Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 19.08.03

Møte om:

KOSTRA regnskapsgruppe

Saksnr.:

Tilstede:

Turid Ramdahl, NKK
Anne Britt Thorud, SSB
Bjørn Kato Winther, SSB
Harald Tønnseth, SSB
Hege Huus, bergen kommune
Jon Løvmoen, Søndre Land kommune
Per Lund, Sør Trøndelag fylkeskommune
Steinar Risinggård, NKRF
Even Vaboen, KRD
Birgit Uhlen, KRD

Dato:

19.08.2003

Møteleder:

Birgit Uhlen

Referent:

Birgit Uhlen

Kopi til:

Rune Bye, KS
Stein Kittelsen, Gjesdal kommune
Bent Devik, KRD
Trond Christensen, KRD

Referat fra møte i KOSTRA-regnskapsgruppe 19.08.03

KS- oppnevnte medlem Raymond Solaas går ut av regnskapsgruppa. KS må dermed oppnevne en etterfølger. KRD vil følge opp dette samt vurdere om det bør oppnevnes ytterligere en representant fra fylkeskommunen.

Oppfølging fra forrige møte:
Regnskapsgruppa anbefalte en endring i føring av psykiatritilskuddet. Til tross for at dette tilskuddet kan benyttes innenfor flere områder i kommunen, mente gruppa at dette må fordeles på aktuelle funksjoner. Fordeling er et hovedprinsipp innenfor KOSTRA. Gruppen mener en slik fordelingen lar seg gjennomføre på en pålitelig måte. KRD tar anbefalingen fra regnskapsgruppa til etteretning og vil sørge for informasjon til kommuner/fylkesmenn via KOSTRA-sidene på ODIN samt i oppsummeringsbrev.

Til ønsket om å avvikle KOSTRA-skjema 30 A og B (økonomiske oversikter): KRD vil inntil videre fastholde den særskilte rapportering av disse oversiktene. Dette for å sikre konsistens mellom KOSTRA og eget regnskap. En rekke kommuner mangler fortsatt slik konsistens.

Sak 7/03 Oppsummering av arbeidsgrupperapporter for 2003-

Grunnskole

Arbeidsgrupperapporten tar igjen opp behovet for utskilling av norsk med samfunnskunnskap for innvandrere. Regnskapsgruppa anbefaler fortsatt ikke oppsplitting, og avventer eventuelle lovmessige og organisasjonsmessige endringer vedrørende dette området.

Helse og omsorg

Regnskapsgruppa har ingen motforestillinger mot å justere veiledningen til F 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet. Det er behov for å få fram at dette også er aktiviteter som kan ytes utenfor hjemmet, men for hjemmeboende. Regnskapsgruppa foreslår å bruke begrepet ”for hjemmeboende” i stedet for ”utenfor institusjon”. Harald Tønnseth fra SSB tar med seg anbefalingen tilbake til arbeidsgruppa, slik at endelig veiledning kan avklares tidlig i høst.

Sosialtjenesten

  1. Introduksjonsordningen

Ny art for trekkpliktig/oppgavepliktig ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn kan anbefales. Representanten fra Sør Trøndelag fylkeskommune var imidlertid sterkt i mot ny art og mente at avstemming av arbeidsgiveravgift måtte ivaretas i internregnskapet. Flertallet anbefalte likevel ny art med begrunnelse i at ingen av dagens arter er dekkende for denne type lønn. Gruppa foreslår imidlertid å bruke arts-nummer 089 i stedet for 055 for å lette avstemmingen av arbeidsgiveravgift i kommunene.

Når det gjelder forslaget om ny funksjon, konkluderte regnskapsgruppa med at det ikke anbefales en ny/egen funksjons for introduksjonsordningen. Det er tidligere argumentert for at en ikke ønsker egne funksjoner for innvandrere (innvandrerregnskap), og gruppen mente at utgifter til denne ordningen bør knyttes til funksjon 273 Sysselsettingstiltak. Funksjonen 273 dekker tiltak for å gjøre innbyggerne i stand til å fungere i arbeidslivet, noe som også er intensjonen med introduksjonsordningen. Norskopplæringen, som vil være en del av introduksjonsordningen, inngår i funksjon for voksenopplæring. Man vil dermed uansett ikke kunne trekke ut de totale utgiftene til introduksjonsordningen. Informasjon om kommunens utgifter til utbetalt introduksjonsstønaden vil imidlertid kunne trekkes ut av regnskapet som følge av ny lønnsart.

Kommunalavdelingen i KRD vil ta initiativ til et møte med Innvandringsavdelingen for å avklare endelig valg av funksjon for introduksjonsordningen.

  1. Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

Regnskapsgruppa slutter seg til arbeidsgruppas forslag om å fjerne denne funksjonen fra tallgrunnlag ved beregning av nøkkeltall for sosialtjenesten. KRD vil justere veiledningen til Funksjon 285 som foreslått i saken, jf regnskapsgruppa’s behandling av sak 03/03 om håndtering av beboere på asylmottak

Vann, avløp og renovasjon

Regnskapsgruppa slutter seg til forslagene til justeringer i veiledningen til funksjonene 320, 355 og 357.

Som følge av at aktivering av anleggsmidler (grunnlag for avskrivninger) i kommuneregnskapet foretas etter ”bruttometoden” fra 2003, kan ikke avskrivninger lenger hentes direkte fra regnskapet til selvkostoppstillingen. Arbeidsgruppa legger opp til at kommunene må rapportere de beregnede ”selvkost-avskrivningene” manuelt på skjema 23.

