Avslag på konsesjonssøknad om bygging og drift av NorthConnect-kabelen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har ferdigbehandlet konsesjonssøknaden fra NorthConnect om en ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia.

Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til prosjektet slik det foreligger i dag. Det er heller ikke grunnlag for at søknaden skal fortsette å ligge i bero. Departementet har fattet vedtak om at konsesjonssøknaden fra NorthConnect om ny utenlandsforbindelse fra Norge til Storbritannia avslås.

— Det er viktig for regjeringen å sikre at vi har et kraftsystem som til enhver tid oppfyller de grunnleggende målene med kraftforsyningen. Vi trenger effektkapasiteten i vannkrafta og vil ikke utsette den for ytterligere eksport. Etter min vurdering tilsier konsekvensene av å etablere en ny utenlandskabel at det ikke gis konsesjon til prosjektet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Da NorthConnect i 2017 søkte om konsesjon til å etablere en ny overføringsforbindelse til Skottland, var to nye utenlandskabler under etablering til henholdsvis Tyskland og Storbritannia. Disse kablene ble satt i drift i løpet av 2020 og 2021, og medførte en økning i utvekslingskapasiteten til utlandet med 2800 MW. Den totale utvekslingskapasiteten er nå på om lag 9000 MW.

NVE har tidligere vurdert NorthConnect-prosjektet som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Selv om prosjektet fortsatt skulle være samfunnsøkonomisk lønnsomt, er ikke det alene tilstrekkelig til at det bør gis konsesjon. Øvrige hensyn som departementet har vektlagt knytter seg til begrensninger i nettkapasitet mellom nordlige og sørlige landsdeler, usikkerheten ved og konsekvensene av økt eksponering av det norske kraftsystemet mot energisystemer i andre land samt store endringer som pågår i det norske og europeiske energisystemet og kraftmarkedet.

I de tidligere vurderingene av de eksisterende utenlandskablene har hensynet til positive virkninger for forsyningssikkerheten vært viktig. NVE har tidligere vurdert at NorthConnect-prosjektet ikke bidrar til økt forsyningssikkerhet i Norge. Etter departementets syn er hensynet til økt forsyningssikkerhet ikke et argument for at det bør gis konsesjon.

— Vi trenger å bruke norsk energi til å bygge norsk industri og bidra til konkurransedyktige priser i Norge. Erfaringene etter de siste to utenlandskablene, tilsier at vi nå ikke bør legge opp til ytterligere eksport. Derfor sier vi nei til denne private utenlandskabelen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

Det kan bli aktuelt med økt utvekslingskapasitet i framtiden, men det vil ligge flere år fram i tid. I forbindelse med regjeringens storstilte satsing på havvind kan også hybridkabler tilknyttet havvind bli aktuelt i fremtiden, men det er foreløpig ikke tatt stilling til dette.

Brev sendt fra Olje- og energidepartementet til NorthConnect KS 16. mars 2023: NorthConnect KS – avslag på søknad om konsesjoner for tilrettelegging for kraftutveksling med Storbritannia