Aktuelt fra WTO-tvisteløsning

Siden forrige nyhetsbrev kom ut, har Norge engasjert seg som tredjepart i flere saker.

Siden forrige nyhetsbrev kom ut, har Norge engasjert seg som tredjepart i flere saker:

Norge har meldt tredjepartsinteresse i to saker som er reist mot Kina; en som gjelder Kinas anti-dumpingtiltak mot utstyr fra EU for gjennomlysning ved sikkerhetsinspeksjoner (DS425), og en sak som gjelder anti-dumping- og utjevningstiltak mot produkter av broilere og kylling fra USA (DS427). Begge sakene reiser bl.a. problemstillinger knyttet til saksbehandlingsprosedyrer og åpenhet; områder som Norge er opptatt av.

En tvist som har vakt en del interesse i media er saken om Kinas eksportrestriksjoner på sjeldne jordmetaller («rare earths»), tungsten (wolfram) og molybden. Kina sto for nesten 100 % av verdensproduksjonen av sjeldne jordmetaller i 2011, og er i tillegg en stor produsent av tungsten og molybden. Eksportrestriksjonene som Kina har iverksatt har bidratt til en betydelig økning i prisene på disse mineralene de senere år. Saken er reist av USA (DS431), EU (DS432), Japan (DS433), som hevder at tiltakene strider med Kinas tiltredelsesprotokoll i tillegg til bestemmelser i GATT. Norge er tredjepart i saken.

Ukraina (DS434), Honduras (DS435) og Den dominikanske republikk (DS441) har bedt Australia om konsultasjoner vedrørende lovgivning med krav om enhetlig innpakning av tobakksprodukter («plain packaging»). Konsultasjoner er første stadium i en tvisteløsningssak i WTO.  Norge vil vurdere enhetlig innpakning av tobakksprodukter som et av flere potensielle tiltak basert på erfaringer fra Australia. Av den grunn har Norge valgt å følge disse sakene tett. Vi har således deltatt som tredjepart i konsultasjonene i sakene som Ukraina og Honduras har igangsatt, og skal også delta i konsultasjonene i saken som er reist av Den dominikanske republikk. Ukraina har i tillegg nylig anmodet om opprettelse av panel. Det ventes at panel vil bli etablert på et møte i WTOs tvisteløsningsorgan i september.

Informasjon om de pågående tvistesakene sakene Norge er involvert i finnes her.

Avsluttede saker av spesiell interesse:

WTOs ankeorgan avgjorde før sommeren tre tvistesaker som alle gjaldt sentrale bestemmelser i avtalen om tekniske handelshindringer (TBT-avtalen). De tre sakene, USA – Nelliksigaretter (DS406), USA – Tunfisk (DS381) og USA – COOL («Country of origin labelling», DS384/DS386)), ga viktige avklaringer om forståelsen av ikke-diskrimineringsbestemmelsen (artikkel 2.1) og bestemmelsen om at en teknisk regulering ikke må være mer handelsrestriktiv enn nødvendig for å oppnå formålet med reguleringen (artikkel 2.2).

Norge deltok som tredjepart i saken om nelliksigaretter. Et spørsmål som lenge har vært omdiskutert er hvorvidt den generelle unntaksbestemmelsen – GATT artikkel XX – kan komme til anvendelse ved brudd på TBT-avtalens artikkel 2.1. Ankeorganet avklarte i disse sakene at GATT artikkel XX ikke gjelder, men at det i stedet må innfortolkes i artikkel 2.1 at en teknisk regulering ikke anses diskriminerende dersom forskjellsbehandlingen ene og alene er begrunnet med et legitimt formål.

 

Til toppen