Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

Saker for Efta-domstolen

Sak E-16/20 Q m.fl. mot Staten v/Utlendingsnemnda

Prejudisiell framlegging frå Oslo tingrett. Saka gjeld tolking av EØS-avtalen og direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet). Dei konkrete spørsmåla i saka gjeld opphaldsrett for mindreårig, avleia opphaldsrett for forelder til mindreårig og opphaldsrett for særkullsbarn av ektefelle til ein EØS-borgar.

Norsk skriftleg innlegg: frist 8. februar 2021
Munnleg høyring: ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Cathrine Cappelen Nielsen (ASD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

Sak E-17/20 Zvonimir Cogelja v The Directorate of Health

Prejudisiell framlegging frå Island. Saka gjeld tolkning av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjonar. Spørsmåla i saka gjeld tolkning av artikkel 25 om spesialistlegeutdanning i direktivet.

Norsk skriftleg innlegg: 15. februar 2021
Munnleg høyring: 4. mai 2021

Kontaktperson i fagdepartement: Jon Espelid (HOD)
Kontaktperson i UD: Kine Sverdrup Borge

Saker for EU-domstolen

C-869/19 Banco de Caja Epaña de Inversiones, Salamanca y Soria

Prejudisiell framlegging frå Spanias høgsterett. Saka gjeld tolking av artikkel 6 nr. 1 i direktivet om urimelege vilkår i forbrukaravtalar (direktiv 93/13/EØF). Spørsmålet i saka er om direktivavgjerda er til hinder for at nasjonale ankedomstolar avgrensar ankehandsaminga på ein slik måte at domstolen bare kan ta stilling til dei krava det er anka over.

Norsk skriftleg innlegg: 28. april 2020
Munnleg høyring: 26. april 2021
Kontaktperson i fagdepartement: Steinar Bore Træet (JD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

C-163/20 Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

Prejudisiell framlegging frå Østerrike. Saka gjeld spørsmål om Østerrikes regler om kjøpekraftjustering av familieytingar er i tråd med TEUV artikkel 18 og 45, forordning  492/2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen artikkel 7, forordning 883/2004 om koordinering av trygdeytelser artikkel 4, 5, 7 og 67, og forordning om fastsetting av nærmare regler om gjennomføring av forordning 883/2004 artikkel 60.

Norsk skriftleg innlegg:  7. september 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Hanne Gjerde Buch
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

C-247/20 (Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs)

Prejudisiell framlegging frå Storbritannia. Saka gjeld tolking av artikkel 7 i direktiv 2004/38/EF (unionsborgarskapdirektivet) i samband med spørsmål om rett til opphald for ein tredjelandsborgar som er mor til ein mindreårig EU-borgar.

Norsk skriftleg innlegg: 17. november 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Cathrine Cappelen Nielsen
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

C-302/20 Autorité des marchés financiers

Prejudisiell framlegging frå Frankrike. Saka gjeld spørsmål knytt til innsideinformasjon, og omhandlar tolking av direktiv 2003/6/EF om innsidehandel og markedsmanipulasjon, direktiv 2003/124/EF om gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet og forordning (EU) 596/2014 om markedsmisbruk.

Norsk skriftleg innlegg: 17. november 2020
Munnleg høyring: 22. juni 2021
Kontaktperson i fagdepartement: Tonje Skjeie
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

C-328/20 Kommisjonen mot Østerrike

Traktatbruddsak mot Østerrike. Saka gjeld spørsmål om Østerrikes regler om kjøpekraftjustering av familieytingar er i tråd med forordning 883/2004 om koordinering av trygdeytelser artikkel 4, 7 og 67 og forordning  492/2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen artikkel 7.

Førespurnad om intervensjon: 28. september 2020
Intervensjon innvilga: 8. januar 2021
Norsk skriftleg innlegg: 4. mars 2021
Munnleg høyring: Vil ikkje bli avholdt
Kontaktperson i fagdepartement: Hanne Gjerde Buch (BFD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin

C-377/20 Servizio Elettrico Nazionale e.a.

Prejudisiell framlegging frå ein italiensk domstol. Saka gjeld spørsmål om tolking av artikkel 102 TEUV (og artikkel 54 EØS) om forbod mot misbruk av dominerande stilling.

