Bedre styring av forsyningssikkerheten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil innføre en styringsmekanisme som lovfester produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft.

– Vi skal ha kontroll med at vi har nok kraft i Norge. Selve bunnplanken for dette er vår egen forsyningssikkerhet. Vi skal være trygge på at vi alltid har nok vann i magasinene våre. Det skal alltid være strøm i stikkontakten og vi skal ha nok kraft til industrien vår, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Den nye styringsmekanismen innebærer at det stilles større krav til produsentene i situasjoner der det er utsikter til at magasinfyllingen kan nå lave nivåer. Gjennom dette kan eksporten begrenses.

Styringsmekanismen skal innføres i god tid før neste vinter.

Styringsmekanismen består av følgende tiltak:

  • lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft
  • en formalisering av rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022
  • krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner
  • adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi
  • tydeliggjøring av at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

Den usikre kraftsituasjonen gjorde at det våren 2022 ble startet en dialog med vannkraftprodusentene om viktigheten av forsiktighet i disponering av magasinene. Dette ble fulgt opp med innføringen av en ukentlig rapporteringsordning for produsentenes magasindisponering. Olje- og energiminister Terje Aasland varslet i august 2022 at det skulle innføres en mekanisme som begrenser eksporten når magasinfyllingen kom under lave nivåer.

– Gjennomgangen av kraftsituasjonen 2021-2022 konkluderte med at det norske kraftsystemet nå er mer sårbart enn tidligere for uventede hendelser. Med lovendringen vi nå går i gang med, understreker vi produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten. Det er et verktøy for å bedre å kunne sikre selve hjørnesteinen i den norske kraftforsyningen – den regulerbare vannkraften vår, sier olje- og energiministeren.

Ordningen skal bidra til at det i perioder med stor usikkerhet i energimarkedene holdes igjen mer vann i vannkraftmagasinene. Styringsmekanismen bygger på en trinnvis tilnærming, der sterkere virkemidler kan tas i bruk dersom hensynet til forsyningssikkerheten tilsier det.

Energimyndighetene har allerede i dag adgang til å gripe inn i produsentenes disponering i en rasjoneringssituasjon. Som del av styringsmekanismen legges det opp til at denne adgangen utvides til å gjelde på et noe tidligere tidspunkt. Adgangen til å gripe inn vil være strengt avgrenset, og kun gjelde i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi og tydelig at produsentenes risikovurdering avviker klart fra myndighetenes.

Arbeidet med å formalisere ordningen starter umiddelbart. Norges vassdrags- og energidirektorat har i dag fått i oppdrag å starte forskriftsarbeidet, og Olje- og energidepartementet vil på tilsvarende måte starte med lovarbeidet. Ordningen skal ses i sammenheng med eksisterende virkemidler for svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS).

– Situasjonen vi nå ser i energimarkedene i Europa kan strekke seg over lang tid. Energimyndighetene vil derfor vurdere kraftsituasjonen løpende, og ta i bruk de ulike trinnene i mekanismen når behovet skulle tilsi det, sier Aasland.

Et velfungerende samspill mellom kraftsystemet i Norge og våre naboland forutsetter en viss symmetri i utvekslingskapasiteten. Statnett vektlegger dette mer enn tidligere. Eksportrestriksjoner er i utgangspunktet forbudt etter EØS-retten. Men kvantitative eksportrestriksjoner eller tiltak med tilsvarende virkning kan, på nærmere vilkår, likevel være tillatt når det er begrunnet i hensynet til forsyningssikkerheten.

I en anstrengt eller svært anstrengt kraftsituasjon vil tilgang til import være svært viktig for forsyningssikkerheten.

– Det har vært en usikkerhet om hvorvidt og når eksportbegrensninger kan benyttes. Her finnes det imidlertid et handlingsrom innenfor EØS-retten vi ønsker å benytte. Jeg vil derfor tydeliggjøre at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene ved fare for knapphet på energi, også før vi kommer i en rasjoneringssituasjon for norske husholdninger og bedrifter, sier Aasland.

Diagram som viser elementene i den nye styringsmekanismen: Rapporter og prognoser, strategi for å ivareta forsyningssikkerheten, adgang til å gripe inn.
Illustrasjon: Olje- og energidepartementet