Pågåande rettssaker i Efta- og EU-domstolen

Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

Saker for Efta-domstolen

Sak E-10/17 Nye Kystlink AS v Color Group AS og Color Line AS

Prejudisielt framlegg frå Borgarting lagmannsrett. Saka gjeld rekkevidda av de EØS-rettslege prinsippa om ekvivalens og effektivitet sett opp mot norske foreldingsreglar i ei erstatningssak etter brudd på EØS-konkurranseavgjerda.

Norsk skriftleg innlegg: 8. februar 2018
Munnleg høyring: 24. april 2018
Kontaktperson i fagdepartement: Hans Kaiser (JD)
Kontaktperson i UD: Carsten Anker

Sak E-6/17 Fjarskipti hf. v Síminn hf.

Prejudisiell framlegging frå ein islandsk domstol. Saka gjeld fortolking av EØS-avtalens art 54 (forbod mot misbruk av dominerande stilling) og spørsmål om privat handheving av EØS-avtalens konkurransereglar for nasjonale domstolar, under dette kva verknad det skal ha for bevisvurderinga at nasjonale konkurransestyresmakter tidlegare har gjort vedtak om brot på EØS-konkurranseavgjerda.

Norsk skriftleg innlegg: 24. oktober 2017
Munnleg høyring: 31. januar 2018
Kontaktperson i fagdepartement: Eirik Wold-Sandaa (NFD)
Kontaktperson i UD: Carsten Anker

Sak E-5/17 Merck Sharp & Dohme Corp. v Einkaleyfastofan

Prejudisiell framlegging frå islandsk høgsterett. Saka gjeld spørsmålet om korleis selskapet Merck & Sharp & Dohme Corp kan få tildelt eit såkalla negativt supplerande verjesertifikat før forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidlar til born (pediatriforordninga) og forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerande verjesertifikatetet for legemidlar vert innlemma i EØS-avtalen og gjennomført på Island.

Norsk skriftleg innlegg: 21. august 2017
Munnleg høyring: 14. november 2017
Kontaktperson i fagdepartement: Kaja Midtbø Stadshaug (JD)
Kontaktperson i UD: Carsten Anker

Sak E-8/17 Henrik Kristoffersen mot Norges Skiforbund

Prejudisiell framlegging frå Oslo tingrett. Saka gjeld korleis Norges Skiforbund kan nekte Henrik Kristoffersen å inngå individuell marknadsføringsavtale med Red Bull om marknadsføring på arrangement i regi av Norges Skiforbund. Oslo tingrett har bedt Efta-domstolen avklare ei rekke spørsmål i relasjon til direktiv 2006/123/EC (Tenestedirektivet) i samband med saka.

Norsk skriftleg innlegg: 18. desember 2017
Munnleg høyring: 7. mars 2018
Kontaktperson i fagdepartement: Jørn Petter Kvamme (NFD)
Kontaktperson i UD: Troels Bjerre Leming

Saker for EU-domstolen

Sak 624/17 Tronex

Prejudisiell framlegging frå ein nederlandsk domstol. Saka gjeld tolking av avfallsomgrepet i direktiv 2008/98 om avfall og om oppheving av visse direktiv (rammedirektivet) i ei straffesak mot selskapet Tronex.

Norsk skriftleg innlegg: 16. februar 2018
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Malin Fosse (KLD)
Kontaktperson i UD: Carsten Anker

Sak 465/17 Falck Rettungsdienste et Falck

Prejudisiell framlegging frå ein tysk domstol. Saka gjeld tolking av direktiv 2017/24/EU om offentlege kjøp og unntaket for visse tenester levert av ideelle leverandørar. Spørsmåla angår både hvilke tenester som er omfatta av unntaket og definisjonen av ideelle organisasjonar.

