Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pågåande rettssaker i Efta- og EU-domstolen

Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

Saker for Efta-domstolen


Sak E-1/18 EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mot Norge
ESA har gått til sak mot Noreg for brot på direktiv 2006/54/EF (likestillingsdirektivet). Det sentrale rettslege spørsmålet i saka er om dei norske reglane om vilkår for utbetaling av foreldrepenger inneber ulik handsaming av kvinner og menn. Etter ESAs syn er blant anna kravet i folketrygdlova § 14-13 om at mor må vera i aktivitet (ut i jobb, studiar på heiltid eller liknande) for at far skal få rett til å ta ut foreldrepenger i fellesdelen av permisjonen, i strid med direktivet.

Norsk tilsvar: 18. september 2018
Munnleg høyring: 5. februar 2019
Kontaktperson i fagdepartement: Hanne Gjerde Buch (BLD)
Kontaktperson i UD: Ingunn Skille Jansen

Sak E-2/19 D and E
Prejudisiell framlegging frå ein domstol frå Liechtenstein. Saka gjeld tolkning av direktiv 2004/38 (unionsborgerskapsdirektivet) og særtilpasninger som gjelder for Liechtenstein. Spørsmålet i saken er om datteren til en tysk statsborger kan få opphold i Liechtenstein kan få oppholdstillatelse i familiegjenforening med henne.

Norsk tilsvar: 8. april 2019
Munnleg høyring: 21. juni 2019
Kontaktperson i UD: Carsten Anker

Saker for EU-domstolen*


Sak C-63/18 Vitali
Prejudisiell framlegging frå ein italiensk domstol. Saka gjeld tolking av tolkning av direktiv 2014/24/EU (anskaffelsesdirektivet) i forbindelse med utlysning av en bygg- og anleggsanskaffelse av en motorvei i Italia. Spørsmålet i saken er om en italiensk lovbestemmelse om at andelen av verdien av en kontrakt som skal utføres av underleverandører ikkje må overskride 30 prosent er forenelig med EU-retten.

Norsk skriftleg innlegg: 22. mai 2018
Munnleg høyring: Det blir ikkje avholdt muntlig høring.
Kontaktpersoner i fagdepartement: Elin Engelsen Geitle (NFD)
Kontaktpersoner i UD: Carsten Anker

Sak C-517/18 Fédération de fabricants de cigares e.a.
Prejudisiell framlegging frå den høgste fransk forvaltningsdomstolen. Saka er anlagt av seks parter frå tobakks- og e-sigarettprodusentar, og gjeld tolking av direktiv 2001/37/EF (tobakksdirektivet). Produsentane gjer gjeldande at tobakksdirektivet gjer inngrep i deira varemerkerettighetar, og deira rett til å driva forretning. Saken har tidligere vært fremlagt av den høgste franske forvaltningsdomstolen, da med saksnummer C-288/17. Den saken ble imidlertid trukket.

Norsk skriftleg innlegg: 30. november 2018
Munnleg høyring: Det blir ikkje avholdt muntlig høring.
Kontaktpersoner i fagdepartement: Hege Haneborg Rønholt (HOD)
Kontaktpersoner i UD: Carsten Anker

Sak C-623/17 Privacy International
Prejudisiell framlegging frå ein britisk domstol. Saka gjeld korleis sikkerhets og etterretningstenesters innhenting av kommunikasjonsdata i «bulk» for ivaretaking av nasjonal sikkerhet faller innafor EU-rettens virkeområde, herunder direktiv 2002/58/EC. Videre er det reist spørsmål om kva begrensninger som i så fall følgjer av EU-retten, herunder om «Watson-kriteriane» kjem til anvendelse.

Norsk skriftleg innlegg: 13. februar 2018
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktpersonar i fagdepartement: Geir Anders Fagerheim (FD)
Kontaktpersonar i UD: Troels Bjerre Leming

Sak C-402/18 Tedeschi et Consorzio Stabile Istant Service
Prejudisiell framlegging frå ein italiensk domstol. Saka gjeld tolking av tolkning av direktiv 2014/24/EU (anskaffelsesdirektivet) i forbindelse med utlysning av en kontrakt om rengjøringstjenester. Spørsmålet i saken er om en italiensk lovbestemmelse om at andelen av verdien av en kontrakt som skal utføres av underleverandører ikkje må overskride 30 prosent er forenelig med EU-retten. I tillegg er det spørsmål om det kan stilles krav om at underleverandøren ikke skal kunne godtgjøres med beløp med et prisnedslag lavere enn 20 % i forhold til de priser som fremgår av kontrakten.

Norsk skriftleg innlegg: 1. oktober 2018
Munnleg høyring: 15. mai 2019
Kontaktpersoner i fagdepartement: Anja Johnsen Siverts (NFD)
Kontaktpersoner i UD: Carsten Anker

Sak C-592/18 Darie
Prejudisiell framlegging frå ein nederlandsk domstol. Saka gjeld tolkning av definisjonen av begrepet "biocidprodukt" i artikkel 3 i forordning 528/2012 (biocidforordningen). Den nederlandske domstolen spør om omgrepet biocidprodukt omfattar midler som ikkje har direkte virkning på dei skadegjørerne midlene skal brukes mot, men på framveksten eller oppretthaldinga av skadegjørernes naturlige miljø, om det har tydning om middelet skal brukes i ein situasjon som er fri for skadegjørere, samt om det har tydning kor lang tid det tar før virkninga av middelet inntreffer.

Norsk skriftleg innlegg: 20. desember 2018
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktpersonar i fagdepartement: Malin Fosse (KLD)
Kontaktpersonar i UD: Janne Tysnes Kaasin

*) saker der Utanriksdepartementet er hovudansvarleg.

Til toppen