20 millioner til middelalderkirker i stein

Nå får 27 middelalderkirker i stein til sammen 20 millioner kroner i tilskudd til istandsetting og brannsikring.

Det er et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Vi har til sammen 160 middelalderkirker i stein i Norge og kirkelige og antikvariske miljøer har pekt på at de er særlig utsatt.

- Kirkebygg er kulturarv, historie og en viktig del av vår identitet. Derfor er det så viktig å ta vare på de for fremtiden. Det haster for mange av kirkene med å komme i gang med istandsetting og brannsikring, og jeg er glad for at 27 kirker nå får tilskudd til dette arbeidet, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Regjeringen styrket innsatsen med å ivareta middelalderkirker i stein i revidert nasjonalbudsjett 2019 med 20 millioner kroner. Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningen og har pekt ut de kirkene som nå får tildelt midler.

- Flertallet av tilskuddene som nå fordeles, går til istandsetting, men enkelte kirker får nå også et løft på brannsikring. Vi vet at mange kommuner strever med å vedlikeholde sine kirkebygg, og vi er derfor veldig glade for mulighetene midlene gir oss til et ekstra løft for middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Stort behov for vedlikehold

Behovet for vedlikehold av kirkebygg er stort. I regjeringens stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond som ble lagt frem før sommeren, fastslår regjeringen at verdiene i fondet skal komme kirken til gode gjennom at staten påtar seg et ansvar for at verneverdige kirkebygg blir satt i stand.

- Med meldingen vil vi forplikte staten til å sette av flere milliarder kroner til å sette i stand og sikre våre kirkebygg. Den økte innsatsen vil måtte gå over mange år. De mest verdifulle kirkebyggene med det mest presserende behovet for vedlikehold og sikring vil bli prioritert først, sier statsråden.

Stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond vil bli behandlet av Stortinget i vårsesjonen.

Tidligere denne måneden fikk 17 kirker beskjed om at de får støtte til klimasikring. Midlene ble tildelt til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning