Offisielt fra statsråd 12. mars 2010

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag til endringer i fritids- og småbåtloven. Det ble også foreslått å gi statstilskudd på 70 millioner kroner til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 2014, dersom Tromsø tildeles arrangementet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. mars 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 86 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt angår Aruba, med tilleggsoverenskomst, undertegnet i Paris 10. september 2009

Prop. 87 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Nederland for så vidt angår De nederlandske Antiller, undertegnet i Paris 10. september 2009

Kulturdepartementet

Prop. 88 S (2009-2010)
Tilsagn om statstilskudd til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 2014
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 89 S (2009-2010)
SAS AB – konvertibelt obligasjonslån

Prop. 85 L (2009-2010)
Endringer i fritids- og småbåtloven (kjøreforbud til sjøs og inndragning av båtførerbevis)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delt ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 38 om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. Lovens del II, endringen i utlendingsloven § 102 f, trer i kraft straks.

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetjing av ny forskrift om inndraging av fangst og bruk av inndregne midlar.

4.      Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet  

Klage fra Lasse Berg over Justis- og politidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokument nr. 53 i sak 200801519 tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Avdelingsdirektør Asbjørn Seim utnevnes  til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Sølve Monica Steffensen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Næringspolitisk rådgiver Lars Christian Sæther utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av ny nordisk avtale om statsborgerskap.

Olje- og energidepartementet

Endelig disponering av rørledningen Frostpipe.


 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen