Forsiden

Ny forskrift om energi- og miljøkrav

Departementet gjør oppmerksom på at ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport trådte i kraft 1. januar 2018. Forskriften ble vedtatt av Samferdselsdepartementet 11. desember 2017. Formålet med forskriften å fremme markedet for renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport. 

I henhold til forskriften skal offentlige oppdragsgivere stille krav om oppfyllelse av Euro 6 ved kjøp av personbiler, mindre varebiler og større varebiler. Maksimalt CO2-utslipp skal være 85 gram/km for personbiler, 125 gram/km for mindre varebailer og 210 gram/km for større varebiler. Busser og lastebiler skal minst tilfredsstille Euro V. Oppdragsgiver skal ta hensyn til energi- og miljøvirkningene i kjøretøyets driftslevetid. 

Forskriften gjelder for anskaffelser omfattet av anskaffelsesforskriften med en anslått verdi lik eller over 1,1 millioner kroner (ekskl. mva.) og for anskaffelser omfattet av forsyningsforskriften med en anslått verdi over 3,5 millioner kroner (ekskl. mva.). Forskriften gjelder for anskaffelser som er kunngjort etter at forskriften trådte i kraft.

Kravene i forskriften skal vurderes i 2018 i lys av den teknologiske utviklingen.