt kapital Hovedoversikt balanse Finansieringsanalyse Obligatoriske noter

Det ble diskutert nødvendigheten av å skille drift/kapital. Solaas (Kristiansand) påpekte at så lenge skillet står sentralt (kommuneloven), er det naturlig med egne hovedoppstillinger for hhv. drift og kapital. Gruppa gav sin tilsluttning til dette.

Gruppas medlemer fremholdt at disse hovedoversiktene ikke måtte bli for detaljerte.

Solaas (Kristiansand) presenterte en oppstilling som i dag blir brukt i Kristiansand.

Christensen (KRD) viste til utkast som ble delt ut på gruppas første møte.

Det var enighet om å bygge videre på modell fra Kristiansand, med påbygging med KRDs forslag.

Balanseregnskapet er så langt ikke behandlet i KOSTRA, men står sentralt for vurdering av den finansielle status.

SSB meddelte at de av hensyn til Nasjonalregnskapet og internasjonal rapportering hadde behov for nærmere spesifisering i balansen utover kommunale behov.

SSB fremmer forslag til balanseregnskap og hovedoppstilling balanse innen 15.6.

Solaas (Kristiansand) mente standardisering av bruk av noter burde prioriteres. Gruppa sluttet seg til dette. Garantiansvar, spesifikasjon av egenkapital kan være eksempler på bruk av noter.

2. Fordeling av lønn

Solås (Kviteseid) ga uttrykk for at det prinsipp som i dag gjaldt for fordeling av lønn (belastening av hovedfunksjon) ville medføre at særlig små kommuner ikke fikk sammenlignbare nøkkeltall slik formålet med KOSTRA er.

Kittelsen (Bjerkreim) sluttet seg til Solås. Han mente at fordeling av lønn kan gi kommunene litt merarbeid. Men mente at dette i såfall var en helt nødvendig jobb å foreta for å oppnå sammenlignbarhet.

De øvrige medlemmene fra kommunesiden sluttet seg til ovennevnt synspunkt.

KRD fremholdt at KRD var usikker på spørsmålet. Tidligere har KRD fått signaler fra kommunesektoren om at fordeling ville bli unødig arbeidskrevende og dermed upålitelig.

Flertallet ga følgende forslag:

« Fastlønn skal fordeles etter en hensiktsmessig fordelingsnøkkel og det anbefales å bruke maksinelle løsninger»

- anbefaling (variabel lønn følger samme prinsipp).

Forslaget ble foreløpig tatt til orientering. Videre drøfting vil skje på neste møte, 12. august (Vi ønsker tilbakemelding).

3. Innhold i funksjoner

Gruppa ba om at funksjoner som var like for kommuner og fylkeskommuner ble gitt samme funksjonsnummer, f.eks. administrasjon og finansieringstransaksjoner.

Gruppa bad om at strukturen i funksjonsnummereringen ble gjennomgått. Videre detaljering av tjenesteinnhold i funksjoner ble det besluttet å arbeide videre med på neste møte, når KOSTRAs arbeisgrupper har gitt sine uttalelser til funksjonsinnhold.

4. Medlemmer i KOSTRA-regnskapsgrupe

Stein Kittelsen, Bjerkreim kommune Anna Rømo, Statistisk sentralbyrå Camilla B. Strand, Statistisk sentralbyrå Kari Johansen, Fredrikstad kommune Øyvind Sunde, Norsk Kommunerevisorforbund Tellef Solås, Kviteseid kommune Jostein Rekkavik, Bergen kommune Raymond Solaas, Kristiansand kommune Jon Løvmoen, Søndre Land kommune Per Lund, Sør-Trøndelag fylkeskommune Trond Ø. Christensen, KRD Kjelrun Espedal, KRD Svein Abrahamsen, KRD Lagt inn 16 juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen