Åpnet Veterankonferansen 2014

-Veteranene kommer hjem med verdifulle erfaringer og kunnskap, som sammen med deres opplæring og trening gir våre veteraner høy kompetanse. Den kompetansen må vi bli flinkere til å se og bruke, særlig i sivil sektor. Samtidig vet vi at noen får problemer, og har behov for støtte og oppfølging etter sin tjeneste. Dette må skje raskere og bedre koordinert enn i dag, sier statssekretær Øystein Bø.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet åpnet Veterankonferansen i Tromsø (foto: Marita Hundershagen, FD).

Tirsdag 21. oktober åpnet han den den nasjonale veterankonferansen som i år arrangeres i gjennom tre dager i Tromsø.

Konferansen den største nasjonale arenaen for diskusjon og videreutvikling av veteranspørsmål og samarbeidet mellom Forsvaret og sivile etater og aktører.

Veteraner er ikke bare Forsvarets veteraner, men hele samfunnets veteraner. Det er derfor vi skal se det som en helhetlig samfunnsoppgave hvordan de følges opp. Han mener det har blitt gjort mye bra i forsvarssektoren når det kommer til oppfølgingen av soldater som har vært ute i tjeneste.

-De største utfordringene for de av våre veteraner som sliter, kommer i dag i møtet med det sivile forvaltningsapparatet. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere hold. Dette kan dreie seg om NAV, SPK, helsetjenesten og familievernet. Disse tjenestene må øke sin kompetanse og koordinere sin innsats bedre, sier statssekretæren.

 -Dette tar vi tak i.  Det sivile samfunnet skal nå ta et større ansvar. Og jeg vet at det er politisk vilje og evne til å levere.  I august i år lanserte regjeringen oppfølgingsplanen for veteraner. Tiltakene som er skissert i planen står regjeringen helhjertet bak.

Det har aldri vært bredere politisk deltakelse på en nasjonal veterankonferanse enn det er i år.

-Dette mener jeg sender et sterkt og tydelig signal om veien videre, fortsetter statssekretær Bø.

 -Dette vil prege dagen i dag og resten av denne konferansen. Det perspektivet skal også prege denne regjeringens tilnærming til veteranpolitikken og hvordan staten og samfunnet møter de menneskene som gjort tjeneste på vegne av oss alle, avslutter statssekretæren.

Til toppen