Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pågåande rettssaker i Efta- og EU-domstolen

Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

Saker for Efta-domstolen

Sak 4/19 Melissa Colleen Campbell mot Norge

Prejudisiell framlegging frå Noregs Høgsterett. Saka gjeld tolking av direktiv 2004/38 (unionsborgerskapsdirektivet). Det sentrale spørsmålet i saka er om unionsborgerskapsdirektivet gir ein avledet rett til opphald i Noreg for ein tredjelandsborgar som returnerer til Noreg med sitt familiemedlem som er ein norsk statsborgar.    

Norsk tilsvar: 10. september 2019
Munnleg høyring: 26. november 2019
Kontaktperson i fagdepartement: Kalyani Rushanth (ASD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

Sak E-8/19 Scanteam AS mot Norge

Prejudisiell framlegging frå Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Saka gjeld tolking av direktiv 2014/24 (anskaffelsesdirektivet). Spørsmålet i saka er om anskaffelsesdirektivet skal følges ved anskaffing på ambassadar utanfor EØS-området.  

Norsk tilsvar: 3. januar 2020
Munnleg høyring:
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

Saker for EU-domstolen

Sak C-623/17 Privacy International

Prejudisiell framlegging frå ein britisk domstol. Saka gjeld korleis sikkerhets og etterretningstenesters innhenting av kommunikasjonsdata i «bulk» for ivaretaking av nasjonal sikkerhet faller innafor EU-rettens virkeområde, inkludert direktiv 2002/58/EC. Videre er det reist spørsmål om kva avgrensingar som i så fall følgjer av EU-retten, inkludert om «Watson-kriteriane» kjem til bruk.    

Norsk skriftleg innlegg: 13. februar 2018
Munnleg høyring: 9. og 10. september 2019
Kontaktpersonar i fagdepartement: Geir Anders Fagerheim (FD)
Kontaktpersonar i UD: Janne Tysnes Kaasin

Sak C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prejudisiell framlegging frå ein rumensk domstol. Saka gjeld tolking av arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF). Det sentrale i saka er om rettar og pliktar etter direktivet gjeld per kontrakt eller for alle arbeidskontraktar ein arbeidstakar har.

Norsk skriftleg innlegg: 5. desember 2019
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktpersonar i fagdepartement: Trond Rakkestad (ASD)
Kontaktpersonar i UD: Janne Tysnes Kaasin 

Sak C-619/19 Land Baden-Württemberg

Prejudisiell framlegging frå ein tysk domstol. Saka gjeld tolking av miljøinformasjonsdirektivet (direktiv 2003/4/EF). Spørsmålet i saka er om «interne meldinger» etter artikkel 4(1)(e) i direktivet omfattar alle meldingar som behaldast internt i den aktuelle styresmakt og om beskyttelsen av slike meldingar gjelder utan tidsavgrensing.

Norsk skriftleg innlegg: 19. november 2019
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktpersonar i fagdepartement: Beate Berglund Ekeberg (KLD)
Kontaktpersonar i UD: Kyrre Isaksen 

 

Til toppen