Offisielt fra statsråd 14. mars 2014

I statsråd i dag ble blant annet en forskrift om sosiale tjenester til personer uten bopel i Norge fastsatt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. mars 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 49 S (2013-2014)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport

Prop. 50 S (2013-2014)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020)

Prop. 51 S (2013-2014)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020)

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1251 om sosiale tjenester til personer uten bopel i Norge.

3. Delegasjon av myndighet

Arbeids- og sosialdepartementet
Delegering av myndighet til Arbeids- og sosialdepartementet etter lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 7-1 og § 7-2 og lov om statlig tilsyn med
helsetjenesten § 5.

4. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet
Brigader Odin Johannessen utnevnes til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Per Egil Rygg utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Eirik Johan Kristoffersen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør Solveig Krey utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Underdirektør Hilde Løveid Varvin utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO).

I medhold av artikkel 13 nr. 3 erklæres at avtalen skal gjelde midlertidig fra dagen etter undertegning.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 89/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/65/EU av
20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene, kan bli bindende for Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet
Ansvaret for lov 19. juni 1992 nr. 56 om handelsagenter og handelsreisende overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Olje- og energidepartementet
Ringeriks-Kraft Produksjon AS gis tillatelse til erverv av fallrettigheter som utnyttes i Aall-Ulefos kraftstasjon i Eidselva i Skiensvassdraget.