Norsk skriftlig innlegg: 24. november 2020
Munnleg høyring: 9. september 2021
Kontaktperson i fagdepartement: Christina Erichsen Grindal (NFD)
Kontaktperson i UD: Kine SverdrupBorge

C-166/20 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Prejudisiell framlegging frå ein litauisk domstol. Saka gjeld tolking av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjonar, og har ein rekkje paralleller til sak E-3/20 og E-4/20 for Efta-domstolen.

Norsk skriftlig innlegg: 22. september 2020
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontakt person i fagdepartement: Elisabeth Vigerust HOD
Kontaktperson i UD: Kine Sverdrup Borge

C-638/20 MCM

Prejudisiell framlegging frå ein svensk domstol. Saka gjeld tolking av artikkel 45 TEUV og forordning nr. 492/2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen artikkel 7 i samband med spørsmål om krav om tilknyting for barn av tilbakevendt migrerende arbeidstakar ved stønad til studiar i utlandet.

Norsk skriftlig innlegg: 19. april 2021
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontakt person i fagdepartement: Ellen Carine Smogeli (KD)
Kontaktperson i UD: Christian Groseth

C-14/21 og C-15/21 Sea Watch and Others

Prejudisiell framlegging frå ein italiensk domstol. Saka gjeld tolking av havnestatskontrolldirektivet (direktiv 2009/16/EF) knytta til havnestatskontrollen av skip som utførar søk- og redningsoperasjonar (SAR-operasjonar) i Middelhavet.

Frist for skriftlig innlegg: 22. mai 2021
Munnleg høyring: 30. november 2020
Kontaktperson i fagdepartement: Henrik Schmidt-Horix
Kontaktperson i UD: Kaja Moe Winther

C-436/20 Asade

Prejudisiell fremlegging frå ein spansk domstol. Saka gjeld tolking av direktivet om offentlige innkjøp og spørsmål om ein kan inngå kontrakter med ideelle organisasjonar om personretta sosiale tenester mot kostnadsdekning uten å følgje prosedyrane i direktivet. 

Frist for skriftlig innlegg: 19. januar 2020
Inga munnleg høyring
Kontakt person i fagdepartement: Margret Gunnarsdottir (NFD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin 

C-601/20 Sovim

Prejudisiell fremlegging frå ein luxembourgsk domstol. Saka gjeld tolking av femte hvitvaskingsdirektiv og reiser spørsmål om luxembourgske regler om openheit om reelle retthavere, som gjennomførar EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849 og 2018/843), er forenleg med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), EUs charter om grunnleggende rettar og personvernforordninga (GDPR).  

Frist for skriftlig innlegg: 12. mars 2021
Munnleg høyring: 19. oktober 2021
Kontaktperson i fagdepartement: Tobias Brynhildsen (FIN)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin 

C-22/21 

Prejudisiell fremlegging frå irsk høgsterett. Saka gjeld tolking av artikkel 3 i direktiv 2004/38 og omgrepet «hører til en unionsborgers husstand».

Frist for skriftlig innlegg: 1. juni 2021
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Mariann Nilsen (ASD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin 

C-634/20

Prejudisiell framlegging frå Finland. Saka gjeld tolking av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjonar. Spørsmåla i saka gjeld den automatiske godkjenningsordninga etter direktivet, og i kva grad staten har ein plikt til å vurdere søknad om autorisasjon etter EØS-avtalens artikkel 28 og 31. 

Norsk skriftlig innlegg: 31. mai 2021
Munnleg høyring: Ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Jon Espelid (HOD)
Kontaktperson i UD: Kine Sverdrup Borge 

C-577/20

Prejudisiell framlegging frå Finland. Saka gjeld tolking av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjonar. Spørsmåla i saka gjeld den generelle godkjenningsordninga etter direktivet, og i kva grad staten har ein plikt til å vurdere søknad om autorisasjon etter EØS-avtalens artikkel 28 og 31. 

Norsk skriftlig innlegg: 19. mai 2021
Munnleg høyring: 2. desember 2021
Kontaktperson i fagdepartement: Jon Espelid (HOD)
Kontaktperson i UD: Kine Sverdrup Borge 

C-676/20 Asade

Prejudisiell fremlegging frå ein spansk domstol. Sake gjeld tolkning av direktivet om offentlige innkjøp og gjeld same spørsmål som sak C-436/20.

Saka er stansa medan ein ventar på dom i sak C-436/20. 

Frist for skriftlig innlegg: 12. mai 2021
Muntlig høring: ikkje fastsett
Kontaktperson i fagdepartement: Margret Gunnarsdottir (NFD)
Kontaktperson i UD: Janne Tysnes Kaasin