Norsk skriftleg innlegg: 14. november 2017
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Elin Engelsen Geitle (NFD)
Kontaktperson i UD: Carsten Anker

Sak 393/17 Kirchstein

Prejudisiell framlegging frå ein belgisk domstol. Saka gjeld tolking av direktiv 2005/29/EF om føretaks urimelege praksis overfor forbrukarar på den indre marknaden (handelspraksisdirektivet) og direktiv 2006/123/EF om tenester i den indre marknaden (tenestedirektivet). Saka gjeld spørsmål om korvidt ein utdanningsinstitusjon som tilbyr høgare utdanning, inkludert masterprogram, men som ikkje er anerkjent av flamske styresmakter eller er regulert eller subsidiert av styresmaktene, kan tildele mastergrad mv. i Flandern.

Norsk skriftleg innlegg: 20. oktober 2017
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Ellen Karine Smogeli (KD)
Kontaktperson i UD: Carsten Anker

Sak 326/17 RDW e.a.

Prejudisiell framlegging frå ein nederlandsk domstol. Saka gjeld tolking av vognkortdirektivet (direktiv 1999/37/EF om registreringsdokument for køyretøy) og rammedirektivet for køyretøy (direktiv 2007/46/EF om fastlegging av ei ramme for godkjenning av motorvognar og tilhengarar til desse, samt av system, komponentar og separate tekniske einingar til slike køyretøy. Saka har prinsipiell verdi for tolkinga av regelverket ved bruktbilimport av ombygde køyretøy frå andre EØS-land.

Norsk skriftleg innlegg: 21. september 2017
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Espen Rindedal (SD)
Kontaktperson i UD: Carsten Anker

Sak 288/17 Fédération de fabricants de cigares e.a.

Prejudisiell framlegging frå den høgste fransk forvaltningsdomstolen. Saka er anlagt av seks partar frå tobakks- og e-sigarettprodusentar, og gjeld tolking av direktiv 2001/37/EF (tobakksdirektivet). Produsentane gjer gjeldande at tobakksdirektivet gjer inngrep i deira varemerkerettigheitar, og deira rett til å driva forretning.

Norsk skriftleg innlegg: 31. august 2017
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Hege Haneborg Rønholt (HOD)
Kontaktperson i UD: Carsten Anker

Sak C-230/17

Prejudisiell framlegging frå ein dansk domstol som gjeld tolking av artikkel 21 i Traktaten om den europeiske unions virkemåte (TEUV) og direktiv 2004/38/EF (unionsborgardirektivet). Domstolen spør om EU-retten er til hinder for å vektleggje tidspunktet når eit familiemedlem sluttar seg til ein EØS-borgar i heimlandet, for å kunne få avleia rett til opphald: Er det relevant at det går lang tid frå tidspunktet då partane hadde eit sams familieliv i den andre EØS-staten til søknaden om familieinnvandring vert innlevert?

Norsk skriftleg innlegg: 23. august 2017
Munnleg høyring: 7. mars 2018
Kontaktperson i fagdepartement: Hilde Arntzen (ASD)
Kontaktperson i UD: Ingunn Skille Jansen

Sak C-497/17 Ecocert France/Bionoor

Prejudisiell framlegging frå ein fransk domstol. Saka gjeld tolking av økologiforordninga (rådsforordning 2007/834/EF om økologisk produksjon og merking av økologiske produkt), under dette i kva grad forordninga tillét økologimerking av kjøt når dyra er slakta utan bedøving, som føreskriven etter nokre religiøse ritual. Saka har prinsipiell verdi for norske forbrukarar sine krav og forventningar til dyrevelferd i økologisk matproduksjon.

Norsk skriftleg innlegg: 23. november 2017
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktpersoner i fagdepartement: Kristin Nummedal (LMD)Kontaktpersoner i UD: Troels Bjerre Leming

Sak C-623/17 Privacy International

Prejudisiell framlegging frå ein britisk domstol. Saka gjeld korleis tryggleiks- og etterretningstenesters innhenting av kommunikasjonsdata i «bulk» for ivaretaking av nasjonal tryggleik faller innafor EU-rettens virkeområde, herunder direktiv 2002/58/EC. Vidare er det reist spørsmål om kva avgrensinger som i så fall følgjer av EU-retten, herunder om «Watson-kriteriane» kjem til anvendelse.

Norsk skriftleg innlegg: 13. februar 2018
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Geir Anders Fagerheim (FD)
Kontaktperson i UD: Troels Bjerre Leming

Til toppen