68 millioner til forskning og utvikling i leverandørindustrien for olje og gass

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet 68 millioner kroner i ni prosjekter som skal løse sentrale problemstillinger i norsk petroleumsvirksomhet.

offshore
"Vi støtter forskning og teknologiutvikling i disse bedriftene fordi det er viktig å bidra til en fremtidsrettet og innovativ leverandørindustri"

- Regjeringen har store ambisjoner om å øke verdiskapingen og å kutte klimagassutslippene i petroleumsvirksomheten. Vi støtter forskning og teknologiutvikling i disse bedriftene fordi det er viktig å bidra til en fremtidsrettet og innovativ leverandørindustri, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.


Prosjektene handler om utvikling av ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger for å redusere kostnader, øke utvinningen, redusere klimagassutslipp og bedre helse, miljø og sikkerhet. Videre er formålet med prosjektene at ny teknologi og løsninger raskere skal tas i bruk på norsk sokkel.


Ny kunnskap og nye løsninger

Et eksempel er bedriften ZEG Power på Fornebu utenfor Oslo. De får støtte på til sammen 16 millioner kroner for å utvikle ny teknologi for hydrogenproduksjon kombinert med CO2-fangst, til bruk både offshore og på land. Dersom de lykkes, kan dette være et viktig bidrag i energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp på norsk sokkel i årene framover.

Et annet selskap som får støtte, er bedriften TIOS AS ved Forus i Stavanger, som utvikler nye løsninger for bruk av lette intervensjonsfartøy for operasjoner offshore. Prosjektet handler om å kunne utføre operasjoner innenfor intervensjon og plugging av brønner fra fartøy, uten bruk av rigg. Dette vil kunne gi store utslippsreduksjoner.

Tildelinger leverandørindustrien
Ni prosjekter blir tildelt midler.

Alle prosjektene som får midler gjennom tildelingen, ligger innenfor temaområdene:
• Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
• Undergrunnsforståelse
• Boring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av brønner (P&A)
• Produksjon, prosessering og transport
• Storulykker og arbeidsmiljø