Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 13 i Stortingets spørretime 05.03.2014

Spørsmål fra Jan Bøhler (A)

I Norge har Mattilsynet i den nye dyrevelferdsloven fått nye oppgaver når det gjelder å sikre dyrs velferd, foreta inspeksjoner, forebygge og gripe inn ved meldinger om mishandling og vanskjøtsel av dyr, osv. I den offentlige debatten kan det til tider være ganske villedende når etaten som har ansvar for å følge opp dyrevelferd i Norge, heter Mattilsynet. Det samme gjelder når folk skal lete etter nettsider, o.l. Har statsråden vurdert om Mattilsynets benevnelse er egnet sett i lys av det nye oppgavespekteret?

Spørsmål

I Norge har Mattilsynet i den nye dyrevelferdsloven fått nye oppgaver når det gjelder å sikre dyrs velferd, foreta inspeksjoner, forebygge og gripe inn ved meldinger om mishandling og vanskjøtsel av dyr, osv. I den offentlige debatten kan det til tider være ganske villedende når etaten som har ansvar for å følge opp dyrevelferd i Norge, heter Mattilsynet. Det samme gjelder når folk skal lete etter nettsider, o.l.
Har statsråden vurdert om Mattilsynets benevnelse er egnet sett i lys av det nye oppgavespekteret?

President

Mattilsynet har nå eksistert som tilsynsetat i mer enn 10 år. 

Helt siden etableringen har Mattilsynet hatt en bred tilsynsportefølje langs hele produksjonskjeden fra jord og fjord til bord. Tilsynsoppgavene har fra første dag omfattet tilsyn med dyrevelferd, både for produksjonsdyr og sports- og familiedyr. Her har det ikke skjedd noen prinsipielle endringer. 

Ved ikrafttreden av ny dyrevelferdslov i 2010 ble det innført en allmenn varslingsplikt for at myndighetene lettere skal få kjennskap til mishandling og alvorlige dyrelidelser. I tillegg fikk Mattilsynet flere nye virkemidler for effektivt å kunne følge opp regelverksbrudd. 

Mattilsynet har innført en egen varslingsknapp på sin hjemmeside der publikum blant annet kan melde fra om dyrevelferdsproblemer, og den blir brukt. I følge Mattilsynets årsrapport fikk Mattilsynet 5.932 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2013.

 Jeg har selv nylig vært med Mattilsynet på et dyrevelferdstilsyn og er opptatt av at Mattilsynet prioriterer dette viktige området. Spesielt har jeg bedt Mattilsynet om å være mer ute og gjennomføre flere, men gjerne enklere tilsyn for på den måten bedre å kunne avdekke dyrehold som trenger nærmere oppfølging. 

Mattilsynet opplyser at i løpet av de ti årene etaten har eksistert, er de omtalt i ca 150.000 mediesaker i norsk presse. Svært mange av disse sakene har handlet om dyrevelferd. 

Det er min opplevelse at Mattilsynet i dag er godt kjent i befolkningen generelt, og jeg er trygg på at dyreeiere flest vet at det er Mattilsynet som er tilsynsetat for dyrevelferd i Norge.