Offisielt fra statsråd 15. august 2014

I statsråd i dag ble det vedtatt å utvide de restriktive tiltakene vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. I samme statsråd ble det også oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene og et annet som skal fremme forslag til grønne skatteskift.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. august 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak).
Lovvedtak 70 (2013-2014). Lov nr. 57.
Loven trer i kraft 1. september 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk).
Lovvedtak 65 (2013-2014). Lov nr. 58.

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven).
Lovvedtak 94 (2013-2014). Lov nr. 59.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2017.
(Se pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2014 til lov om endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering).
Lovvedtak 64 (2013-2014). Lov nr. 60.
Loven gjelder fra 18. august 2014.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2014 til lov om losordningen.
Lovvedtak 90 (2013-2014). Lov nr. 61.
Loven trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tid oppheves lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten mv.
(Se pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

2. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Fastsetting av forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.
(Pressemelding)

3. Delegasjon av myndighet

Landbruks- og matdepartementet
Delegasjon av myndighet etter lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) til Landbruks- og matdepartementet.
(Se pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Nærings- og fiskeridepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur § 4 tredje ledd, § 9 første ledd, første og annet punktum, § 16, § 17 første og sjette ledd og § 23 til Nærings- og fiskeridepartementet.

Samferdselsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter losloven.
(Se pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Styrer, utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft:

Leder:
Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, Bærum

Øvrige medlemmer:
Ingeborg Moen Borgerud, advokat, Bærum
Berit Brandth, professor, Trondheim
Bjørg Børkje, rådgiver, Bergen
Hilde Christiansen, direktør, Stavanger
Jon Erik Dølvik, seniorforsker, Oslo
Henning Harborg, advokat, Oslo
Steinar Holden, professor, Bærum
Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør, Oslo
Pål Molander, direktør, Oslo
Oddbjørn Raaum, direktør, Oslo

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere og fremme forslag om grønne skatteskift:

Professor Lars-Erik Borge (utvalgsleder), Trondheim
Forsker Brita Bye, Bærum
Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, Danmark
Banksjef Marianne Hansen, Steigen
Professor Michael Olaf Hoel, Oslo
Advokat Ann Johnsen, Oslo
Professor Knut Einar Rosendahl, Ski

5. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Klage på avslag på innsyn i dokument 13/07403-3 tas ikke til følge.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak av 27. juni 2014 om å nekte innsyn i dokument 9 i sak 10/6857-9 tas ikke til følge.

Landbruks- og matdepartementet
Klage fra Dyrevernalliansen av 20. april 2014, slik den er opprettholdt 30. juni 2014, over departementets avslag på fullt innsyn i dokument omtalt som «intern utredning i LMD» tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør Lise Nicoline Kleven Grevstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Laila Stenseng utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Moskva, Leidulv Atle Namtvedt, utnevnes til like til ambassadør i Jerevan, Armenia.

Ekspedisjonssjef Aud Lise Norheim utnevnes til ambassadør i Teheran, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Seniorrådgiver Hans Robert Zuna utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Kommandørkaptein Christian Krokaas utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av politimester Jon Steven Hasseldal som politimester ved Østfold politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer, og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.
(Pressemelding)

Konstitusjon av politiinspektør Gunnar Henry Fløystad som visepolitimester ved Hordaland politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer, og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fagdirektør Mariann Jodis Blomli utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Til toppen