Kystvakten er prioritert

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreides svar på lederen i Nordlys 12. mars. Dette sto på trykk i Nordlys 14. mars 2014.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreides svar på lederen i Nordlys 12. mars. Dette sto på trykk i Nordlys 14. mars 2014.

Kystvakten er prioritert

Nordlys skriver på lederplass 12. mars at vår beslutning om å videreføre Syriaoppdraget, vil svekke Kystvaktens funksjon her hjemme. Det bildet ønsker jeg å korrigere. Kystvakten ivaretar en rekke oppgaver av nasjonal betydning i nordområdene. Dette er noe denne regjeringen tar på største alvor og følger opp med konkret handling. Jeg vil påpeke at regjeringen har lagt opp til økt satsing på tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord samt en målrettet, langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning. Allerede i budsjettet for 2014 økte vi bevilgningen til Kystvakten for å styrke patruljeaktiviteten i nord. Vi ønsker også å styrke beredskapen i nord ved å gi 20 millioner kroner ekstra til Kystvakten for å sikre en snarlig reparasjon av kystvaktfartøyet KV Andenes. Fartøyet grunnstøtte i 2013, og ekstrabevilgningen vil komme på revidert nasjonalbudsjett. Vi prioriterer med andre ord å bruke mer penger på det som konkret gir styrket beredskap og tilstedeværelse i våre nordlige havområder.

Vår fregatt, KNM Helge Ingstad, utfører et svært viktig oppdrag på vegne av verdenssamfunnet, og vi besluttet å videreføre oppdraget fordi vi akter å stå løpet ut. Det er viktig å oppfylle de forpliktelser vi påtok oss da vi sa ja til å delta i operasjonen, og det er i norsk interesse å medvirke til at operasjonen blir vellykket. Samtidig har uttransporteringen blitt forsinket på grunn av den meget krevende sikkerhetssituasjonen i landet.  Derfor vil det trolig være nødvending med en rotasjon av fartøy. Dette må skje uten at det får for store konsekvenser for andre planlagte aktiviteter. Det er viktig å både ivareta våre forpliktelser i operasjonen og samtidig opprettholde annen nasjonal og internasjonal øvingsaktivitet. Etter tett dialog med Forsvarssjefen har regjeringen derfor besluttet at vi vil, dersom det blir behov, erstatte fregatten med et annet fartøy. Vi vurderer nå muligheten for å frigjøre ett av fartøyene i Nordkappklassen for klargjøring og oppøving i siste halvdel av april. Dette skal kunne gjøres uten at Kystvaktens oppgaver knyttet til nasjonal ressurskontroll og beredskap svekkes til et uakseptabelt nivå. Fartøyet vil således kunne deployere til Middelhavet og ankomme operasjonsområdet i begynnelsen av mai for å avløse fregatten.

Det er altså ikke et motsetningsforhold mellom beredskap i nord og det viktige oppdraget Norge har påtatt seg for FN og verdenssamfunnet. Vi vil stå løpet ut for å avhjelpe situasjonen i et krigsherjet Syria og sluttføre vårt bidrag til å ødelegge regimets kjemiske stridsmidler. Dette er stridsmidler som vi tidligere har sett benyttet mot uskyldige sivile. Å sikre at de nå ødelegges er derfor av største viktighet.

Til toppen