Pågåande rettssaker i Efta- og EU-domstolen

Her fylgjer eit oversyn over verserande rettssaker for EFTA- og EU-domstolen der Noreg er involvert. Oppdatert desember 2017.

Saker for EFTA-domstolen

Sak E-4/17 EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mot Norge

ESA har gått til sak mot Noreg for brot på   direktiv 2004/18/EF. Det sentrale rettslege spørsmålet i saka er om   kontrakten om etablering og drift av eit parkeringsanlegg i Kristiansand skal   klassifiserast som ein tenesteløyvekontrakt eller ein bygg- og   anleggskonsesjonskontrakt. Dersom klassifiseringa som   tenestekonsesjonskontrakt er feil, inneber det etter ESAs syn at Noreg har   brote føresegnene som gjeld for bygg- og anleggskonsesjonar i EØS.  

Norsk tilsvar: 7. august 2017

Munnleg høyring: 12. desember 2017

Kontaktperson i fagdepartement: Elin Engelsen Geitle (NFD)

Kontaktperson i UD: Ingunn Skille Jansen

 

Sak E-6/17 Fjarskipti hf. v Síminn hf.

Prejudisiell framlegging frå ein islandsk   domstol. Saka gjeld fortolking av EØS-avtalens art 54 (forbod mot misbruk av dominerande   stilling) samt spørsmål om privat handheving av EØS-avtalens   konkurransereglar for nasjonale domstolar, under dette kva verknad det skal   ha for bevisvurderinga at nasjonale konkurransestyresmakter tidlegare har gjort   vedtak om brot på EØS-konkurransebestemmelsane.  

Norsk skriftleg innlegg: 24. oktober 2017

Munnleg høyring: Ikkje fastsett

Kontaktpersoner i fagdepartement: Eirik   Wold-Sandaa (NFD)

Kontaktpersoner i UD: Carsten Anker

 

Sak E-5/17 Merck Sharp & Dohme Corp. v Einkaleyfastofan

Prejudisiell framlegging frå islandsk høgsterett.   Saka gjeld spørsmålet om korleis selskapet Merck & Sharp & Dohme Corp   kan få tildelt eit såkalla negativt supplerande verjesertifikat før   forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidlar til born (pediatriforordninga) og   forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerande verjesertifikatetet for   legemidlar vert innlemma i EØS-avtalen og gjennomført på Island. 

Norsk skriftleg innlegg: 21. august 2017

Munnleg høyring: 14. november 2017

Kontaktpersoner i fagdepartement: Kaja Midtbø   Stadshaug (JD)

Kontaktpersoner i UD: Carsten Anker

 

Sak E-1/17 Konkurrenten.no AS mot ESA

Konkurrenten.no har gått til sak om ugyldigheit   retta mot ESA si avgjerd som gjeld ulagleg stønad til Nettbuss Sør AS.  

Eit sentralt spørsmål i saka er om   Konkurrenten.no har rettsleg interesse til å kunne gå til sak om ugyldigheit.   

Norsk intervensjonserklæring: 11. august 2017

Munnleg høyring: Førebels Ikkje fastsett

Kontaktpersonar i fagdepartement: Elisabeth   Torkildsen (NFD)

Kontaktpersonar i UD: Dag Sørlie Lund

 

Saker for EU-domstolen*

Sak 326/17 RDE e.a.

Prejudisiell framlegging frå ein nederlandsk   domstol. Saka gjeld tolking av vognkortdirektivet (direktiv 1999/37/EF om   registreringsdokument for køyretøy) og rammedirektivet for køyretøy (direktiv   2007/46/EF om fastlegging av ei ramme for godkjenning av motorvogner og   tilhengarar til desse, samt av system, komponentar og separate tekniske einingar   til slike køyretøy. Saka har prinsipiell verdi for tolkinga av regelverket   ved bruktbilimport av ombygde køyretøy frå andre EØS-land.  

Norsk skriftleg innlegg: 21. september 2017

Munnleg høyring: Ikkje fastsett

Kontaktpersoner i fagdepartement: Espen Rindedal   (SD)

Kontaktpersoner i UD: Carsten Anker

 

Sak C-230/17

Prejudisiell framlegging frå ein dansk domstol   som gjeld tolking av artikkel 21 i Traktaten om den europeiske unions   virkemåte (TEUV) og direktiv 2004/38/EF (unionsborgardirektivet). Domstolen   spør om EU-retten er til hinder for å vektleggje tidspunktet når eit   familiemedlem sluttar seg til ein EØS-borgar i heimlandet, for å kunne få   avleia rett til opphald:  Er det   relevant at det går lang tid frå tidspunktet då partane hadde eit sams   familieliv i den andre EØS-staten til søknaden om familieinnvandring vert  innlevert?  

Norsk skriftleg innlegg: 23. august 2017

Munnleg høyring: Ikkje fastsett

Kontaktperson i fagdepartement: Hilde Arntzen   (ASD)

Kontaktperson i UD: Ingunn Skille Jansen

 

Sak C-557/16 Astellas Pharma

Prejudisiell framlegging frå ein finsk domstol.   Gjeld tolking av direktiv 2001/83/EF (legemiddeldirektivet) knytt til reglane   om regulatorisk dokumentvern og marknadsføringsløyve for eit generiske   legemiddel (kopipreparat). Spørsmåla for EU-domstolen omhandlar gyldigheita   av marknadsføringsløyvet gitt i Finland, og er reist av Astellas Pharma GmHB,   som er innehavar av marknadsføringsløyvet for referanselegemiddelet   (originalpreparatet).  

Norsk skriftleg innlegg: 16. februar 2017

Munnleg høyring: 20. september 2017

Generaladvokatens uttaling: 7. desember 2017

Kontaktperson i fagdepartement: Katrine S. Edvardsen Espantaleón   (HOD)

Kontaktperson i UD: Ingunn Skille Jansen

 

Sak C-497/17 Ecocert France/Bionoor

Prejudisiell framlegging frå ein fransk domstol.   Saka gjeld tolking av økologiforordninga (rådsforordning 2007/834/EF om økologisk   produksjon og merking av økologiske produkt), under dette i kva grad   forordninga tillét økologimerking av kjøt når dyra er slakta utan bedøving, som   føreskrivet etter nokre religiøse ritual. Saka har prinsipiell verdi for norske   forbrukarars krav og forventningar til dyrevelferd i økologisk matproduksjon.  

Norsk skriftleg innlegg: 23. november 2017

Munnleg høyring: Ikkje fastsett

Kontaktpersoner i fagdepartement: Kristin   Nummedal (LMD)

Kontaktpersoner i UD: Troels Bjerre Leming

 

Sak C-551/16 Klein Schiphorst

Prejudisiell   framlegging frå ein nederlandsk domstol, som stiller spørsmål om forordninga   for koordinering av trygdeordningar krevjar at ein mottakar av dagpengar i   visse høve har rett til å motta ein slik stønad i ei anna EØS-stat intill 6   månader.   

Norsk skriftleg innlegg: 13. februar 2017

Munnleg høyring: 20. september 2017

Kontaktpersonar i fagdepartement: Mona Martinsen   (ASD)

Kontaktpersonar i UD: Dag Sørlie Lund

 

*) saker der Utanriksdepartementet er hovudansvarleg.