Baneheia-utvalget

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag oppnevnt et uavhengig utvalg for å granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Utvalgsleder på et podium sammen med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Professor Jon Petter Rui, som skal lede utvalget, møtte pressen sammen med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl etter oppnevnelsen. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

Viggo Kristiansen ble i Agder lagmannsrett 13. februar 2002 feilaktig dømt for voldtekt og drap i Baneheia. I dom 15. desember 2022 frifant Borgarting lagmannsrett Viggo Kristiansen for de forhold som han ble dømt for i Baneheia-saken.

– Det tok nesten 21 år fra Viggo Kristiansen ble feilaktig dømt til han ble frifunnet. Regjeringen har nå satt ned et granskingsutvalg som er gitt et av de viktigste samfunnsoppdragene innenfor norsk justissektor på lang tid, sier justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Formålet med granskningen er å finne årsakene til at Viggo Kristiansen ble uriktig dømt og klarlegge hvorfor begjæring om gjenåpning først ble tatt til følge etter lang tid og gjentatte begjæringer. I tillegg skal granskingen identifisere eventuelle læringspunkter for å redusere risikoen for uriktige domfellelser i fremtiden og sikre et godt gjenåpningsinstitutt.

– For regjeringen er det viktig at alle sider av saken mot Viggo Kristiansen blir gransket, fra det tidspunkt politiet startet etterforskning til Borgarting lagmannsrett avsa frifinnende dom. Det har på kort tid blitt lagt ned et omfattende arbeid med mandatet. Utkast til mandat har vært forelagt sentrale instanser for innspill. Det er liten tvil om at mandatet er krevende, men jeg har tiltro til at utvalget vil løse oppdraget på en god måte, sier Mehl.

Granskningen skal omfatte håndteringen av saken hos alle aktører som har vært involvert, herunder politiet, påtalemyndigheten, domstolene, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, Den rettsmedisinske kommisjon og Gjenopptakelseskommisjonen. Utvalget skal blant annet klarlegge hva som skjedde, og hvilken kunnskap de ulike aktørene satt med på de ulike stadiene av prosessen.

Utvalget skal for øvrig foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, i tråd med representantforslag 30 S (2022-2023) som er til behandling i Stortinget.

Utvalget skal ledes av professor Jon Petter Rui, og vil bestå av syv medlemmer med erfaring fra politiet, påtalemyndigheten, domstolene, rettsmedisin, advokatbransjen og akademia. Utvalget har en bred faglig bakgrunn og kompetanse som gir gode forutsetninger for å gå inn i og vurdere de ulike problemstillingene mandatet reiser.

Utvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2024.

Utvalgets sammensetning:

Utvalgsleder:

Professor Ph.d. Jon Petter Rui, Bergen

Medlemmer:

Lagdommer Ph.d. Susann Funderud Skogvang, Tromsø

Vicestatsadvokat Iren Mirmojtahedi, København

Docent Ph.d. Anders Nordgaard, Linköping

Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger

Politioverbetjent Ingrid Tveit, Nittedal

Professor dr.philos Arne Johan Vetlesen, Horten