12 prosjekter skal teste ut løsninger for fossilfrie anleggsplasser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– For å få ned klimagassutslippene i transportsektoren, må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store utslipp av klimagasser. Derfor setter vi nå i gang 12 pilotprosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli fossilfrie, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.


Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved tunnelåpningen til E39 Rogfast, som får 21 millioner kroner for å teste ut fossilfri produksjon av tunnel (foto: Henrik Jonassen, Samferdselsdepartementet)

Pilotprosjektene skal gjennomføres av Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR. Til sammen blir det satt av 62 millioner kroner til prosjektene.

Følgende prosjekter får tilsagn om tilskudd i 2022:

Ombygging av dieseldrevet skinnegående kjøretøy til batteri (5 millioner kroner)

Lastetraktorer er den kjøretøygruppen til Bane NOR som blir mest brukt, og har et estimert CO2-utslipp på rundt 2000 tonn basert på totalt drivstofforbruk. Det finnes ikke lastetraktorer med batteridrift på markedet. En ombygging av slike vil gi erfaring med ombygging fra diesel til batteri, samt bruk av batteriteknologi i forbindelse med drift og vedlikehold av jernbanen.

Elektrisk gravemaskin til bygging av omformerstasjon i Sande (3,2 millioner kroner)

Bane NOR vil ta i bruk elektrisk gravemaskin til å bygge omformerstasjon i Sande. Målet er å prøve ut ladbar elektrisk maskin på anleggsplass utenfor byområder, og at det vil bidra til at det blir flere prosjekter og maskiner prøves. Målet er at det igjen bidrar til at markedet vil få flere maskiner i drift, tilgangen blir bedre, og ladning og rigg kan bli enklere på sikt.

Planlegging og utprøving av utslippsfrie løsninger på Narvik stasjon (0,5 millioner kroner)

Narvik stasjon skal få utvidet kryssingslengde og økt kapasitet på Ofotbanen. Her vil Bane NOR ta i bruk elektriske anleggsmaskiner for utvalgte faser i prosjektet. Dette er et mellomstort prosjekt hvor man bruker mindre eller mellomstore anleggsmaskiner, som gravemaskiner  på 5-25 tonn, lettere hjullastere og dumpere. Ved å ta i bruk elektriske anleggsmaskiner i deler av prosjektet, vil man kunne sammenligne hvilke arbeider i denne skalaen hvor det er størst potensiale for fossilfri anleggsdrift.

Kartlegging av tilgjengelighet på fossilfrie maskiner i Rogaland (0,4 millioner kroner)

Pilotprosjektet vil se på hvilke fossilfrie maskiner som er tilgjengelige i Rogalandsområdet, og hvordan disse kan utnyttes til å planlegge anleggsarbeidet for nye adkomster på Sandnes.

Tilgjengelighet i markedet må kartlegges for å kunne stille realistiske krav til entreprenører. Pilotprosjektet vil i første omgang se på hvilke fossilfrie maskiner som er tilgjengelige i Rogalandsområdet, og hvordan disse kan utnyttes til å planlegge anleggsarbeidet for nye adkomster på Sandnes.

Testing av ladecontainer på anleggsplass (2,5 millioner kroner)

Bane NOR ønsker å samle inn kunnskap om styrker og svakheter med løsning med ladecontainer, logistikk på anleggsområdet, hvordan tilgang til strøm vil føre til redusert fossil energibruk, samt hva som er hensiktsmessig størrelse, kapasitet og effekt for en strømcontainer.

Utvikling av systemer for overvåkning av maskiner og utstyrslogistikk på anleggsplass (1 million kroner)

Pilotprosjektet baserer seg på kjent teknologi, men Bane NOR ønsker å videreutvikle anvendelse av teknologi og bygge kunnskap. Målet er utvikling og bruk av ny teknolog, bedre grunnlag for kapasitetsbehov, automatisert innhenting av maskindata til bruk i byggherrens oppfølging og kontroll, og øke informasjon om energibehov og maskinsammensetning. Dette er noe som er viktig for å dimensjonere strøm og effektbehov, og variasjon over tid.

