Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

Saker for Efta-domstolen

Sak E-1/20 Abdulkerim Kerim mot Norge

Prejudisiell framlegging frå Noregs høgsterett. Saka gjeld tolking av misbruksregelen i artikkel 35 i direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet) og kva som skal leggast til grunn ved vurderinga av om det ligg føre eit proformaekteskap.

Norsk skriftleg innlegg: 18. juni 2020
Munnleg høyring: 17. september 2020
Kontaktperson i fagdepartement: Kalyani Rushanth (ASD)
Kontaktperson i UD: Tone Hostvedt Aarthun

Sak E-2/20 Noreg mot L

Prejudisiell framlegging frå Borgarting Lagmannsrett. Saka gjeld tolking av direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet).

Norsk skriftleg innlegg: 15. juli 2020
Munnleg høyring: 29. september 2020
Kontaktperson i fagdepartement:
Kontaktperson i UD: Eirik Wold Sandaa

Sak E-3/20 Noreg mot Anniken Jenny Lindberg

Prejudisiell framlegging frå Noregs høgsterett. Saka gjeld tolking av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjonar. Spørsmåla i saka gjeld den automatiske godkjenningsordninga etter direktivet, og i kva grad staten har ein plikt til å vurdere søknad om autorisasjon etter EØS-avtalen artikkel 28 og 31.

Norsk skriftleg innlegg: 5. august 2020
Munnleg høyring:  11. november 2020
Kontaktperson i fagdepartement: Elisabeth Vigerust HOD
Kontaktperson i UD: Kine Sverdrup Borge

SAK E-4/20 Tor-Arne Martinez v. The Norwegian Government

Prejudisiell framlegging frå Noregs høgsterett. Saka gjeld tolking av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjonar. Spørsmåla i saka gjeld den generelle godkjenningsordninga etter direktivet.

Norsk skriftleg innlegg: 31. august 2020
Munnleg høyring: 17. november 2020
Kontaktperson i fagdepartement: Elisabeth Vigerust HOD
Kontaktperson i UD: Kine Sverdrup Borge

Sak E-8/20 N mot Påtalemyndigheten

Prejudisiell framlegging frå Noregs høgsterett. Saka gjeld tolking av EØS-avtalen artikkel 28 og 36, trygdeforordningane 1408/71 og 883/2004 og direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet). Spørsmåla i saka gjeld om folketrygdlovas krav til opphald i Noreg for å motta arbeidsavklaringspengar er i samsvar med EØS-retten.

Norsk skriftleg innlegg: 9. oktober 2020
Munnleg høyring: 26. november 2020
Kontaktperson i fagdepartement: Trine Eline Homble (ASD)
Kontaktperson i UD: Tone Hostvedt Aarthun

Sak E-9/20 ESA mot Noreg

Traktatbruddssak mot Noreg. Saka gjeld spørsmål om Noregs reglar om krav til tilknyting for medlem av styret etter  aksjelova, allmennaksjelova og finansforetakslova er i strid med EØS-avtalen artikkel 31, artikkel 34 og artikkel 28.

Norsk skriftleg tilsvar: 8. oktober 2020
Munnleg høyring: ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Vilde Nikoline Olava Kittilsen Leikanger (NFD)
Kontaktperson i UD: Tone Hostvedt Aarthun

Sak E-14/20 Liti-Link AG v LGT Bank AG

Prejudisiell framlegging frå Liechtenstein. Saka gjeld tolking av direktiv 2006/73 om gjennomføring av direktiv 2004/39 med hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av omgrep for nevnte direktivs formål. Framlegginga reiser spørsmål om direkte effekt i EØS.

Norsk skriftleg innlegg: 9. desember 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

Sak E-10/20 ADCADA Immobilien AG PCC v. Finanzmarktaufsicht

Prejudisiell framlegging frå Liechtenstein. Saka gjeld tolking av forordning (EU) 2017/1129 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked.

Norsk skriftleg innlegg: 4. november 2020
Munnleg høyring: 21. januar 2021
Kontaktperson i fagdepartement: Tonje Skjeie
Kontaktperson i UD: Kine Sverdrup Borge

Sak E-13/20 O mot Arbeids- og velferdsdirektoratet

Prejudisiell framlegging frå Trygderetten. Saka gjeld tolking av EØS-avtalen artikkel 31 og 36, forordning 883/2004 (trygdeforordninga) og direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet). Spørsmåla i saka gjeld om folketrygdlova § 4-2 som fastsett ein hovudregel om krav til opphald i Noreg for mottakar av dagpengar, er i samsvar med EØS-avtalen.

Norsk skriftleg innlegg: 25. november 2020
Munnleg høyring: 9. februar 2021
Kontaktperson i fagdepartement: Mona Martinsen (ASD)
Kontaktperson i UD: Tone Hostvedt Aarthun

Sak E-15/20 Påtalemyndigheten mot P

Prejudisiell framlegging frå Borgarting lagmannsrett. Saka gjeld spørsmål om folketrygdlovas vilkår om at ein mottakar av dagpengar som hovudregel skal opphalde seg i Noreg er i samsvar med forordning 883/2004 (trygdeforordninga), direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet) og EØS-avtalen artikkel 3, 7, 28, 29 og 36.

Norsk skriftleg innlegg: 6. januar 2021
Munnleg høyring: ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Mona Martinsen (ASD)
Kontaktperson i UD: Tone Hostvedt Aarthun

Sak E-16/20 Q m.fl. mot Staten v/Utlendingsnemnda

Prejudisiell framlegging frå Oslo tingrett. Saka gjeld tolking av EØS-avtalen og direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet). Dei konkrete spørsmåla i saka gjeld opphaldsrett for mindreårig, avleia opphaldsrett for forelder til mindreårig og opphaldsrett for særkullsbarn av ektefelle til ein EØS-borgar.

