Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

Saker for Efta-domstolen

Sak E-8/19 Scanteam AS mot Norge

Prejudisiell framlegging frå Klagenemnda for offentlege anskaffingar (Kofa). Saka gjeld tolking av direktiv 2014/24 (anskaffingsdirektivet). Spørsmålet i saka er om direktivet skal følgjast ved anskaffing på ambassadar utanfor EØS-området.  

Norsk tilsvar: 3. januar 2020
Munnleg høyring: 11. mars
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

Sak E-9/19 Abelia and WTW AS mot Eftas overvåkningsorgan (Esa)

Søksmål frå Abelia mfl. mot Esa med påstand om at Esas vedtak av 10. juli 2019 må annullerast. I dette vedtaket konkluderte Esa med at dei norske e-helseordningane ikkje er økonomisk aktivitet som er omfatta av statsstøttereglane.

Norsk skriftleg innlegg: 4. mai 2020
Munnleg høyring: 7. juli 2020
Kontaktperson i fagdepartementet: Vegard Pettersen (HOD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

Sak E-10/19 Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel v Meleda Anstalt

Prejudisiell framlegging frå ein liechtensteinsk domstol. Saka gjeld tolking av artikkel 30(1) i EUs fjerde kvitvaskingsdirektiv (2015/849), og krav til informasjon om kven som er reell eigar av eit føretak.

Norsk skriftleg sluttinnlegg: 15. juni 2020
Munnleg høyring: Vil ikkje haldast på grunn av Covid 19
Kontaktperson i fagdepartementet: Tobias Brynildsen (FIN)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

Sak E-13/19 Hraðbraut ehf. mot det islandske utdanningsdepartementet

Prejudisiell framlegging frå ein islandsk domstol. Saka gjeld tolking av direktiv 2014/24/EU om offentlege innkjøp. Sentralt i saka står spørsmålet om utdanningstenester er økonomiske tenester, samt grensedraginga mellom regelverka for offentlege innkjøp og offentleg støtte.

Norsk skriftleg innlegg: 23. april 2020
Munnleg høyring:Vil ikkje haldast på grunn av Covid 19
Supplerande skriftleg innlegg: 22. juni 2020
Kontaktperson i fagdepartement: Marie Nygård (NFD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

Sak E-1/20 Abdulkerim Kerim mot Norge

Prejudisiell framlegging frå Noregs høgsterett. Saka gjeld tolking av misbruksregelen i artikkel 35 i direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet) og kva som skal leggast til grunn ved vurderinga av om det ligg føre eit proformaekteskap.

Norsk skriftleg innlegg: 18. juni 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett

Kontaktperson i fagdepartement: Kalyani Rushanth (ASD)
Kontaktperson i UD: Kyrre Isaksen

Saker for EU-domstolen

Sak C-623/17 Privacy International

Prejudisiell framlegging frå ein britisk domstol. Saka gjeld korleis sikkerheits- og etterretningstenesters innhenting av kommunikasjonsdata i «bulk» for ivaretaking av nasjonal sikkerheit fell innafor EU-rettens virkeområde, inkludert direktiv 2002/58/EC. Vidare er det reist spørsmål om kva avgrensingar som i så fall følgjer av EU-retten, inkludert om «Watson-kriteriane» kjem til bruk.    

Norsk skriftleg innlegg: 13. februar 2018
Munnleg høyring: 9. og 10. september 2019
Kontaktperson i fagdepartement: Geir Anders Fagerheim (FD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

Sak C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prejudisiell framlegging frå ein rumensk domstol. Saka gjeld tolking av arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF). Det sentrale i saka er om rettar og plikter etter direktivet gjeld per kontrakt eller for alle arbeidskontraktar ein arbeidstakar har.

Norsk skriftleg innlegg: 5. desember 2019
Munnleg høyring: Nei
Kontaktperson i fagdepartement: Trond Rakkestad (ASD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin 

Sak C-619/19 Land Baden-Württemberg

Prejudisiell framlegging frå ein tysk domstol. Saka gjeld tolking av miljøinformasjonsdirektivet (direktiv 2003/4/EF). Spørsmålet i saka er om «interne meldingar» etter artikkel 4(1)(e) i direktivet omfattar alle meldingar som vert haldne internt i den aktuelle styresmakt og om ivaretakinga av slike meldingar gjeld utan tidsavgrensing.

Norsk skriftleg innlegg: 19. november 2019
Munnleg høyring: Nei
Kontaktperson i fagdepartement: Beate Berglund Ekeberg (KLD)
Kontaktperson i UD: Kyrre Isaksen

C-819/19 Stichting Cartel Compensation e.a.

Prejudisiell framlegging frå ein nederlandsk domstol. Spørsmålet i saka er om og på kva grunnlag nasjonale domstolar i EU/EØS har kompetanse til å handheve artikkel 53 i EØS-avtalen og artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte om forbod mot konkurranseavgrensande samarbeid.

Norsk skriftleg innlegg: 19. februar 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Christina Erichsen Grindal (NFD)
Kontaktperson i UD: Eirik Wold Sandaa 

C-869/19 Banco de Caja Epaña de Inversiones, Salamanca y Soria

Prejudisiell framlegging frå Spanias høgsterett. Saka gjeld tolking av artikkel 6 nr. 1 i direktivet om urimelege vilkår i forbrukaravtalar (direktiv 93/13/EØF). Spørsmålet i saka er om direktivavgjerda er til hinder for at nasjonale ankedomstolar avgrensar ankehandsaminga på ein slik måte at domstolen bare kan ta stilling til dei krava det er anka over.

Norsk skriftleg innlegg: 28. april 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Steinar Bore Træet (JD)
Kontaktperson i UD: Mariann Nilsen