Pågåande rettssaker i Efta og EU

Her fylgjer eit oversyn over verserande rettssaker for EFTA- og EU-domstolen der Noreg er involvert. Oppdatert juni 2015.

Saker for Efta-domstolen

 

Sak E-7/15 EFTA Surveillance Authority (ESA) mot Norge

ESA har anlagt sak mot Noreg for brot på grenseverdiane i luftkvalitetsdirektivet (direktiv 2008/50/EF) når det gjeld nitrogendioksid (NO2), svevestøv (PM10) og svoveldioksid (SO2) og brot på plikta til å utarbeide tiltaksutgreiingar. Saka gjeld åra 2008-2012.  

Norsk tilsvar: 27. april 2015
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktpersonar i fagdepartement: Vibeke Ursin-Smith (KLD)
Kontaktpersonar i UD: Ingunn S. Jansen

Sak E-6/15 EFTA Surveillance Authority (ESA) mot Norge

Søksmål mot Noreg for brot på tenestedirektivet og tenestefridomen i EØS-avtala som følgje av ordninga med den såkalla lokale ansvarsretten som vilkår for å kunne utføre oppdrag om oppsetjing av bustad i plan- og bygningslova.  

Norsk skriftleg innlegg: 27. april 2015
Munnleg høyring: Berre skriftleg behandling
Kontaktpersonar i fagdepartement: Knut Rasmussen (KMD)
Kontaktpersonar i UD: Dag Sørlie Lund

Sak E-23/14 Kimek Offshore AS mot EFTA Surveillance Authority (ESA)

Søksmål om ugyldigheit retta mot ESA si avgjerd som godkjenner støtteordninga om differensiert arbeidsgivaravgift for visse områder i Noreg. Eit sentralt spørsmål i saka, er om Kimek har rettsleg interesse til å kunne gå til søksmål om ugyldigheit.  

Norsk skriftleg innlegg: 27. april 2015
Munnleg høyring: 2. juli 2015
Kontaktpersonar i fagdepartement: Hans Peter Lødrup (FIN) og Hanne Buch (NFD)
Kontaktpersonar i UD: Dag Sørlie Lund

Sak E-19/14 EFTA Surveillance Authority (ESA) mot Norge

Traktatbruddsøksmål mot Noreg om sein etterleving av dom i sak E-9/11. ESA meiner at Noreg har brukt for lang tid på å følgje opp EFTA-domstolen si avgjersle i sak E-9/11. I denne saka blei Noreg dømt for å ha restriksjonar på fri rørsle av kapital og etablering for infrastrukturføretak på verdipapirområdet.

Norsk forsvarsskrift: 26. november 2014
Munnleg høyring: 20. mai 2015
Kontaktperson i fagdepartementet: Ane Grenstad (FIN)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

 

Saker for EU-domstolen  

C-2/15 DHL Express

Prejudisiell framlegging frå austerriksk domstol. Domstolen spør om første postdirektiv, som endra av tredje postdirektiv, hindrar nasjonale ordningar som pålegg posttilbydarar ei plikt til å finansiere den nasjonale tilsynsorganet, uavhengig av om posttilbydaren tilbyr leveringspliktige posttenester.  

Norsk skriftleg innlegg: 17. april 2015
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartementet: Jenny Lønn Barvik (SD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

C-611/14 Canal Digital Danmark

Prejudisiell framlegging frå dansk domstol. Gjeld tolking av direktiv om urimeleg handelspraksis (direktiv 2005/29/EF). Spørsmål om Canal Digital har gjeve villeiande prisopplysningar ved marknadsføring av TV-abonnement.  

Norsk skriftleg innlegg: 20. april 2015
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartementet: Lars Grøndal (BLD)
Kontaktperson i UD: Ingunn S. Jansen

C-547/14 Phillip Morris Brands and Others

Prejudisiell framlegging frå engelsk domstol. Gjeld tolking av revidert tobakksdirektiv (direktiv 2014/40/EU). Spørsmåla for EU-domstolen knyter seg til gyldigheita av direktivet, men inneber òg spørsmål om tolkinga av enkelte av føresegna, derunder regelen om standardisert tobakksinnpakking.  

Norsk skriftleg innlegg: 19. mars 2015
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartementet: Helena Wilson (HOD)
Kontaktperson i UD: Kari Eline Bjørndal Kloster  

C-472/14 Canadian Oil Company Sweden et Rantén

Prejudisell framlegging frå svensk domstol. Gjeld tolking av REACH-forordninga (forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt avgrensing av kjemikaliar). Spørsmål om krav om registrering av kjemikaliar i svensk produktregister er i samsvar med REACH, eventuelt TEUV artikkel 34 og 36 (kvantitative importrestriksjonar). Noreg har eit produktregister som svarar til det svenske.  

Norsk skriftleg innlegg: 29. januar 2015
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartementet: Sverre Thomas Jahre (KLD), Ann-Ida Østensen (KLD)
Kontaktperson i UD: Ingunn S. Jansen

C-470/14 EGEDA

Prejudisiell framlegging frå spansk domstol. Saka gjeld tolking av opphavsrettsdirektivet (direktiv 2001/29) og reiser spørsmål om kompensasjon for privatbrukskopiering finansiert over statsbudsjettet.  

Norsk skriftleg innlegg: 23. januar 2015
Munnleg høyring: ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartementet: Tore Magnus Bruaset (KUD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

C-333/14 The Scottish Whisky Association

Prejudisiell framlegging frå finsk domstol. Gjeld spørsmål om skotske reglar om minstepris for alkohol samsvarar med EU-retten.  

Norsk skriftleg innlegg: 23. oktober 2014
Munnleg høyring: 6. mai 2015
Kontaktperson i fagdepartementet: Hege Christina Bredesen (HOD)
Kontaktperson i UD: Kristin Nordland Hansen  

C-198/14 Visnapuu

Prejudisiell framlegging frå finsk domstol. Gjeld spørsmål om kravet i den finske alkoholloven om detaljsalsløyve for kommersiell innføring av alkoholhaldige drikker samsvarar med EU-retten.  

Norsk skriftleg innlegg: 25. august 2014
Munnleg høyring: 29. april 2015
Kontaktperson i fagdepartementet: Hege Christina Bredesen (HOD)
Kontaktperson i UD: Kristin Nordland Hansen  

C-115/14 RegioPost

Prejudisiell framlegging frå tysk domstol. Gjeld tolking av utsendingsdirektivet (96/71/EF) og anskaffingsdirektivet (2004/18/EF). 

Norsk skriftleg innlegg: 2. september 2014
Munnleg høyring: 29. april 2015
Kontaktperson i fagdepartementet: Ingrid Finsland (ASD)
Kontaktperson i UD: Kristin Nordland Hansen

C-106/14 FCD et FMB

Prejudisiell framlegging frå fransk domstol. Gjeld tolking av REACH-forordninga (forordning 1907/2006/EF om registrering, vurdering og godkjenning samt avgrensing av kjemikaliar). Spørsmålet som er stilt EU-domstolen knyter seg til reglene om informasjonsplikt for stoffer som gir grunn til stor uro og når slik informasjonsplikt utløysast for produkt som er samansett av fleire delar.  

Norsk skriftleg innlegg: 24. juni 2014
Munnleg høyring: 8. januar 2015
Kontaktperson i fagdepartementet: Brith Elisabeth Sørlie (KLD)
Kontaktperson i UD: Kari Eline Bjørndal Kloster