Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 11. februar 2011

Statsråd vart halde på Oslo slott 11. februar 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende.

Statsråd vart halde på Oslo slott 11. februar 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. februar 2011 til lov om endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.)
Lovvedtak 39 (2010-2011). Lov nr. 5.

Nærings- og handelsdepartementet

Lov 14. januar 2011 nr. 2 om endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler) trer i kraft 11. februar 2011.
(Sjå pkt. 2 Forskrifter)

2. Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsetting av forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler.
(Sjå pkt. 1 Sanksjonar og iverksetjingar)

3. Delegasjon av myndigheit

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 11 a til Arbeidsdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet

Delegering av Kongen si mynde etter lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten til Landbruks- og matdepartementet.

4. Klagesaker m.m.

Landbruks- og matdepartementet

Klage av 31. oktober 2010 fra Per Thomas Kuhmunen og Per Ole Oskal på Landbruks- og matdepartementets vedtak 15. oktober 2010 vedrørende søknad om godkjenning av gjerdeanlegg i reindriften. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Oberst Dag Hugo Stølan utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Lagmann Eirik Akerlie konstitueres som dommer ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra og med 28. februar 2011 til og med 3. juli 2011.

Åremålsutnevning av politiinspektør Sissel Hammer til politimester i Nordre Buskerud politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Til toppen