Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2014

Høringsbrev

Vår ref.:

Brevet i PDF

Høringsinstanser etter liste

Vår ref
13/443                                                                                                Dato 11.12.2013

Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret på høring. Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. april 2014.

Departementet ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på adressen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Departementet ber om tilbakemelding dersom det er andre enn de som står på høringslisten som bør få tilsendt høringsnotatet.

Med vennlig hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                                   Anne Sofie von Düring
                                                                                          seniorrådgiver

Vedlegg 2

Høringsnotat