Historisk arkiv

Nyheter

17 kirker får hjelp til klimasikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

Stortinget bevilget 20 millioner kroner i 2019 til tilskudd til istandsetting og brannsikring av middelalderkirker i stein, og 10 millioner kroner til klimasikring av verneverdige kirkebygg.

Midlene skal forsterke innsatsen for bevaring av kulturhistoriske viktige kirkebygg. Nå får 17 kirker den hyggelige beskjeden om at de har fått tilskudd til klimasikring.

– De eldre kirkene er et enestående uttrykk for vår tusenårige kristne kulturarv. Derfor er det viktig å sikre disse kirkene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Klimaskallet sikres

Midlene fordeles som tilskudd til det som kalles «klimaskallet» på listeførte og fredete kirker. Dette gjelder tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører, som er de delene av kirkebyggene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

– Å sikre disse kulturhistorisk viktige kirkene mot brann, forfall og klimapåvirkning er en stor og viktig oppgave. Med denne tildelingen er vi godt i gang med dette arbeidet. Det er jeg veldig glad for, sier barne- og familieministeren.

Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningene. Tidligere i høst valgte Riksantikvaren ut de 60 fredete og listeførte kirkene som hadde dårligst innrapportert tilstand på klimaskallet. Mange valgte å søke.

Kirkenes alder og tilstanden på klimaskallet har veid tungt i avgjørelsen om hvilke kirker som får tilskudd.

– Kirkene er i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års kulturhistorie og er blant våre mest verdifulle bygninger når det gjelder arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Jeg er veldig glad for at vi har fått friske midler til å hjelpe noen av våre viktigste bygninger med et skikkelig løft til istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geira.

Bevilgningen på 20 mill. kroner til istandsetting og brannsikring av middelalderkirkene vil Riksantikvaren tildele senere i år.