Norsk skriftleg innlegg: frist 8. februar 2021
Munnleg høyring: ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Cathrine Cappelen Nielsen (ASD)
Kontaktperson i UD: Tone Hostvedt Aarthun

Saker for EU-domstolen

Sak C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prejudisiell framlegging frå ein rumensk domstol. Saka gjeld tolking av arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF). Det sentrale i saka er om rettar og plikter etter direktivet gjeld per kontrakt eller for alle arbeidskontraktar ein arbeidstakar har.

Norsk skriftleg innlegg: 5. desember 2019
Munnleg høyring: Nei
Kontaktperson i fagdepartement: Trond Rakkestad (ASD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin 

Sak C-619/19 Land Baden-Württemberg

Prejudisiell framlegging frå ein tysk domstol. Saka gjeld tolking av miljøinformasjonsdirektivet (direktiv 2003/4/EF). Spørsmålet i saka er om «interne meldingar» etter artikkel 4(1)(e) i direktivet omfattar alle meldingar som vert haldne internt i den aktuelle styresmakt og om ivaretakinga av slike meldingar gjeld utan tidsavgrensing.

Norsk skriftleg innlegg: 19. november 2019
Munnleg høyring: Nei
Kontaktperson i fagdepartement: Beate Berglund Ekeberg (KLD)
Kontaktperson i UD: Kyrre Isaksen

C-819/19 Stichting Cartel Compensation e.a.

Prejudisiell framlegging frå ein nederlandsk domstol. Spørsmålet i saka er om og på kva grunnlag nasjonale domstolar i EU/EØS har kompetanse til å handheve artikkel 53 i EØS-avtalen og artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte om forbod mot konkurranseavgrensande samarbeid.

Norsk skriftleg innlegg: 19. februar 2020
Munnleg høyring: 21. januar 2021
Kontaktperson i fagdepartement: Christina Erichsen Grindal (NFD)
Kontaktperson i UD: Eirik Wold Sandaa 

C-869/19 Banco de Caja Epaña de Inversiones, Salamanca y Soria

Prejudisiell framlegging frå Spanias høgsterett. Saka gjeld tolking av artikkel 6 nr. 1 i direktivet om urimelege vilkår i forbrukaravtalar (direktiv 93/13/EØF). Spørsmålet i saka er om direktivavgjerda er til hinder for at nasjonale ankedomstolar avgrensar ankehandsaminga på ein slik måte at domstolen bare kan ta stilling til dei krava det er anka over.

Norsk skriftleg innlegg: 28. april 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Steinar Bore Træet (JD)
Kontaktperson i UD: Mariann Nilsen

C-163/20 Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

Prejudisiell framlegging frå Østerrike. Saka gjeld spørsmål om Østerrikes regler om kjøpekraftjustering av familieytingar er i tråd med TEUV artikkel 18 og 45, forordning  492/2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen artikkel 7, forordning 883/2004 om koordinering av trygdeytelser artikkel 4, 5, 7 og 67, og forordning om fastsetting av nærmare regler om gjennomføring av forordning 883/2004 artikkel 60.

Norsk skriftleg innlegg:  7. september 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Hanne Gjerde Buch
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

C-247/20 (Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)

Prejudisiell framlegging frå Storbritannia. Saka gjeld tolking av artikkel 7 i direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet) i samband med spørsmål om rett til opphald for ein tredjelandsborgar som er mor til ein mindreårig EU-borgar.

Norsk skriftleg innlegg: 17. november 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Cathrine Cappelen Nielsen
Kontaktperson i UD: Tone Hostvedt Aarthun

C-302/20 Autorité des marchés financiers

Prejudisiell framlegging frå Frankrike. Saka gjeld spørsmål knytt til innsideinformasjon, og omhandlar tolking av direktiv 2003/6/EF om innsidehandel og markedsmanipulasjon, direktiv 2003/124/EF om gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet og forordning (EU) 596/2014 om markedsmisbruk.

Norsk skriftleg innlegg: 17. november 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Tonje Skjeie
Kontaktperson i UD: Tone Hostvedt Aarthun

C-328/20 Kommisjonen mot Østerrike

Traktatbruddsak mot Østerrike. Saka gjeld spørsmål om Østerrikes regler om kjøpekraftjustering av familieytingar er i tråd med forordning 883/2004 om koordinering av trygdeytelser artikkel 4, 7 og 67 og forordning  492/2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen artikkel 7.

Førespurnad om intervensjon: 28. september 2020
Intervensjon innvilga: 8. januar 2021
Frist for skriftleg innlegg: 8. februar 2021
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Hanne Gjerde Buch (BFD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

C-377/20 Servizio Elettrico Nazionale e.a.

Prejudisiell framlegging frå ein italiensk domstol. Saka gjeld spørsmål om tolking av artikkel 102 TEUV (og artikkel 54 EØS) om forbod mot misbruk av dominerande stilling.

Norsk skriftlig innlegg: 24. november 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Christina Erichsen Grindal (NFD)
Kontaktperson i UD: Eirik Wold Sandaa

C-166/20 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Prejudisiell framlegging frå ein litauisk domstol. Saka gjeld tolking av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjonar, og har ein rekkje paralleller til sak E-3/20 og E-4/20 for Efta-domstolen.

Norsk skriftlig innlegg: 22. september 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontakt person i fagdepartement: Elisabeth Vigerust HOD
Kontaktperson i UD: Kine Sverdrup Borge