Kunnskapsprogram om fossilfrie anleggsplasser (2 millioner kroner)

Nye Veier vil gjennomføre et kunnskapsprogram i samarbeid med Statens Vegvesen og Bane NOR. Kunnskapsprogrammet kan bidra til å identifisere hvordan man burde prioritere

pilotaktiviteter i årene som kommer, gjennom å identifisere de temaene som virker

mest lovende med tanke på utslippsreduksjoner, lønnsomhet og kostnadseffektivitet. Prosjektet vil se på energitilgang for fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren i dag og i fremtiden, samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike teknologier og metoder, og energiproduksjon i tilknytning til anleggsplasser og langs ferdig bygget vei.

Elektrifisering av bruarbeider på Grenlandsbrua E18 Rugtvedt-Langangen (5,45 millioner kroner)

Nye Veier ønsker å bytte ut dieselaggregater med elektriske aggregater. I dette pilotprosjektet vil en rekke prosesser relatert til bygging av flere bruer bli erstattet med strøm fra strømnettet. Dieselaggregater er det tradisjonelt mest brukte alternativet for disse prosessene, og det vil gi betydelige utslippsreduksjoner å erstatte disse med strøm.

Slamforedling: E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest (8,3 millioner kroner)

Nye Veier vil teste metoder for foredling av slam fra tunneler. I dette prosjektet vil Nye Veier teste metoder for behandling av vått slam fra tunneldrift, for å redusere behovet for transport av slam til godkjent mottak. Redusert transport gir mindre energibehov, og dermed lavere utslipp. Erfaringene fra prosjektet vil bidra til kunnskap og erfaring om slamforedling som vil kunne redusere logistikkbehovet i fremtidige anleggsprosjekter

Bruk av nullutslippsmaskiner på anleggsplassen til E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen (5 millioner kroner)

Prosjektet innebærer at det ikke skal benyttes fossilt drivstoff på anleggsplassen gjennom bruk av elektriske løsninger og biodrivstoff. Gjennom dette vil Statens vegvesen utvikle kunnskap gjennom bruk av nullutslippsløsninger. Dette gjelder både knyttet til teknologi ved bruk av ulike typer maskiner og utstyr og til effekten av stilte krav. Elektriske gravemaskiner og annet utstyr har lavere effektivitet på grunn av ladebehov, og pilotprosjektet skal se på om dette har direkte konsekvens for framdrift i anleggsarbeidet. De skal også vurdere om endret bruk, effektive løsninger for tilgang til strøm, bedre logistikk kan oppveie den enkelte maskin sine begrensninger.

Fossilfri knusing av stein i oppgradering av Kyststamvegen E39 fra Kristiansand til Trondheim (7,65 millioner kroner)

Statens vegvesen vil teste ut bruk av strøm til knusing av sprengstein i linja i oppgraderingen av Kyststamvegen E39 fra Kristiansand til Trondheim. Prosjektet ønsker å teste om effekten av krav i kontrakt bidrar til at leverandørene satser på elektrifisering av utstyr og maskiner, med mål om å redusere klimagassutslipp. De vil også se om tilskudd til maskiner som utslippsfritt laster, mater og knuser stein vil motivere leverandørene til å investere, og på logistikken rundt kabling av maskiner og mobiliteten rundt dette og samarbeidet med E-verket som skal levere strøm.

Fossilfri produksjon av tunnel – E39 Rogfast (21 millioner kroner)

Tunnelproduksjon er svært energikrevende, men er også egnet å utføre ved hjelp av nullutslippsteknologi grunnet allerede tilgjengelig el-kraft. Det blir derfor nå testet å ha krav i kontrakten om at alle statiske operasjoner skal utføres elektrisk i dagen og kabelelektrisk i tunnelen. Det er første gang Statens vegvesen tester ut dette produksjonsutstyret. Dette er tilgjengelig i dag, men til en merkostnad på 2-2,5 ganger ordinær dieselmaskin. Grunnet E39 Rogfast sin størrelse er det sannsynlig at dette vil kunne skape varig endring i markedet hvor både kostnad og risikoen er redusert for både E39 Rogfast og andre tunnelprosjekter som ønsker å stille lignende krav. Prosjektet vil kunne gi viktig erfaring og kunnskap som vil bidra til varige reduksjoner i direkte klimagassutslipp også fra andre tunnelprosjekter nasjonalt og internasjonalt.