Gruppa diskuterte om en likevel skulle beholde den automatiske koblingen fra kommuneregnskapet for denne posten. En måtte i så fall be kommunene om å rapportere et eventuelt avvik fra kommuneregnskapets avskrivinger. Regnskapsgruppa konkluderte med ikke å foreslå endringer i arbeidsgruppas anbefaling foreløpig og vil se nærmere på problematikken rundt selvkostberegninger i KOSTA. Gruppa foreslår at det utarbeides en enkel mal for et selvkostregnskap til bruk i kommunene. Denne bør så langt som mulig henvise til arter/funksjoner i kommuneregnskapet. Malen må være i tråd med de beregningene som ligger til grunn for publisering av ”finansiell dekningsgrad” i KOSTRA. Stein Kittelsen vil i samarbeid med NKK utarbeide et forslag til en slik mal. Saken taes opp på neste møte i regnskapsgruppa.

Kirkelig sektor

Dersom ny kontoplan for kirkelig fellesråd skal gjelde fra 2004, er regnskapsgruppa opptatt av at kommunene får informasjon om denne så raskt som mulig. Kommunene er i mange tilfeller regnskapsfører for kirkelig fellesråd og vil trenge noe tid på forberedelser.

Tannhelse

Regnskapsgruppa slutter seg til forslagene til justering i veiledning til funksjonane 660 og 665.

V ideregående opplæring

Arbeidsgruppa ønsker at det opprettes en egen funksjon for landslinjer. Fylkeskommunene har store utgifter tilknyttet disse linjene, og dette har fått konsekvenser for nøkkeltallene. Regnskapsgruppa er skeptisk til opprettelse av ny funksjon og stiller spørsmål ved om ikke funksjon 590 Andre undervisningsformål kan benyttes. En endelig avklaring på dette vil bli foretatt mellom KRD og UFD i løpet av høsten.

Generelt mener regnskapsgruppa at videregående opplæring inneholder svært mange funksjoner. Fylkeskommunerepresentanten i regnskapsgruppa, Per Lund påpekte i tillegg et stort behov for forbedringer i veiledning til funksjonene innenfor videregående opplæring, og viste til at fylkeskommunene håndterer en rekke aktiviteter forskjellig i KOSTRA. Uklarhetene finnes både i økonomi- og tjenesterapporteringen. Skoleskyssen ble spesielt trukket fram som et problemområde.

Arbeidsgruppa påpeker selv behovet for en mer rendyrket funksjonskontoplan, men uten å gi konkrete forslag til endringer i veiledningen for 2004. I rapporten anbefales imidlertid at de svar som er gitt på KOSTRA-spørsmål til KRD spesifiseres i veiledningen til de enkelte funksjoner. Til dette pekte regnskapsgruppa på faren for at enkelte av disse svarene ikke lenger er gjeldende. Det er dermed viktig at arbeidsgruppa kvalitetssikrer det som foreslås lagt inn i veiledningen.

KRD kan foreslå enkelte presiseringer i veiledningen til funksjonene for 2004, men vil be representanter fra arbeidsgruppa om å kvalitetssikre forslagene.

Lund ber om at arbeidsgruppa sørger for at alle fylkeskommuner mottar informasjon om det omtalte kvalitetsprosjektet i VIGO.

Sak 8/03 Håndtering av renter på selvkostfond

Regnskapsgruppa stiller seg skeptisk til den løsningen som er angitt i alternativ 1 i saksframlegget. Denne modellen innebærer en oppblåsing av kommuneregnskapet og kan ikke anbefales. Før gruppa vil anbefale endelig løsning ønskes det en gjennomgang av konkrete eksempler på posteringer. Gruppa ble enige om å utsette den endelige behandlingen av saken til neste møte og be Stein Kittelsen om å redegjøre nærmere for den praktiske løsningen. Saken vil være naturlig å behandle i sammenheng med utarbeidelse av mal for selvkostoppstillingen, jf forrige sak.

Sak 9/03 Arter for behandling av premieavvik (pensjon) i bevilgningsregnskapet

Ved innføring av de nye reglene for regnskapsmessig håndtering av pensjoner, ble det angitt at en ved føring av premieavvik skulle benytte artene 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige pensjonsordninger, for utgiftsføring og art 770 Refusjon fra andre, ved inntektsføring. NKRF har påpekt at den angitte håndteringen er lite konsekvent. Regnskapsgruppa slutter seg til anbefalingene om å endre art for inntektsføring av premieavvik. Fra og med regnskapet for 2003 skal art 090 benyttes både for inntektsføring og utgiftsføring av premieavvik. Dette vil gjelde både for regnskapsføring av årets premieavvik samt den inntektsføring/utgiftsføring som skal foretas ved amortisering av tidligere års premieavvik. Tilsvarende løsning vil gjelde for arbeidsgiveravgiften av premieavviket. Her skal art 099 Arbeidsgiveravgift, benyttes både for inntektsføring og utgiftsføring. Som tidligere angitt skal samtlige av disse posteringene føres på egen (ny) funksjon fra 2003, 170 (470 for fylkeskommuner) Premieavvik. KRD informerer kommunene om endringen.

Sak 10/03 Eventuelt

Trond Christensen informerte om enkelte tiltak som skal/er igangsatt etter at høringsuttalelsene til evalueringsrapporten (Evaluering av KOSTA) nå er gjennomgått.

SSB tok opp behovet for å angi hvilke arter som skal brukes for ”udekket”/”udisponert” ved avslutning av investeringsregnskapet. Regnskapsgruppa mener at det vil være mest ryddig om en benytter artene for regnskapsmessig mer- /mindreforbruk (580/980) også i investeringsregnskapet. Det samme må da gjelde for bruk av /dekning av tidligere års udisponert/udekket, ved at artene 930/530 benyttes. KRD informerer kommunene om håndteringen.

Neste møte i regnskapsgruppa: 20.11.