Historisk arkiv

Restriktive tiltak mot Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt de nye restriktive tiltakene overfor Russland, i tråd med beslutningen som ble offentliggjort 11. august. Den nye forskriften ble i dag vedtatt i statsråd, og trer i kraft straks.

Situasjonen i Ukraina er blitt ytterligere forverret de seneste ukene. Forskriften som i dag ble vedtatt bringer de norske tiltakene på linje med EUs tiltak.  

- Russland har ikke vist vilje til å bidra til en våpenhvile og løsning i Øst-Ukraina, men tvert imot bidratt til en opptrapping av konflikten gjennom aktiv støtte til de pro-russiske opprørerne. Situasjonen i Øst-Ukraina blir verre for hver dag. Det er viktig at det internasjonale samfunn står samlet i sin reaksjon mot Russlands handlinger, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen vil ha tett dialog med næringslivet for å kartlegge konsekvenser tiltakene vil ha for ulike virksomheter. Utenriksdepartementet har opprettet en servicetelefon for berørte virksomheter i norsk næringsliv.

Forskriften regulerer i hovedsak:

  • Listen over personer og enheter som underlegges frys av finansielle midler og reiserestriksjoner utvides med 8 personer og 12 enheter. Grunnlaget for å listeføre utvides.
  • Et importforbud for varer fra Krim og Sevastopol. For samme område blir det forbudt å yte lån eller annen kreditt for utvikling av infrastruktur i transport-, telekommunikasjon- og energisektoren, forbudt å yte lån eller annen kreditt for utnyttelse av olje, gass eller mineralressurser, samt forbud mot salg eller eksport av nøkkelutstyr og teknologi til disse sektorene på Krim eller i Sevastopol.
  • Et forbud mot import og eksport av våpen og forsvarsmateriell (liste I) fra og til Russland og et forbud mot eksport av flerbruksvarer og teknologi (liste II) til militær sluttbruk i Russland.
  • Et forbud mot handel mv. med verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med løpetid over 90 dager utstedt av fem listeførte russiske finansinstitusjoner.
  • For eksport av visse varekategorier til russisk petroleumssektor kreves forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet. Dersom varene skal brukes til dypvanns oljeleting og -utvinning, arktisk oljeleting og -utvinning eller i skiferoljeprosjekter i Russland, er det et eksportforbud. Finansiering av, eller faglig bistand knyttet til, de samme varene, behandles på samme måte. Det kan og vil normalt gis tillatelse dersom eksporten gjelder oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en tidligere inngått kontrakt.

Utenriksdepartementet behandler søknader om tillatelser.

Tiltakene som iverksettes ved denne forskriften gir rom for skjønn. Utenriksdepartementet vil ved anvendelsen av forskriften se hen til annen norsk lovgivning i tillegg til relevante norske retningslinjer og erfaring knyttet til de sektorene som omfattes av forskriften. Det gjelder særlig reglene om eksport mv. knyttet til petroleumssektoren. Reglene vil bli utfylt gjennom forvaltningspraksis og eventuelle retningslinjer etter at reglene har trådt i kraft og blitt anvendt.

Forskriften er tilgjengelig her.

Kongelig resolusjon - Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet