69 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 5. mai ble blant annet regelverk om legemidler til barn, godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og EUs tredje energipakke innlemmet i EØS-avtalen.

Norge har formannskapet på EFTA-siden i EØS-samarbeidet dette halvåret, ledet av EU-ambassadør Oda Helen Sletnes. Foto: Sara Svanemyr, EU-delegasjonen.

Til sammen ble 69 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 5. mai. 

EUs tredje energimarkedspakke

De fem rettsaktene som utgjør energimarkedspakken ble innlemmet i EØS-avtalen 5. mai. Beslutningen er gjort med forbehold om Stortingets samtykke. Energimarkedspakken fra 2009 består av fem rettsakter og videreutvikler felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU.

De viktigste endringene i den tredje pakken gjelder eiermessig skille for transmisjon av elektrisitet og naturgass, uavhengig nasjonal reguleringsmyndighet og klageinstans, styrket forbrukerbeskyttelse, samt nye hjemler for at Europakommisjonen kan vedta utfyllende regelverk.

Norge støtter arbeidet med å utvikle fungerende energimarkeder i EU/EØS-området, og fra norsk side har særlig tilknytningen til EUs byrå ACER vært av stor viktighet. Gjennomføringen av regelverket krever endringer i energiloven og naturgassloven, innebærer økonomiske konsekvenser og overføring av kompetanse til ESA. Mer informasjon her.

Legemidler til barn

Formålet med et eget regelverk om legemidler til barn (pediatri) er å sikre bedre dokumentasjon av sikkerhet og effekt, og å øke tilgjengeligheten av legemidler spesielt beregnet på barn. Dette gjøres ved å sikre at barn tas med i utviklingsprogrammet for nye legemidler og at tilgjengelig informasjon blir kvalitetssikret.

Utprøving på barn er mer krevende og risikabelt og medfører høyere kostnader for industrien. Dette skal kompenseres ved at patentbeskyttelsestiden kan forlenges med seks måneder for legemidler som er prøvd ut til barn.

Gjennomføring av pediatriregelverket vil kreve lovendring og ha budsjettmessige konsekvenser. I tillegg vil EFTAs overvåkingsorgan ESA få kompetanse til å ilegge økonomiske sanksjoner overfor legemiddelforetak med hovedkontor i Norge. Rettsaktene ble derfor innlemmet med forbehold om Stortingets samtykke. Mer informasjon her

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

EU-direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner er en del av EØS-avtalen. Reglene gjelder for EØS-borgere som ønsker å utøve et regulert yrke i et annet EØS-land enn det personen har yrkeskvalifisert seg i, og for arbeidstakere, yrkesutøvere og personer som ønsker å etablere seg innenfor yrkesregulert virksomhet. Hensikten er å forenkle muligheten til å få sine kvalifikasjoner godkjent i et annet EØS-land og å hindre diskriminering når man søker jobb i et regulert yrke, og dermed lette fri bevegelighet av personer.

Nye regler som gjør godkjenningsprosessen enklere og moderniserer yrkeskvalifikasjonsdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen 5. mai. Endringene omfatter blant annet innføring av et europeisk profesjonskort for utvalgte yrker, mulighet for å gi delvis adgang til å utøve et yrke, varslingsmekanismer i tilfeller hvor yrkesutøver har mistet retten til å utøve yrket eller blitt domfelt for bruk av falske dokumenter, elektronisk tilgjengelig informasjon om regulerte yrker og elektronisk søknad for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

På grunn av behov for lovendring ble endringsdirektivet innlemmet med forbehold om Stortingets samtykke.

EØS-komiteen. Foto: Sara Svanemyr, EU-delegasjonen.

EUs tredje energimarkedspakke

De fem rettsaktene som utgjør energimarkedspakken ble innlemmet i EØS-avtalen 5. mai. Beslutningen er gjort med forbehold om Stortingets samtykke. Energimarkedspakken fra 2009 består av fem rettsakter og videreutvikler felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU.

De viktigste endringene i den tredje pakken gjelder eiermessig skille for transmisjon av elektrisitet og naturgass, uavhengig nasjonal reguleringsmyndighet og klageinstans, styrket forbrukerbeskyttelse, samt nye hjemler for at Europakommisjonen kan vedta utfyllende regelverk.

Norge støtter arbeidet med å utvikle fungerende energimarkeder i EU/EØS-området, og fra norsk side har særlig tilknytningen til EUs byrå ACER vært av stor viktighet. Gjennomføringen av regelverket krever endringer i energiloven og naturgassloven, innebærer økonomiske konsekvenser og overføring av kompetanse til ESA. Mer informasjon her.

 

Mer informasjon:


Omtale av alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 5. mai 2017


Slik blir EØS-regelverket til


Informasjon om EØS-komiteen

 

Til toppen