Fastleger skal ikke henvise til abort

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Når kvinner søker abort skal det ikke lenger følge med noen skriftlig henvisning fra fastlegen. Legen skal heller ikke skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en høring om endringer i fastlegeforskriften og abortforskriften.

- Dette vil være en ordning som både ivaretar abortsøkende kvinners rettigheter og leger som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å henvise til abort, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Alle fastleger skal ta imot og hjelpe kvinner som vurderer abort. Fastlegen skal gi kvinnen informasjon og veiledning, og gjøre nødvendige kliniske undersøkelser, blant annet for å finne ut hvor langt hun har kommet i svangerskapet.

Dersom kvinnen ønsker å ta abort, skal legen sende begjæringen hennes om svangerskapsavbrudd til spesialisthelsetjenesten sammen med de medisinske opplysningene.

Departementet foreslår at det tydeliggjøres i fastlegeforskriften at leger med felleslister bare kan ha oppgavefordeling for å dekke opp for ubesatte stillinger, fravær eller av hensyn til kvaliteten på helsehjelpen. Ordningen med felleslister åpner ikke for at fastleger kan fordele arbeidsoppgaver seg imellom av samvittighetsgrunner.

Kommunens ansvar for å påse at fastlegene ikke reserverer seg i strid med regelverket vil også bli tydeliggjort.

Helse- og omsorgsdepartementet har anmodet Statens helsetilsyn om å gjennomføre en egnet tilsynsmessig oppfølgning av praksis høsten 2016 for å sikre etterlevelse av regelverket.

Departementet vil også opprette et felles nasjonalt grønt telefonnummer for uønskede gravide og kvinner som vurderer abort. Her skal kvinner få tilbud om generell informasjon om abortregelverket og om hvilken bistand samfunnet kan tilby kvinner som velger å bære fram barnet. Kvinnene skal også kunne få informasjon om hvor nærmeste gynekologisk avdeling er og kontaktinformasjon til aktuelle sykehus. Dersom kvinnen ønsker det, skal hun settes direkte over til sykehuset eller til annen rådgivningstjeneste.

Tilbudet til abortsøkende kvinner som henvender seg direkte til sykehus skal kvalitetssikres og styrkes.

Høringsfristen er 15. september.

Les høringsdokumentene

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter